8
Nɨbi rɨmnap Jisas aip arla
Pen hainö ñɨn aŋ anɨb au, Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ aip daun gau abe, ram rɨƚɨg agƚö gau abe amöm, God nɨbi bɨ nɨpe udöm abad mɨdeinab manö aij u, nɨbi bɨ gau kalɨp hag ña. Pen ñɨn anɨbu, nɨbi rɨmnap kɨjaki aiön pi halö mɨdeila gau Jisas gö kamɨŋ la, rɨmnap nan ga gau gö kamɨŋ la, nɨŋöm nɨbi anɨb gau rɨmnap Jisas aip ajmɨdal. Nɨbi anɨb gau hib kale me, ap Maria Magdala a gɨmɨdal. Kɨjaki aiön pi unbö mudun jɨŋ nɨbi anɨbu aŋ daŋ mɨdöm höŋ arla. * Mad 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49 Nɨbi ap Joana. Nugmul nɨpe hib u Kuja. Nɨpe kiŋ Herod ram nan nɨpe gau abad mɨdmɨdöp. Nɨbi ap Susana. Pen nɨbi rɨmnap halö iru rö aip ajmɨdal. Nɨbi anɨb gau kale magöŋhalö mani kale ke udöm, nan magö rau dapöm, Jisas bɨ nɨpe gau aip nan magö jɨm ñöl ñɨŋ ajmɨdal.
Gɨñbɨƚ magö rö u, manö hod rɨk haga
(Mad 13:1-9; Mak 4:1-9)
Nɨbi bɨ daun ke ke, yam ugan kub yöl gau nɨbö gau nɨbö Jisas nɨp nɨŋnɨg aulö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ nöd aula gau kalɨp manö ap hod rɨköm haga,
“Bɨ ap, gɨñbɨƚ magö ranaŋ a göm, gɨñbɨƚ magö u dam wög adɨŋ gau yunab. Rɨmnap wög adɨŋ arep adan gau lugö, nɨbi bɨ ƚaƚa gɨ amɨl apɨl gɨlö, yaur gau pen ap nɨŋöm ñɨŋnaböl. Pen yɨŋ rɨmnap kabö adö mɨnöŋ pro pro mɨdeinab gau lugöm, marep gɨnab u pen kabö mɨnöŋ au ñɨg ñɨg halö mɨdageinab u me, böŋ nöp mɨƚep gɨnab. Pen yɨŋ rɨmnap nagɨ gɨƚɨkasɨ aŋ gau lugö, nagɨ anɨbu hararo gɨ paƚu gö, ran aij gagnab. Pen yɨŋ rɨmnap mɨnöŋ aij gau lugöm, ran aij göm, magö iru yabɨƚ nöp pɨlnab. Añɨ añɨ magö ñɨn juöl unbö mamɨd pɨlnab,” a ga.
Jisas kalɨp anɨg hagöm haga, “Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau, manö hagabin i rɨmɨd lɨ nɨŋ aij gɨmim,” a ga.
