3
Ekalesiaeau vaveve
Ata kebia namigevei loui kosea, “Gamani kosive kebia hoto evisi oe ata nalievemale kebia hotota evive. Kosive keau onole louge hotoeabe ke evisi isiviabe ke vave.” Kebia namigevei kosea, “Lainaho moleho hotoe toela loui mole vavamo budiagelive. Isito saiavoi moleho loui molehi ue dua vai ata bahata hoesegevei tedaeveve.” A hilokage nahita subuta katelahai luleleholisi hoto evioholisi vaveve toela vama. Iale kemoike huhuihuhuie toela isi vaveve toela moaga keau nahie malevege nahi isiviabe vama. Ige nahi kemo vani bahata mole maina mai isi ata kebiahi moleho itumulahai mole aiogevema. Isito nahi vaveve kateale vasege nahie tedaevemale kosive Dilava keu nahi elegevei nahiho uvuai nahie tedaevei nahie malevenu. Keu nahie dua elehai nahie maleveholinu. Isito nahie toelaike au elegevei nahiho uvuai nahie malevenu. Keu nahie vaveve toela ulihai nahie uvu malei dogatievei au Munanae Tumu nahiovege keu nahie malevei humahae duamo otovenu. Nahie tedaevemale ata Iesu Keliso ke ivimo Dilavau au uvu bahatamo au Munana Tumute nahiovenu. Iale kemoike nahiau Dilava nimo duave unaha. Keu au uvu nahiovei nahie malevei au ese toevei isiviale nahi ehue tiveve ke huhulahai elike ukolikoli malei. Di aho louale hoto keu seleve.
Iale di isiviale vani bahata negobedai hoto ke loui ata haivenela. Ige oleuoleu Dilava ehovamale keabuna nenilahai ke evisi vaveve dua vai mole tedaevei. Ige kemo ataeabuna bahata ue dua vai. Isito mesoho abu hoto ihuvesite loui isiviai abu vavivue ivi kaovei mesoho Mosese menaka kebiatamo hoto degomole loui moleho itumulahage ainaho kebiahi ke lougelive. Hoto kateimaleau heholisime bae ata negotievelivebene. 10 Ige mesoho ata moleu loholive hoto kateale loui ata tasalieveho vage talive ata ke namiha abuianela. Ige au a hoto evioholige ainaho halegelive. Isito nunuvage au tai. 11 A hilokage ataeau vaveve kateale vamale keau vaveve toela vai avuemo uma. Keau hilokage abu vaveve toela vamale keu toelanu. Isito abu negolahai vaveve toela ke vama.
Hotoe gabi
12 Dana bae Atimasi o mesoho Tikikasi hanavoge au ae lohoge solekai loholive o mole Nikobolisi keve daemo lohonela. Di isiviai talive vaganamo o kemo ui. 13 Isito negoai malaha abuita aluvuta uale kebia tedaevenela. Kotae kosive Sinasi isi Abolosi keau olahai tiho vage tiveveabe kunai ovenela. 14 Isi nahie evievi ata kebia namigevege abu vaveve dua vai olemeau kunaiholimale kebia tedaevei uveve dua unaha vagei.
15 Evievi ata bahata kove umale keau aho abu vahaeho hoto hanavoi loui avoe, “Ana ue dua vama.” Iale talive a evievi ata kebiaho loui kosea, “La haokuvuiau laheho loui avoe, ‘Lana duave.’ ” Nohovu. Di isiviale Dilavau la huhuevei la hoesegevei. Di hotou kemo kateai ua.