Kuyu Avi Matyu Yɨhimbɨvɨrami
Kuyu kasiram
Kuyu avi Matyu yɨhimbɨvɨrami nɨŋandɨhin, aŋgwɨmɨkɨ arɨkita arɨkita hañɨndu kimaŋgima aŋgwɨmɨkɨ, Jisas pɨrɨ nɨñɨ kɨyɨhi muhɨmɨmuhɨm vana yɨvurahamirɨm ambavarami. Aŋgwɨmɨkɨ kanɨŋandɨhin kimaŋgimañɨ Maria Jisasɨŋ kavuhi muhɨmɨmuhɨm vana yɨvurahamirɨm, naŋga Jisasɨŋ yɨvutatamahu kɨmuta savayɨ kɨta aŋga yahamɨrata, nuŋandɨ hatiŋ mitata Gotɨndu pɨhuyɨ yahumirɨm ambavarami.
Aru vana mu Matyu isɨhuramɨrɨman vata andɨmiha, nɨmata. Kuha Got sirɨtɨmbuta ambami maña Jisas andɨhi kandɨsɨkwɨsɨkwɨ yɨvurahamirɨm aŋgwɨmɨkɨ atɨnduyɨ yɨhimbɨvɨramu. Got kru mumɨŋgaŋ sɨmbɨtɨn pata Israel hatiŋ aŋga mɨŋɨmandɨ vata sirɨtɨmbumi. Naŋga aŋgwɨmɨkɨ kanɨŋandɨhin Jisasɨrɨm kru kandɨhamanda nɨma vata isɨhuramɨrɨmandɨ. Matyundu aŋgwɨmɨkɨ kanɨñɨ kuyu sambɨ muhɨmɨmuhɨm vana Jisas andɨmirɨm isɨhuramami. Kamata kuha kru Gotɨndu kuyu mɨŋata ambavarandu haŋɨnɨŋ ambavaramu haŋandɨhin kandɨsɨkwɨsɨkwɨ yɨvurahami. Matyu 1.22-23, 2.4-6, 2.14-15, 2.23, 4.13-16, 8.16-17, 12.15-21, 13.34-35, 21.2-5, 21.16, 26.24, 26.31, 26.54, 27.6-10yɨ ŋgamara.
Aru vana mu aŋgwɨmɨkɨ Matyuyɨ ambami ha Gotɨndu tɨwɨyɨ kɨyɨhɨyɨrɨm ambavarami. Jisasɨndu sɨmbɨrayɨ Got krunavundi sɨhanaŋgandu aru miku yɨvurahɨrɨman vata andɨmi. Kamata krunavundi sɨhanaŋga nuŋandɨ vana taya mɨŋahandamu vata pirɨ kɨndi.
Matyundu aŋgwɨmɨkɨyɨ, kuyu kutaŋguta arɨkita arɨkita mɨnzataya Jisas ambavarami. Kuyu kimaŋgima ha Matyu 5—7yɨ kɨyɨ. Kandɨhañɨ Jisas apu muyɨ yahuta, krunavundiŋ Gotɨndu tɨwɨyɨ kɨyɨhɨyɨrɨm ambavarami. Ara kuyu kuta muha Matyu 10yɨ kɨyɨ. Kuyu kandɨhañɨ, Jisas nuŋandɨ sɨmbɨrasara haŋɨnɨŋɨrɨm muhɨmɨmuhɨm vana andɨndɨ pɨrɨvɨsa muvumuvu uta nuŋandɨ kuyu krunavundiŋ ambavaramu vata ambami.
Kuyu kuta muha Matyu 13yɨ, Jisas tɨhi kuyu Gotɨndu tɨwɨyɨ kɨyɨhɨyɨ vanarɨm krunavundiŋ isɨhuramata ambavarami. Ara kuyu kuta muha Matyu 18yɨ, Jisas krunavundi nuŋandɨ sɨmbɨrasara sɨkwɨ kɨyɨhɨyɨrɨm ambavarami. Kuyu kuta muha Matyu 24—25yɨ, Jisas muhɨmɨmuhɨm vana imbɨhɨvɨ hañɨ yɨvurahɨrɨmandɨrɨm ambavarami.
Aŋgwɨmɨkɨ kanɨŋandɨhin, kru nuhaya sɨkwɨ yɨhimbɨvɨrami vava kuyu maŋgɨyɨ. Hara aŋgwɨmɨkɨ nɨ, nɨmata ñɨmbi mɨŋami. Kuyu avi Matyu yɨhimbɨvɨrami. Matyurɨm nɨmata indarɨmitandu. Nu kru gavaman ndamarɨm tɨmbahɨrɨs mɨŋarasɨmi. Kuyu kanɨŋandɨhin Matyu 9.9-13yɨ kɨyɨ.
Jisas pɨrɨ nɨñɨ yahami
1
(Sapta 1.1—4.16)
Jisas Krais nɨŋuñɨŋgitakɨñandu ñɨmbi
(Luk 3.23-38)
Stt 22.18 naŋga, 1 Sto 17.11Nɨŋandɨhin Jisas Krais nɨŋuñɨŋgitakɨñandu kuyu. Jisas nu Devit nɨŋuñɨŋgi. Devit nu Abraham nɨŋuñɨŋgi. Abraham Aisak nɨŋuva. Aisak Jekop nɨŋuva. Juda nɨŋusinava naŋga nɨŋuranava nɨŋuva Jekop. Stt 38.29-30 naŋga, Rut 4.18-22Peres naŋga Sera nɨŋuva Juda, nurɨŋandɨ nɨŋum Tamar. Peres Hesron nɨŋuva, Hesron Ram nɨŋuva. Ram Aminadap nɨŋuva, Aminadap Nason nɨŋuva, Nason Salmon nɨŋuva. Salmon Boas nɨŋuva, Boas nɨŋum Rahap. Boas Obet nɨŋuva, Obet nɨŋum Rut. Obet Jesi nɨŋuva. 2 Sml 12.24Jesi, aru miku Devit nɨŋuva. Devit Solomon nɨŋuva. Solomon nɨŋum Batseba, Batseba Uria kindahu. 