Jisas, gɨñbɨƚ magö u manö hod rɨk haga u, manö iƚ u haga
Jisas manö hod rɨköm aiud anɨbu hagö, bɨ nɨpe gau nɨp hag nɨŋöm hagla, “Manö hod rɨkmön hagajan anɨbu, manö iƚ u aigöl gö rö mɨdöp?” ö gɨla. 10 Hageila, Jisas kalɨp haga, “God nɨbi bɨ nɨpe udöm abad mɨdeinab manö pi göl mɨdmɨdöp u, God kalöp gasɨ ñö nɨŋbim, pen nɨbi bɨ rɨmnap gau, yad kalɨp manö hod rɨkem nöp hagnö,
‘kale nɨŋöm nɨŋagöl,
manö magö apdi nɨŋöm manö iƚ nɨŋ udagöl.’ * Ais 6:9-10
11 Pen manö hod rɨkem nan yɨŋ rö hagpin u, God Manö adö u hagpin. 12 Yɨŋ rɨmnap lugnab wög adɨŋ arep adan adö au a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö u nɨŋnaböl pen Seden gasɨ naij nɨŋöm, kale God Manö u nɨŋ udlö, God kalɨp ud kamɨŋ yunab u naij göp a göm, apöm God Manö gasɨ kalɨp aŋ daŋ mɨdöp u ju udö, hauƚ gɨnaböl, a gem hagpin. 13 Pen yɨŋ rɨmnap lugnab kabö adö mɨnöŋ pro pro mɨdeinab gau a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö u nɨŋöm, ñɨñɨ löm, aij a gö nɨŋöl gɨ, manö anɨbu nɨŋ udnaböl u pen nɨŋ ud pɨdöŋ gagnaböl rö, mɨŋör rɨmnap auö hauƚ göm arö gɨnaböl, a gem hagpin. 14 Pen yɨŋ rɨmnap lugnab nagɨ gɨƚɨkasɨ aŋ gau a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö u nɨŋnaböl u pen hainö manö marö aka mani kub nan gau aka mɨñ mɨñ gep adö u nöp gasɨ nɨŋöm, God Manö nɨŋ ud pɨdöŋ gagnaböl, a gem hagpin. 15 Pen yɨŋ rɨmnap mɨnöŋ aij adö au lugöm, ran aij göm, magö iru yabɨƚ nöp pɨlnab a gɨpin u, nɨbi bɨ gau God Manö u nɨŋöm, nɨŋ ud pɨdöŋ yabɨƚ göm, gɨ dam dam, nan magö aij pɨlnab, a gem hagpin,” a ga.
Hapö lau pi gagep
16 Jisas anɨg hagöm haga, “Nɨbi bɨ gau hapö lauöm rin cög mɨgan aka abañ adö hanbal u mo gayɨk gau pi gagnaböl. Adö au gɨlaŋ rɨk lɨlö mailö gö, nɨbi bɨ gau ram raul mɨgan anɨbu apöm mailö anɨbu nɨŋnaböl. * Mad 5:15; Luk 11:33
17 “U rö nöp me, nan nɨhön nɨhön pi göl mɨdöp gau, magöŋhalö waiö lɨnab; nan nɨhön nɨhön paƚu gɨ mɨdöp gau, magöŋhalö ud mailö göp au lɨnab. * Mad 10:26; Luk 12:2
18 “Anɨb u, manö hagabin u nɨŋ aij gɨmim. Nɨbi bɨ manö nɨŋöm, nɨŋ udnaböl gau, manö aij rɨmnap halö nɨŋnaböl; pen nɨbi bɨ manö nɨŋöm nɨŋ udagnaböl gau, pro pro nɨŋun a göm nɨŋbal u halö böŋ nöp ur gɨnab. * Mad 25:29; Luk 19:26
Jisas nɨme nɨmam bɨ gau
(Mad 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Pen ñɨn anɨbu nöp, Jisas nɨme aip, nɨmam hain nɨpe gau aip Jisas nɨp nɨŋnɨg aula. Apöm nɨŋla, ram raul mɨgan anɨb yaŋ Jisas nɨbi bɨ sɨsɨ göl mɨdeila nɨŋöm höŋ yaŋ mɨdeila. 20 Anɨg gɨlö, nɨbi bɨ ap ram raul mɨdeila gau nɨŋöm, Jisas nɨp hagla, “Name namam ne gau nöp nɨŋnɨg ap mɨdpal höŋ yaŋ,” a gɨla.
21 Haglö, Jisas kalɨp haga, “Nɨbi bɨ an an God Manö u nɨŋöm hain gɨpal gau me, ami yad, mam yad mɨdpal,” a ga.
Jisas hagö, yɨgön kub udeia u ur ga
(Mad 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Pen ñɨn ap, Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp hagöm haga, “Ñɨg Waŋö Galili juun böŋ lödaŋ arun,” a göm, ñɨg magɨb udöm arla. 23 Pen aŋ gau arlö nɨŋöl gɨ, Jisas nɨpe hon han ara. Hon haneia magö u, yɨgön asad kub yabɨƚ ap ñɨg aŋ anɨbu udöm, ñɨg ral ñɨg magɨb mɨgan u auö, umöl rö nöp la. 24 Anɨg gö, bɨ nɨpe gau apöm, Jisas nɨp aŋa gɨlö uraka hagla, “Bɨ Kub! Hon magöŋhalö umnɨg gabun!” a gɨla.
Hageila, Jisas yɨgön udaia u abe, ñɨg ral auaia u abe hag gö, magö anɨbu nöp yɨgön u ur göm, ñɨg u haluöm, nöd mɨdeia rö mɨdeia. 25 Pen Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Kale ai gɨmim yɨp nɨŋ udagpim?” ö ga.
Hageia, kale pɨñɨŋ göm aiö waiö göm, kale ke hag nɨŋ hag nɨŋ göm hagla, “Bɨ anɨbi bɨ an? Nɨpe hagö, yɨgön abe, ñɨg kub abe manö nɨpe hagöp rö nöp göp,” a gɨla.
Bɨ kɨjaki aiön pi halö u, Jisas gö, kamɨŋ la
(Mad 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Ñɨg magɨb udöm, amöm Ñɨg Waŋö Galili aŋ u am am, ram mɨnöŋ Gerasa nɨbi bɨ mɨdmɨdal böŋ lödaŋ arla. 27 Pen Jisas ñɨg magɨb u arö gɨ, ñɨg waŋö goƚ au kabö kuƚup adö au ma abö gö nɨŋöl gɨ, magö anɨbu nöp, kɨjaki aiön pi abaŋ al mɨdeila bɨ ap, daun anɨbu nɨbö apöm, Jisas nɨp nable paka. Bɨ anɨbu nɨpe magö nöp mɨdöm, ram yabɨƚ raul mɨgan u hanagmɨdöp; wip rɨgöl gɨmɨdal kabö mɨgan gau nöp han ajmɨdöp. 28-29 Bɨ nɨpe abad mɨdep gau, sen udöm ñɨmagö ma nɨpe gau adɨk lɨ pɨdöŋ gɨmɨdal u pen kɨjaki nan gau apöm kƚö gɨlö, sen lɨmɨdal anɨb gau pak gɨ dö gö, ram mɨnöŋ nöp aŋ gau pör pör armɨdöp. Pen bɨ anɨbu, Jisas nɨp nɨŋöm aiö göm, apöm ma iƚ au lug paka. Jisas kɨjaki aiön pi nɨp abaŋ alla anɨb gau kalɨp haga, “Bɨ anɨbi nɨp arö gɨmim höŋ arim!” a ga. Jisas anɨg hagö, kɨjaki aiön pi nɨp abaŋ alla bɨ u, kakö göm, manö kub hagöm haga, “Ne Jisas, God Bɨ Kub adö i gɨlaŋ mɨdöp Ñɨ nɨpe u, yɨp nɨhön gɨnɨg gabön? Yɨp ilön kub ñagmön!” a ga.
30 Hageia, Jisas haga, “Hib ne u hag!” a ga. Jisas hageia, nɨpe pen haga, “Hib yad u Iru Nöp,” a ga. Kɨjaki aiön pi nan gau iru yabɨƚ nöp nɨp yuö hiɨköm mɨdeila rö u me, anɨg haga. 31 Pen kɨjaki aiön pi gau Jisas nɨp neb neb göm hagla, “Hanɨp hagmön, mab ke yaŋ uƚöm mɨgan mauɨñ juaga u yuagmön!” a gɨla.
