4
Jisas, bɨ nan yɨŋ yɨmöb u, manö hod rɨköm haga
(Mad 13:1-9; Luk 8:4-8)
Jisas Ñɨg Waŋö Galili goƚ au amöm, nɨbi bɨ gau kalɨp kauyaŋ manö hag ñɨ mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp ap magum gɨla. Anɨg geila, Jisas ñɨg magɨb ap adö u asɨköm, am ñɨg aŋ söl au mɨdöl gɨ, nɨbi bɨ ñɨg goƚ gau urak mɨdeila gau kalɨp manö hag ña. * Mak 3:7-9; Luk 5:1-3 Manö anɨb gau manö hod rɨköm adö ke ke iru nöp hag ña. * Mad 13:34; Mak 4:33-34
Manö adö ap manö hod rɨköm haga, “Manö hagnɨg gabin i nɨŋim! Bɨ ap wög adɨŋ nɨpe u wid yɨŋ ranaŋ, a göm, ud yuö arö nɨŋöl gɨ, rɨmnap adan arep adö au lugö, yaur gau apöm ñɨŋnaböl. Rɨmnap kabö adö mɨnöŋ pro pro lɨnab au lugöm rannab u pen kɨdɨƚ yuö aragnab rö, sɨdö nɨŋöm, mɨƚep gɨnab. Rɨmnap gɨƚɨkasɨ mɨdeinab aŋ au lugöm, rannab u pen gɨƚɨkasɨ gau pɨmamu gɨ pak ñɨŋö, magö pɨlagnab. Pen yɨŋ rɨmnap mɨnöŋ aij adö u lugöm, ran aij göm, magö pɨl aij gɨnab. Rɨmnap magö ñɨn juöl ado gɨ da sɨduŋ laŋ (30) rö pɨlnab, rɨmnap magö ñɨn juöl mɨhau nɨgaŋ (60) rö pɨlnab, rɨmnap ñɨn juöl unbö mamɨd u (100) rö pɨlnab,” a ga. Jisas manö anɨbu hag pɨs göl gɨ haga, “Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau, manö hagabin i rɨmɨd lɨ nɨŋ aij gɨmim,” a ga.
Jisas ai gɨnɨg göm manö hod rɨk hagmɨdöp
(Mad 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Jisas manö hagö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ nɨŋ mɨdeila anɨb gau ke ke arla nɨŋöm bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ gau abe, nɨbi bɨ nɨpe rɨmnap halö abe, Jisas nɨp hagla, “Manö hod rɨkmön hagpan iƚ u nɨhön?” ö gɨla. 11 Hageila haga, “God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab manö u, God gö kale nɨŋbim u pen nɨbi bɨ gau kalɨp hod rɨkem nöp hag ñabin. 12 Anɨg gɨnö, bɨ God manö hagep ap God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga rö nöp gɨnab. Nɨpe haga,
‘Amgö nɨŋnaböl u pen nan rɨmnap nɨŋagnaböl.
Manö nɨŋnaböl u pen manö iƚ hagöp anɨg rö göm nɨŋagnaböl.
Nɨŋ aij gɨblap, God nɨp hag nɨŋaiblap,
nan si nan naij gɨpal gau nɨŋöm arö gɨböp,’ a gɨla,” a ga. * Ais 6:9-10; Ap 28:26-27
Jisas bɨ nan yɨŋ yɨmöb manö hod rɨköm haga u, manö iƚ u hag ña