1 Sto 3.10-16Solomon Rehoboam nɨŋuva, Rehoboam Abiya nɨŋuva, Abiya Asap nɨŋuva. Asap Jehosafat nɨŋuva, Jehosafat Jehoram nɨŋuva, Jehoram Usia nɨŋuva. Usia Jotam nɨŋuva, Jotam Ahas nɨŋuva, Ahas Hesekia nɨŋuva. 10 Hesekia Manase nɨŋuva, Manase Emon nɨŋuva, Emon Josaia nɨŋuva. 11  2 Kin 24.14-15 naŋga, 1 Sto 3.15 naŋga, 2 Sto 36.10 naŋga, Jer 27.20Josaia Jehoiakim naŋga nɨŋuranava nɨŋuva. Kandɨhɨrɨvɨ hañɨ Babilon hati pata Israel saŋga kurɨhata, Israel hatiŋ mɨŋata uta Babilon tamahu sɨmbɨra tɨkatɨka mɨŋamu. 12  Esr 3.2Babilon kɨta sɨmbɨra tɨkatɨka mɨŋamu hɨrɨvɨyɨ Jehoiakim Sealtielɨŋ kavumi. Sealtiel Serubabel nɨŋuva. 13 Serubabel Abiut nɨŋuva, Abiut Eliakim nɨŋuva, Eliakim Asor nɨŋuva. 14 Asor Sadok nɨŋuva, Sadok Akim nɨŋuva, Akim Eliut nɨŋuva. 15 Eliut Eleasar nɨŋuva, Eleasar Matan nɨŋuva, Matan Jekop nɨŋuva. 16 Jekop, Josep nɨŋuva, Maria nɨmuŋa. Maria Jisasɨŋ kavuhi, Jisasɨrɨm Krais vandu.* Ñɨmbi Krais vava nɨŋandɨhinɨndu kuyu sapa ha nɨmata, Kru, Got krunavundi nuŋandɨŋ aŋga mɨŋɨmandɨ vata yɨhɨramami vava ñɨmbi. 17 Jisasɨndu krunzapayɨndu kimaŋgima hama Abraham. Abrahamɨyɨ kɨta 14 krunzapa sɨwɨtɨmbɨyɨtɨmbɨyɨ ñɨŋi kavumu patavata Devitɨyɨ. Devitɨyɨ kɨta 14 krunzapa sɨwɨtɨmbɨyɨtɨmbɨyɨ ñɨŋi kavumu patavata Jehoiakim kuhɨrata tɨhi, mɨŋata Babilon umu. Babilon uta sɨmbɨra tɨkatɨka mɨŋamu takuk hañɨ kɨta 14 krunzapa sɨwɨtɨmbɨyɨtɨmbɨyɨ ñɨŋi kavumu patavata Krais kuhɨrami.
Maria Jisasɨŋ kavumi
(Luk 2.1-7)
18  Lu 1.27 naŋga, 1.35Jisas Krais yahami vana haŋandɨhin nɨmata. Nɨŋum Mariaŋ, Josepɨrɨm mɨŋavɨhumu. Hara kɨhɨrɨ upɨ maŋgarɨhɨmat kɨta tɨhu, Gotɨndu Mavɨñɨŋi mavɨndaŋguramahi mavɨnaŋgandɨmi. 19  Lo 24.1Nɨmuŋa Josep, nu tɨtɨtaya kɨyɨhɨyɨ mɨŋga. Maria naŋga kɨhɨrɨ upɨ maŋgarɨhandu. Harɨm Maria kɨpɨ naŋgandɨhi ŋgata, krunavundindu tamɨŋgaŋgɨmbañɨ pɨŋguvarɨtɨnda Maria sɨwɨmanzɨwɨmandɨtima vata, aviñam hañɨ kɨta nuŋ mitɨrɨm indarɨmitami. 20 Kamatɨrɨman vata indarɨmitata kɨyɨmiyɨ, kɨvɨyɨ karɨhata akwɨsɨhuyɨ Aru nɨmandu kutɨkara hamaŋ ŋgahi nuŋ nɨmavami, Josep, Devit nɨŋuñɨŋgi ŋgana, ñɨŋi mavɨ humbambu kɨyɨ haŋandɨhin Gotɨndu Mavɨñɨŋi mavɨndaŋguramahi kɨpɨ naŋgandɨsɨmi. Harɨm Mariaŋ uraurarɨm pɨŋimandu. 21  Lu 1.31 naŋga, 2.21 naŋga, Sɨ 4.12 naŋga, 13.23 naŋga, 13.38Nu kru ñɨŋi kavɨrɨmandɨ. Nu tɨhi nuŋandɨ krunavundi ñamba vanavana andɨndu haŋɨnɨŋ sɨhiŋgata nurɨŋ ŋguramata aŋga mɨŋɨmandɨ. Harɨm nuŋ ñɨmbi ŋguta Jisas vamba amba, vami.* Hibru kuyuyɨ ñɨmbi Jisas vava nɨŋandɨhin Aru nɨma krunavundiŋ aŋga mɨŋamɨŋa vava kuyu maña ŋandi. Ñɨmbi Jisas vava nɨ, Grik kuyuyɨndu. Hibru kuyuyɨ Josua vandu.
22-23  Ais 7.14Kru Gotɨndu kuyu mɨŋata ambavaravara hama ambami, Ŋgamara, navundi muŋambɨ kru naŋga kɨhɨrɨ upɨ maŋgarɨhatara kɨpɨ naŋgandɨta, kru ñɨŋi kavɨrɨmandɨ. Kamati nuŋandɨ ñɨmbi Emanuel vɨrɨmandɨyu, vami. Kanɨmavami kuyu nɨŋandɨhin kandɨsɨkwɨsɨkwɨ yɨvurahi. Emanuel ñɨmbi kanɨŋandɨhindu kuyu sapa ha nɨmata, Got ara naŋga kɨyɨ. 24 Kamavahi Josep karɨhata yahamɨrata Aru nɨmandu kutɨkara ambami maña Mariaŋ urami. 25  Lu 2.7 naŋga, 2.21Hara Maria naŋga kɨhɨrɨ upɨ maŋgarɨhɨmat kɨyɨhi ututa Maria kru ñɨŋi ha kavuhi Josep ñɨmbi ŋguta Jisas, vami.