32 Anɨg hagöm, kaj iru yabɨƚ nöp amɨl geila yöp ba anɨb gau nɨŋöm, Jisas nɨp neb neb göm hagla, “Ne hanɨp hagö, am kaj mɨdpal gɨdaŋ kalɨp yuö hiɨkun,” a gɨlö, Jisas yau a ga. 33 Jisas yau a gö, kɨjaki aiön pi nan gau, bɨ u nɨp arö göm, am kaj anɨb gau kalɨp yuö hiɨklö, kaj gau pɨg ju sɨr ba yaŋ amöm, gɨ dam ñɨg waŋö aŋ yaŋ paköm, ñɨg ñɨŋöm magöŋhalö um hakla.
34 Pen bɨ kaj mukmɨdal gau, ga anɨbu nɨŋöm, gɨ dö gɨ am nɨbi bɨ daun mɨdeila gau kalɨp hag ñöm, am nɨbi bɨ ram mɨnöŋ daun söl au mɨdeila gau kalɨp hag ñöm, gɨla. 35 Hag ñɨlö, nan anɨbu nɨhön gö hagaböl a göm, apöm nɨŋla, bɨ kɨjaki yuö hiɨköm mɨdmɨdöp u, kamɨŋ lö, waƚɨj yɨmöm, Jisas ma iƚ söl au asɨk mɨdeia. Kale anɨbu nɨŋöm anɨnɨn gö pɨñɨŋ gɨla. 36 Pen nɨbi bɨ nɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, Jisas kɨjaki hag höŋ yua, nɨbi bɨ gau, nɨbi bɨ hain aula gau kalɨp, anɨg anɨg göp, a göm, hag ñɨla. 37 Pen Gerasa nɨbi bɨ magöŋhalö anɨnɨn gö pɨñɨŋ göm, Jisas nɨp, ne ado gɨ aru a gɨlö, ñɨg magɨb udöm hada. 38 Jisas arɨk arnɨg geia nɨŋöm, nɨpe gö kɨjaki aiön pi höŋ arla bɨ anɨbu, nɨp manö neb neb hagöm haga, “Yad ne aip arul,” a ga. 39 Anɨg hageia, Jisas nɨp pen haga, “Wasö. God nöp nan aij yabɨƚ nɨhön nɨhön göp u, ne ram ne ammön nɨbi bɨ ne gau kalɨp hag ñɨmön,” a ga.
Anɨb u, nɨpe daun nɨpe ado gɨ amöm, nɨbi bɨ gau kalɨp magöŋhalö, Jisas yɨp anɨg anɨg göp a göm, hag ña.
Pai ap uma Jisas gö uraka; nɨbi ap Jisas nɨp ud nɨŋö kamɨŋ la
(Mad 9:18-26; Mak 5:22-43)
40 Pen nɨbi bɨ Jisas auab a göm, abad mɨdeila gau, Jisas ñɨg magɨb udöm amjakö, aij yabɨƚ auabön e gɨla. 41-42 Pen bɨ kub Juda magum gep ram abad mɨdmɨdöp bɨ ap hib nɨpe Jairas. Pai nɨpe añɨ yabɨƚ mɨ in la mɨgan laŋ u umnɨg gö, Jairas nɨpe apöm, Jisas mɨdeia söl au kugom yɨmöm haga, “Ram yad arul. Pai yad añɨ u umnɨg gab,” a ga. Hageia, Jisas nɨŋnɨg arö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp apöm, nɨp böŋ böŋ cɨro cɨro ñöl gɨ arla. 43 Pen nɨbi ap pör pör nɨpe nɨbi adan armɨdöp mɨ unbö mɨgan laŋ la. Nɨbi anɨbu, wös wameb bɨ gau yɨp gɨlö, yɨp kamɨŋ laŋ a göm, kalɨp mani ñɨmɨdöp u pen nɨp gɨlö mɨƚep gɨnɨm rö laga. 44 Nɨpe Jisas araia jöl adö lau apöm, waƚɨj mɨlö kub la u ud nɨŋö nɨŋöl gɨ, magö anɨbu nöp nɨp mɨƚep ga. 45 Pen Jisas kalɨp haga, “Yɨp bɨ an ud nɨŋöb?” ö ga.
