11
Jisas ud aŋ aŋ löm Jerusalem arla
(Mad 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Jisas bɨ nɨpe gau aip am am Jerusalem söl söl göl gɨ, Olip Dum, ram rɨƚɨg agƚö Bedpagi Bedani a gal u amjaköm, Jisas bɨ nɨpe mɨhöp hagöm haga, “Ram mɨnöŋ mɨgan lödaŋ ammil nɨŋnabil, kaj donki marep nɨbi bɨ ud ajagpal ap adɨk lɨlö mɨdeinab. Nɨŋmil, hubɨk daumil. Nɨbi bɨ rɨmnap kalöp nɨhön gɨnɨg anɨg gabil, a gaiöl, hagmil, ‘Bɨ Kub wög ap göm, kauyaŋ yuö, aunab,’ a gɨmil,” a ga. Anɨg hagö, ammil nɨŋlö, kaj donki marep ap adan au ram ajöŋ iƚ goƚ au nagɨ adɨk lɨlö mɨdeia. Hubɨk gɨlö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ yöp söl anɨb au mɨdeila gau hagla, “Nɨhön gɨnɨg kaj donki marep anɨbu hubɨk gabil?” ö gɨla. Hageila, Jisas haga rö nöp hagailö, yau a gɨlö, kaj donki marep anɨbu dam Jisas mɨdeia au apil, waƚɨj mɨlö kub kale ud jumil, kaj donki adö laŋ lailö, Jisas adö anɨbu asɨka. Nɨbi bɨ gau iru nöp, waƚɨj mɨlöbö kale gau ud juöm, adan majö adö au lɨla; rɨmnap mab uɫaŋ gau ud hak dap lɨla. Anɨg göm, nɨbi bɨ nɨp nöd gɨla gau abe, nɨp hain gɨla gau abe, wɨñ alöl gɨ hagla,
“God hib nɨpe hagno adö araŋ!
Bɨ Kub bɨ nɨpe yuö auab i;
God nɨp abad aij gɨnɨm. * Sam 118:25-26
10 Bac Depid kiŋ mɨdöm nɨbi bɨ abad mɨdmɨdöp rö,
nɨpe hanɨp gɨnab!
God hib nɨpe hagno adö araŋ!” a gɨla.
11 Jisas anɨg göm, Jerusalem aramöm, God sabe gep ram raul u amöm, nan gau nɨŋ ajö nɨŋöl gɨ, sɨdö wad arö nɨŋöl gɨ, bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ gau aip ram rɨƚɨg agƚö Bedani arla.
Mab ñɨŋeb ap magö pɨlaga
(Mad 21:18-19)
12 Ruö pen, Bedani nɨbö ado gɨ adan aŋ au apöl gɨ, Jisas nɨp kɨyö la. 13 Kɨyö lö, mɨlö yɨjɨg nɨŋa mab uɫem ap mɨdeia. Magö rɨmnap pɨlöm mɨdöp aka göm, amöm nɨŋa, magö pɨlaga; mab uɫaŋ nöp mɨdeia. Pen nɨhön: magö pɨlep ñɨn u auaga. * Luk 13:6 14 Anɨg gö, Jisas mab anɨbu haga, “Hainö nɨbi bɨ rɨmnap mab magö ne u ñɨŋagnaböl,” a ga. Bɨ nɨpe gau manö haga anɨbu nɨŋla.
God sabe gep ram nan sɨkim geila gau, Jisas kalɨp hag höŋ yua
(Mad 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Jisas bɨ nɨpe gau uɫ gɨ, Jerusalem amöm, God sabe gep ram raul amöm nɨŋa, nɨbi bɨ gau sɨkim göl gɨ, mani yɨmjɨköl gɨ mɨdeila. Anɨg geila, mani yɨmjɨk geila abañ bad gau ud ado göm, yaur dap lɨlö rauöl gɨ mɨdeila mab po gau ud ado göm, nɨbi bɨ sɨkim göl gɨ, nan rauöl gɨ, ram raul anɨbu mɨdeila gau, kalɨp rɨdɨk gɨ höŋ yua. 16 Rɨdɨk gɨ höŋ yuöm haga, “Nan rɨmnap dap God sabe gep ram kabö waryö gɨgabö göl mɨdöp aŋ i padiagmim,” a ga. 17 Anɨg hagöm haga, “God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, ‘God hagöp, “Ram yad u, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö apöm, yɨp sabe gɨnaböl,” a göp,’ a gɨla. Pen kale anɨg gajim, bɨ nan si ud pi göl mɨdpal ram ap rö löp,” a ga. * Ais 56:7; Jer 7:11