1:1 Stt 22.18 naŋga, 1 Sto 17.11

1:3 Stt 38.29-30 naŋga, Rut 4.18-22

1:6 2 Sml 12.24

1:7 1 Sto 3.10-16

1:11 2 Kin 24.14-15 naŋga, 1 Sto 3.15 naŋga, 2 Sto 36.10 naŋga, Jer 27.20

1:12 Esr 3.2

*1:16 Ñɨmbi Krais vava nɨŋandɨhinɨndu kuyu sapa ha nɨmata, Kru, Got krunavundi nuŋandɨŋ aŋga mɨŋɨmandɨ vata yɨhɨramami vava ñɨmbi.

1:18 Lu 1.27 naŋga, 1.35

1:19 Lo 24.1

1:21 Lu 1.31 naŋga, 2.21 naŋga, Sɨ 4.12 naŋga, 13.23 naŋga, 13.38

*1:21 Hibru kuyuyɨ ñɨmbi Jisas vava nɨŋandɨhin Aru nɨma krunavundiŋ aŋga mɨŋamɨŋa vava kuyu maña ŋandi. Ñɨmbi Jisas vava nɨ, Grik kuyuyɨndu. Hibru kuyuyɨ Josua vandu.

1:22-23 Ais 7.14

1:25 Lu 2.7 naŋga, 2.21