14
Nɨbi bɨ iru nöp kɨmap gɨsön nɨbö ap hagla
Pen kauyaŋ nɨŋem nɨŋnö, Sipsip Pi u Saion Dum ilö laŋ ranöl mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ wan hadred podi po dausan (144,000) gau nɨpe aip mɨdeila. Nɨbi bɨ nɨpe aip mɨdeila anɨb gau, nable kale laŋ hib nɨpe u abe, Nap hib u abe kalɨ kƚiñ rɨk lɨlö mɨdeia. Pen manö ap kumi kabö adö laŋ au nɨbö ñɨg hij kub bɨg gu hagöp rö aka rɨmu gu mɨlöbö hagöp rö u hagö nɨŋnö. Manö anɨbu, nan gida rö pakpal hagöp rö u haga. * Rep 1:15; 19:6 Pen nɨbi bɨ wan hadred podi po dausan (144,000) anɨb gau kale sea kiŋ adö au gɨdaŋ mɨdöm, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau abe, bɨ manö ud asɨkep gau abe nɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, kale kɨmap gɨsön nɨbö ap hagla. Kɨmap gɨsön nɨbö anɨbu, nɨbi bɨ mɨnöŋ adö iƚ i nɨbö rɨmnap nɨŋöl rö laga; nɨbi bɨ wan hadred podi po dausan (144,000) God rau adog uda anɨb gau nöp kɨmap anɨbu nɨŋöl rö la. * Ais 42:10; Rep 5:9; 7:4 Bɨ anɨb gau kale nɨbi aip gɨ ajagpal; bɨ praj rö mɨdpal. Sipsip Pi nɨpe gai arab nɨŋöm, nɨp hain gɨpal. Krais kalɨp nɨbi bɨ aŋ gau nɨbö rau adog udöm, God nɨp abe, Sipsip Pi nɨp abe kalɨp nan magö nöd ral daumɨdal rö nöp ña. Manö piral rɨmnap hagagla; nan si nan naij rɨmnap gagla.
Ejol mɨhau nɨgaŋ manö hag ñɨla
Pen kauyaŋ u nɨŋem nɨŋnö, ejol ap kumi kabö aŋ aulɨk u gɨ ajöl gɨ, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i, hañ ke ke löp rö, iƚ ke ke mɨdpal rö, manö yabɨƚ ke ke hagpal rö, ram mɨnöŋ ke ke mɨdpal rö, Krais manö aij pör mɨdeinab u kalɨp hag ñɨnɨg ga. Wɨñ kub alöm haga, “God nɨpe manö kub hagnab ñɨn u hadö auöp rö, God nɨp anɨnɨn gö pɨñɨŋ gɨmim. Bɨ Kub kumi kabö adö laŋ, mɨnöŋ naböŋ iƚ i, ñɨg solwara, ñɨg ilam gau magöŋhalö gɨ la u, hib nɨpe u hagpe adö araŋ,” a ga.
Ejol ap, ejol nöd u nɨp hain göl gɨ haga, “God gö daun kub Babilon böŋ nöp ap lug paköp o! Nɨbi bɨ Babilon gau kale nɨbi si bɨ si göm, gɨ naij unbö ke gɨlö gɨlö, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö nɨŋöm anɨb unbö rö nöp gɨla. Babilon nɨpe ñɨg wain kƚö nɨpe ke ñɨŋöm, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke rɨmnap gau kalɨp ñö ñɨŋlö, nɨpe göp rö, kale u rö nöp hauƚ alö gɨ naij nöp gɨla,” a ga. * Ais 21:9; Jer 51:7,8; Rep 17:2; 18:2,3
Ejol ap pen, ejol nöd mɨhau u kalɨp hain göm, wɨñ kub alöm haga, “Nɨbi bɨ nan hapeb u hib nɨpe dap ranöl gɨ, nan nɨp rö nɨŋöm gɨ lɨla u hib nɨpe dap ranöl gɨ, kƚiñ nɨpe u nable laŋ aka ñɨmagö adö au udeinaböl gau, * Rep 13:12-17 10 God nɨp mulu yabɨƚ lugö, ñɨg wain asɨ yabɨƚ u, kap kale yaŋ ralö ajmaŋ rauö, ñö ñɨŋnaböl. Ejol uɫ gau abe, Sipsip Pi u abe nɨŋmɨdlö nɨŋöl gɨ, kalɨp hag mab ke yaŋ u yuö, mab mɨɫaŋ salpa halö u kalɨp inö nɨŋöl gɨ, wög pak mɨdeinaböl. * Jen 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Esi 38:22; Rep 16:19; 20:10; 21:8 11 Mab mɨɫaŋ u kalɨp inö nɨŋöl gɨ, mab hadu anɨbu ranöm, gɨ damöm, pör pör nöp ap ranöl gɨ mɨdeinab. Anɨb u, nan hapeb anɨbu hib haglö adö arnab nɨbi bɨ gau, nan ana nɨp rö gɨla anɨbu hib haglö adö arnab nɨbi bɨ gau, hib nɨpe kƚiñ anɨbu udnaböl nɨbi bɨ gau, God kalɨp pen ilön kub yabɨƚ u sɨdö aŋ, sɨbön yaŋ, pör pör nöp ñɨnab,” a ga. * Ais 34:10 12 Anɨg gɨnab rö, Krais nɨbi bɨ nɨpe gau ap lug pakagun, a göm, God Manö hagöp rö nɨŋ ud pɨdöŋ göm, hagöp rö göm, Jisas nɨp cɨg aij göl gɨ nöp mɨdaiöl. * Rep 13:10
13 Pen manö ap kumi kabö adö laŋ nɨbö yɨp haga, “Manö hagnɨg gabin i kalɨ kƚiñ rɨkmön. Mɨñi marö göp ñɨn i, nɨbi bɨ Bɨ Kub nɨp nɨŋ udöm umnaböl gau, mɨñ mɨñ gɨnaböl,” a ga. Hageia, God Ana nɨpe haga, “Nɨŋö yabɨƚ. Kale marö udöl gɨ wög uɫham gɨ mɨdpal rö, kale ake löm, mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdeinaböl,” a ga.
Nan wög mɨnöŋ adö iƚ i pɨdöŋ göp
14 Pen yad nɨŋnö, Bɨ ap Ñɨ nɨpe rö bɨ ap, kumi kabö rud bad adö au asɨk mɨdeia. Nabɨc cög nɨpe laŋ, kabö gol udöm usajɨl bad gɨla ap rol göm, ru agon gɨƚapi rö gɨgabe göp ru kɨd yabɨƚ wid magö rɨk daubal rö ap ud mɨdeia. * Dan 7:13
15 Pen ejol ap, God sabe gep ram raul mɨgan yaŋ nɨbö apöm, bɨ kumi kabö rud bad adö au asɨk mɨdeia u nɨp wɨñ kub alöm haga, “Mɨnöŋ naböŋ adö yaŋ wid magö gau po göp. Wid rɨk dauep ñɨn u auöp rö, ru agon gɨƚapi rö ne anɨbu udmön, rɨk dap magum gɨmön,” a ga. 16 Hageia, bɨ kumi kabö rud bad adö au asɨk mɨdeia u, ru agon gɨƚapi rö nɨpe u ud rɨb gɨ dö madö göm, wid magö mɨnöŋ naböŋ adö gau rana gau magöŋhalö rɨb gɨ dö madö gɨ dap magum ga.
17 Ejol ap pen God sabe gep ram raul mɨgan kumi kabö adö laŋ au nɨbö höŋ aua. Nɨpe u rö nöp ru agon gɨƚapi rö ap udöl mɨdeia.
18 Magö anɨbu nöp, ejol mab mɨɫaŋ abad mɨdmɨdöp u, God nɨp nan sabe gep bɨd au nɨbö apöm, ejol ru agon gɨƚapi rö udöl mɨdeia u nɨp wɨñ kub alöm haga, “Wain magö mɨnöŋ naböŋ adö yaŋ nɨbö gau po göp rö, ru agon gɨƚapi rö ne u ud wain magö magöŋhalö rɨk dap magum gɨmön,” a ga. * Joe 3:13 19 Anɨg hageia, ejol anɨbu, ru agon gɨƚapi rö nɨpe u ud rɨb gɨ dö madö göm, wain magö gau rɨk dam, God nɨp mulu lugö wain magö abhib jakep ka mɨgan u yua. Ka anɨbu God nɨbi bɨ gɨ naij gɨmɨdal gau kalɨp pen ilön ñɨnɨm rö mɨdöp.
20 Wain magö abhib jakep ka mɨgan anɨbu daun kub höŋ adö mɨdeia. Wain magö mɨgan anɨbu yuö, abhib jaklö nɨŋöl gɨ, hagape u ran ajmaŋ rauöm, ñɨg uƚ kub ap lugöp rö, hag ap lugöl gɨ, kilomida unbö ñɨn juöl ajɨp böŋ daŋ (300)* Grik manö hagöm 1,600 sɨdadia rö ara. Hagape uƚ kub anɨbu kaj hos nabɨc adö lagod mɨdöp rö u nöp adö lagod areia. * Ais 63:3; Rep 19:15

*14:2: Rep 1:15; 19:6

*14:3: Ais 42:10; Rep 5:9; 7:4

*14:8: Ais 21:9; Jer 51:7,8; Rep 17:2; 18:2,3

*14:9: Rep 13:12-17

*14:10: Jen 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Esi 38:22; Rep 16:19; 20:10; 21:8

*14:11: Ais 34:10

*14:12: Rep 13:10

*14:14: Dan 7:13

*14:18: Joe 3:13

*14:20: Grik manö hagöm 1,600 sɨdadia

*14:20: Ais 63:3; Rep 19:15