Hageia, nɨbi bɨ gau hagla, “Hon ud nɨŋagun,” a gɨla. Pen Pida haga, “Bɨ Kub, nɨbi bɨ iru nöp gai i apöm, nöp cɨro cɨro ñaböl,” a ga.
46 Hageia, Jisas haga, “Nɨbi bɨ ap yɨp ud nɨŋöb. Pɨdöŋ yad u aröp nɨŋem hagabin,” a ga. 47 Pen nɨbi Jisas ud nɨŋa anɨbu, nɨpe pi gɨnɨm rö laga u nɨŋöm, gɨl gɨl göl gɨ, Jisas mɨdeia söl au ap kugom yɨma. Nɨbi bɨ anɨb gau nɨŋ mɨdeila aŋ gau, Jisas nɨp hagöm, nɨpe nan gö, Jisas ud nɨŋö, magö anɨbu nöp kamɨŋ löp aiud u magöŋhalö waiö haga. 48 Hageia, Jisas nɨp haga, “Pai yad. Ne yɨp ud nɨŋnö kamɨŋ laŋ a gɨmön nɨŋ udpan u, yɨp ud nɨŋö kamɨŋ löp me u. Manö mɨdagöp. Ne ammön, God ñɨmagö ara adö u mɨdaimön,” a ga. * Luk 7:50
49 Jisas anɨg hagö nɨŋöl gɨ, bɨ Jairas nɨp wög gɨmɨdöp bɨ ap apöm, Jairas nɨp haga, “Pai ne böŋ nöp umöb; hag ñeb bɨ nɨp hagö ma ilön auagnɨm; ado gɨ arnɨm,” a ga.
50 Hagö, Jisas manö anɨbu nɨŋöm, Jairas nɨp haga, “Pai yad u umöb a gɨmön, gasɨ u nɨŋagmön. Nɨŋ udeinabön u, nɨp kamɨŋ lɨnab,” a ga.
51 Anɨg hagöm, Jairas ram nɨpe u amjaköm, nɨbi bɨ gau kalɨp magöŋhalö hag höŋ au yaŋ löm, pai nɨme nap mɨhau, Pida u, Jon u, Jems u kalɨp uɫ göm, pai u nɨp nɨŋnɨg ram raul mɨgan yaŋ arla. 52 Pen nɨbi bɨ, pai anɨbu umöb a göm mɨɫöŋ gɨ mɨdeila gau, Jisas kalɨp haga, “Kale mɨɫöŋ gagim. Pai u umagöp; yɨharɨŋ hon hanab,” a ga.
53 Jisas anɨg hageia, nɨbi bɨ gau, pai anɨbu böŋ nöp umöb u nɨŋöm, nɨp mɨhol gɨla. 54 Pen Jisas pai u ñɨmagö kɨd nɨpe u udöm haga, “Pai yad, urak!” a ga. 55 Anɨg hagö, ana nɨpe u ap kuöyaŋ kuöbö gö uraka. Uraka, Jisas haga, “Nan rɨmnap ñɨbe ñɨŋaŋ,” a ga. 56 Pai nɨme nap kale aiö waiö gɨlö. Pen Jisas kalɨp ber mɨhau haga, “Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp manö anɨbu hag ñagmil, wasö!” ga.

*8:2: Mad 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49

*8:10: Ais 6:9-10

*8:16: Mad 5:15; Luk 11:33

*8:17: Mad 10:26; Luk 12:2

*8:18: Mad 25:29; Luk 19:26

*8:48: Luk 7:50