18 Anɨg hagö, bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau abe, bɨ lo manö hag ñeb bɨ gau abe, manö anɨbu nɨŋöm, nɨp al pak lun, a gɨla. Pen nɨbi bɨ gau magöŋhalö manö nɨp u nɨŋöm aiö gɨla rö me, Jisas nɨp pɨñɨŋ göm, aigöl gun nɨp al pak lun, a göm, gasɨ u uƚhai nɨŋ mɨdeila. * Mak 14:1 19 Ram duga magö u, Jisas bɨ nɨpe gau aip Jerusalem arö göm arla.
God nɨp gasɨ añɨ nɨŋmim hag nɨŋbe, hag nɨŋnabim rö gɨnab
(Mad 21:20-22)
20 Ruö sɨb halö adan aŋ au amöl gɨ nɨŋla, mab uɫem Jisas hag ga u iƚ halö böŋ nöp mɨƚep gɨ mɨdeia. 21 Anɨg ga nɨŋöm Pida haga, “Manö hag ñeb bɨ, nöŋ! Uɫem mab rol hag gaina i mɨƚep gɨ lugöp!” a ga. 22 Hageia, Jisas haga, “God nɨp nɨŋ udmim. 23 Yad kalöp nɨŋö hagabin, hon hagno God u rö nöp gɨnɨm, a gɨmim, gasɨ mɨhöp wasö gasɨ añɨ nɨŋmim, dum ilö anɨbi ‘Ñɨg solwara aŋ au daŋ gɨ dam pak,’ a gɨnabim u, hagnabim rö gɨnab. * Mad 17:20 24 Anɨb u me, God nɨp hagnabun rö gɨnab, a gɨmim, gasɨ añɨ nɨŋmim hag nɨŋbe, hagnabim rö gɨnab. * Mad 7:7 25 Pen God nɨp sabe gɨnɨg gɨmim, nɨbi bɨ rɨmnap kalöp gɨ naij gɨpal gau nɨŋmim arö gɨmim nɨŋöm Nap kale kumi kabö adö laŋ mɨdöp u, nan si nan naij kale gɨpim gau nɨŋöm arö gɨnab. * Mad 6:14-15 26 Pen nɨbi bɨ rɨmnap kalöp gɨ naij gɨpal gau nɨŋmim arö gagnabim u, Nap kale kumi kabö adö laŋ mɨdöp u, nan si nan naij kale gɨpim gau u rö nöp nɨŋöm arö gagnab.
“Nöp an hagö anɨg gɨ ajabön?” ö gɨla
(Mad 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Pen Jisas bɨ nɨpe gau aip kauyaŋ Jerusalem apjaköm, nɨpe God sabe gep ram raul gau gɨ ajö nɨŋöl gɨ, bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau abe, bɨ lo manö hag ñeb gau abe, bɨ manö ud asɨkep gau abe, Jisas mɨdeia au apöm hagla, 28 “Nöp an, anɨg gɨmön, a gö, gɨ ajabön?” ö gɨla. 29 Hageila, Jisas pen haga, “Yad kalöp manö ap hag nɨŋnö, yɨp hag ñeinabim u, yad pen yad an hagö gɨ ajabin u, kalöp hag ñɨnabin. 30 Jon nɨbi bɨ gau kalɨp ñɨg pak ña u, God hagö ñɨg pak ña aka gasɨ nɨpe ke nɨŋöm ñɨg pak ña? Yɨp hag ñɨbe, nɨŋɨn!” a ga.
31 Anɨg hagö, kale ke hag nɨŋ hag nɨŋ göm hagla, “Hon hagnabun, ‘God hagö, Jon nɨbi bɨ gau kalɨp ñɨg pak ña,’ a gɨnabun u, hanɨp hagnab, ‘Anɨb u, nɨhön gɨnɨg Jon manö nɨpe u nɨŋ udagpim?’ ö gɨnab. 32 Pen hon hagnabun, ‘Jon gasɨ nɨpe ke nɨŋöm kalɨp ñɨg pak ña,’ a gɨnabun u, hanɨp nɨhön gɨnab?” ö gɨla. Pen nɨhön: nɨbi bɨ gau magöŋhalö, God hagö, Jon wög nɨpe gɨmɨdöp a göm nɨŋmɨdal u me, Juda bɨ kub anɨb gau pɨñɨŋ göm manö ke ap hagagla. 33 Gasɨ anɨbu nɨŋöm hagla, “Hon nɨŋagpun,” a gɨla. Anɨg hageila, Jisas kalɨp pen haga, “Kale yɨp pen hag ñagpim rö, yɨp an hagö gɨ ajabin u, kalöp u rö nöp pen hag ñagnabin,” a ga.

*11:9: Sam 118:25-26

*11:13: Luk 13:6

*11:17: Ais 56:7; Jer 7:11

*11:18: Mak 14:1

*11:23: Mad 17:20

*11:24: Mad 7:7

*11:25: Mad 6:14-15