(Mad 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Jisas anɨg hagöm kalɨp haga, “Manö hod rɨkem hagpin anɨbu nɨŋagpim u, hainö manö rɨmnap halö hod rɨk hageinabin u, aigöl gɨmim nɨŋnabim?” ö ga. 14 Wid yɨŋ u, God Manö nɨpe u, a gem, hagpin. 15 Yɨŋ rɨmnap adan arep adö au lugnab, a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö nɨŋnaböl u pen magö anɨbu nöp Seden apöm manö anɨbu ju ud arnab, a gem, hagpin. 16-17 Pen yɨŋ rɨmnap kabö adö mɨnöŋ pro pro lɨnab au lugöm, rannab u pen kɨdɨƚ yuö aramöm pɨdöŋ gagö, sɨdö nɨŋöm mɨƚep gɨnab, a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö u gɨsön magö u nɨŋlö aij gö nɨŋöl gɨ, udnaböl u pen yöp pro pro magö u mɨdlö nɨŋöl gɨ, mɨŋör rɨmnap aunab aka bɨ gau kalɨp gɨ naij gɨnaböl nɨŋöm manö anɨbu arö gɨnaböl, a gem, hagpin. 18 Yɨŋ rɨmnap gɨƚɨkasɨ aŋ au lugöm rannab, a gɨpin u, nɨbi bɨ God Manö nɨŋnaböl u pen 19 wög waryö, ram köp haneb, kaj nan gau gasɨ iru nɨŋöm, ru kɨbap, uɫpö mani nan gau gasɨ iru nɨŋöm, nan gau gau nöp gasɨ nɨŋnaböl u me, God Manö u pɨmamu gɨ pak ñɨŋö, magö pɨlagnab, a gem, hagpin. * Mad 19:23-24 20 Wid yɨŋ mɨnöŋ aij adö au lugnab a gɨpin u, nɨbi bɨ God Manö nɨŋöm, nɨŋ udeinaböl nɨŋöm magö ñɨn juöl ado gɨ da sɨduŋ laŋ (30), aka ñɨn juöl mɨhau nɨgaŋ (60), aka ñɨn juöl unbö mamɨd u (100) rö pɨlnab; gasɨ anɨbu nɨŋem hagpin me u,” a ga.
Hapö lauöm adö aulɨk lep
(Luk 8:16-18)
21 Jisas pen kauyaŋ manö ap hod rɨköm haga, “Nɨbi bɨ gau hapö lauöm rin cög mɨgan gau aka abañ adö hanbal mo gayɨk gau pi gagnaböl; adö aulɨk lɨlö mailö gɨnab. * Mad 5:15; Luk 11:33 22 Anɨb u rö, nɨhön nɨhön mɨñi pi göl mɨdöp u, hainö waiö lö nɨŋnaböl. * Mad 10:26; Luk 12:2 23 Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau, manö hagabin i rɨmɨd lɨ nɨŋ aij gɨmim,” a ga.
24 Kalɨp manö ap haga, “Manö nɨŋabim u, rɨk dam nɨŋ aij gɨmim. Kale nɨbi bɨ gau kalɨp manö kub hagmim, pen aige rö ñɨmim a gɨnabim u, God nɨpe nɨŋöm kalöp ke u rö nöp manö kub hagöm, pen u rö nöp unbö rö ñɨmim a gɨnab. Pen nɨpe kalöp pen rɨmnap halö adö laŋ abe ñɨmim a gɨnab. * Mad 7:2 25 Nɨbi bɨ nan rɨmnap mɨdöp gau rɨmnap halö udnaböl; pen nɨbi bɨ nan rɨmnap mɨdagöp gau, nan rɨmnap pro pro mɨdöp u halö ud arnaböl. * Mad 13:12; 25:29; Luk 19:26
Krais manö aij u hag ñɨlö arö, nɨbi bɨ iru nöp nɨŋ udnaböl
26 Jisas manö ap manö hod rɨköm haga, “God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab u, aiud adö i rö mɨdöp. Bɨ wög nap ap wid yɨŋ ranaŋ, a göm, dam wög naböŋ nɨpe gau yunab. 27 Wid yɨŋ wög naböŋ au yuöm, han ajö nɨŋöl gɨ, marep göm, rannɨg gab. Aigegö göm ranöb, a göm, nɨŋagnab. 28 Mɨnöŋ u ke gö, sɨƚɨp hañauöm, ranöm, magö pɨlöm, po gɨnab. 29 Pen wög naböŋ nap nɨbö u po gö nɨŋöm, rɨk dam lep ñɨn u auöp, a göm, ru agƚame u damöm, rɨk daunab,” a ga. * Joe 3:13; Rep 14:15
