Bilimoni
1
Bolou Bilimoniho hisaliale
Bilimoni, no haoka, ana duave. Dau Bolo da. Di Iesu Keliso hoto loui ata haivege abu di mai dibulae mavolu. Iale dalike nahie haoka Timotiti levaleva ko hisaliai aho hanavoma. No hilokage a subuta nohehi lovianu. Iale ekalesiau a omo igaetoai guliguliamale kebiaho no vahaeho hoto lou. Isi evievi keate mole Abia isi Dilava lovimo negoamale ata mole ivi Agibasi kebiataho ko lou.
No isiviale nahie Mama Dilava isi nahie Kosive Iesu Keliso keau la huhuevei la hoesegevege lana ue dua vave.
Bolou Bilimoni vahaeho vanu.
Di vani bahata guliguliai a huhuai vahaehoai Dilava imihama. Kosealemo di hilokage a a uvu mai Iesuemo mamonu. Isi kemo Dilava ata bahata kebiaho isiviai kebia tedaevema. Di aho guliguliai isiviale nahi Iesu Kelisomo uveve dua maleale kemo lulelelahai hilokage Dilavau nahie hoesegeve dua vama. Di haoka, di vahaehoanu. Kosealemo au a uvu mai Dilava ata ovei kebia tedaevege abu kemo negolahalu. Iale di ke evige keu di mai vahaehotisi di uvu negotinu.
Bolou Onesimasie deiada lounu.
Dana isivianiege Iesu ivimo a namihage ana di isivi ke vanela. Isito di isiviholinu kateale valiho. Isito di di uvu mai aoale kemo di isivi ko vanela. Kosealemo dau di ebia holinu. Di Iesu hoto loui ata haivelage abu nova di mai dibulae mavolu. 10-11 Iale di isivie hoto ko evinela. A esemu mole Onesimasi kehoike di a imihama. Keu subuta neniai loviai a tedahoholinu. Isito aike keu duave. Kosealemo di dibulae ui mo ke haivuge keu evievi ata holisi Keliso ivimo di mo holinu. Iale auna nova nahie tedaevei.
12 Iale di nova hanavoge au ae timale auna di uvuta mai tai. 13 Di isiviale keluige di dibulae uale kove au a lovo mai daiti ui di tedahoi. 14 Isito di isiviholinu a isiviholisege di ke valiho. Isito a isivianiege hanavoge au loholive di tedahoi.
15 Keu a halei lohoaleu vani moagavesite kove ua. Isito a hanavoho isiviholige auna aiti u seleveai. 16 Keu aike a esemu unaha holioholinu. Isito keu nova Keliso esemu holige nahi avuluvuta uvu igaeage au nahie hoho holinu. Au evievi ata holiale keu nahie nimo baluga.
17 Iale a huhuige di a haoka holiniege a di mai o hatumale ke nahate mo ke mai o hatunela. 18 Ige mesoho keu subuta aemo vaveve toela vai a moni vavoloige ke huhu haleito di namihanela. Ige dana bae ke ibina vai aoi. 19 Iale dailike beni mai di adata hoto ko hisaliai aho loui kosea, “Dana ke ibina vai aoi.” Isito di hotoe dua loui a haivuale kemo di bae aemo ibina kaovalivebene.
20 Iale di haoka, di isivi ke vanela. Nahiau Kosive esemu holialemo di isivi ke valive di mai vahaehotinela. 21 Di ko hisaliai hilokage ana di a imihale ke vanela. Di louale keu eseve. Isito ana ke evihai vaveve baluga vanela.
Hotoe gabi
22 Di hotoe gabi louge evinela. Di isiviale daho a o mole uvu hoesehavonela. Kosealemo di huhuige Dilavana a guliguli ke evige dana lohoniege aiti ui. 23 Ige Iesu esemu mole Ebavalasi keu hotove loui ata haivege abu mai dibulae mavoge no avuti ua. Iale keu isiviale di a namihai kosea, “Ana ue dua vama.” 24 Isege di esemuiau daluvuta lovilahamale Maka, Alistakasi, Dimasi, Luka kebiata hoto kateale loui di namihalu.
25 Di isiviale nahie Kosive Iesu Kelisou vani bahata la huhuevei la hoesegevegei. Di hotou kemo kateai ua.