2
Ekalesia vene di Sei nivakena
Ye nai egira ago tora iniye bi makai dudu ya niguba reida, amiye tau gade rofu usa usa nisi guriguri nisi guyaguya nigasa buni tora gade ma; mina bi kini ma vava iniye nufa amiye tau rofu, uka amuta ma bere dudu, Sei di mokena kana rena ma vegu rorobo rena dudu, una vegu amebigifa dada. Mina bi buni, ye makai Sei uni moi vegu rido amiye ada redo, kaere bi ura redo amiye tau noibanu moi vegu rigo ma rama diba ni vau regedi. Adina Sei bi yokoi maka ma Sei ma amiye di utari naivo amiye ka yokoi maka, kaere bi mina amiye iniye Iesu Keriso. Ina yaku amiye tau noibanu davana regika ini vegu maro; mina bi Sei di meda ramari ini nirorotari rena ida moi ogau rigo. Mina makai Sei yaku niogau amiye, nifeidena amiye ma mokena vari gira aena ma ago rama dudu, tutubena idana vene di oteimana amiye kana, na auba reyo.* Bura bedakai ka Keriso dudu nufa. Ago rama nida; ofa ago de nida! 2 Tim 1.11
Na ura reida bi, rumana vene gagani gagani tauri bi Sei di vegu rama rena nufa, vana moi odoro resi gubuyo ma kayamo yokoi de dudu usa usa nigedi. Na ka ura reida bi, rema vene yaku ave ma matagini dudu, varuka aku mona reyagane. Ini ada iye boboni ga resi moi kevo kavo ga resi goro o fore buni vayavaya roka pearl o varuka davana tora dudu moi matuka ga reyaganedi. 1 Pet 3.3 10 Idu Sei nivakena niogau rededi rema vene bi ini vegu buni dudu, veveri ina kaya moi buni riyagane. 11 Rema yaku ourefeidena amiye gabireri raga rena tau ma bere dudu diba niyaine. 12 Idu rema bi rumana oteimagi o ourefeidegi, mina de eyounegida; bere ameyainedi. 13 Adina Sei yaku Adam siko risi bi gabi Eve riyo. Gen 2.7, 21–22 14 Ye Satani yaku Adam eru rena de reyo, idu rema maka eru reyo ma vegu no rena amiye niyo. Gen 3.1–6 15 Idu rema yaku mokena vari gira aesi uka masi kikifa amesi ave nigo vonisi, bi mida odina dudu moi vegu rigo.

*2:7: Bura bedakai ka Keriso dudu nufa.

2:7: 2 Tim 1.11

2:9: 1 Pet 3.3

2:13: Gen 2.7, 21–22

2:14: Gen 3.1–6