Jisas mab masded u, manö hod rɨköm haga
(Mad 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Jisas anɨg hagöm haga, “God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab u, aiud nɨhön rö udem hagnö nɨŋnabim? 31-32 Me, mab masded yɨŋ rö u, a gɨnam. Nan yɨŋ rɨmnap kub yɨmbal gau pro ranöb, pen masded yɨŋ u pro yabɨƚ yɨmlö, ran kub göm, ramö alö, yaur gau apöm hai anɨb gau lɨ mɨdpal,” a ga.
Jisas manö hod rɨköm hagmɨdöp
(Mad 13:34-35)
33 Jisas nɨbi bɨ gau kalɨp manö hod rɨkep anɨb gau rö iru nöp hag ñɨmɨdöp; anɨg göm, manö aij u kalɨp hag ñɨmɨdöp. Kale manö nɨŋ aij gɨnaböl manö u nöp kalɨp hag ñɨmɨdöp; manö nɨŋ aij gagnaböl manö u hag ñaga. 34 Nɨpe kalɨp manö hod rɨköm nöp hag ñɨmɨdöp. Hainö bɨ nɨpe gau aip ke mɨdöl göm, manö iƚ magöŋhalö hag ñɨ aij gɨmɨdöp.
Jisas hagö, hadal ur ga
(Mad 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Ñɨn anɨbu nöp ram dugöp magö u, Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Ñɨg waŋö böŋ lödaŋ arun,” a ga. 36 Anɨg hagö, bɨ nɨpe gau nɨbi bɨ iru nöp ap mɨdeila gau kalɨp arö göm, ñɨg magɨb Jisas mɨdeia mɨgan u ranöm, hadla. Ñɨg magɨb rɨmnap halö aip arla. 37 Aŋ arlö nɨŋöl gɨ, adɨŋ pɨnöm asad apöm, ñɨg si ral ñɨg magɨb mɨgan u amöm, am lugnɨg rö ga. 38 Jisas nɨpe pen ñɨg magɨb mɨgan adɨŋ lajɨŋ adö, nabɨc ilöŋ löm haneia nɨŋöl gɨ, bɨ nɨpe gau nɨp am aŋa göm hagla, “Manö hag ñeb bɨ, hon magöŋhalö umnɨg gabun gasɨ u nɨŋagpan ar?” a gɨla. 39 Hageila, Jisas uraköm, pɨnöm asad udeia u abe, ñɨg si ral aueia u abe, agamɨj mɨd a gö, pɨnöm asad udeia u hir göm, ñɨg si ral aueia u böŋ nöp ur göm ga.
40 Pen Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Kale nɨhön gɨnɨg pɨñɨŋ gabim? Kale nɨŋ udep magö kale pro ap mɨdöp nɨŋöm pɨñɨŋ gabim aka?” ga. 41 Hagö, kale aiö göm, pen hag nɨŋö pen hag nɨŋö göm hagla, “Bɨ anɨbi an? Aige gö göm hagajɨp, pɨnöm asad udajɨp u abe, ñɨg si ral auajɨp u abe, manö nɨp u nɨŋöm, hagöp rö göp?” ö gɨla.

*4:1: Mak 3:7-9; Luk 5:1-3

*4:2: Mad 13:34; Mak 4:33-34

*4:12: Ais 6:9-10; Ap 28:26-27

*4:19: Mad 19:23-24

*4:21: Mad 5:15; Luk 11:33

*4:22: Mad 10:26; Luk 12:2

*4:24: Mad 7:2

*4:25: Mad 13:12; 25:29; Luk 19:26

*4:29: Joe 3:13; Rep 14:15