6
Bi buni maduna toe nufa moimai rei tavoi rededi vene yaku ini varika amiye rofu kikifa rei vau regi mokeyagane, ye Sei di roka ma ago buni di oteimana rofu bi moi no ga riyagane. Kamini kaere bi mokena vari gira aededi varika vene di moimai rei tavoi rededi vene, bi ina vene rofu ga gubuyo reyagane, ini usika ourena dada. Idu, besa ka naivo reyaganedi, ini adina ini naivo rei mona rena moidedi vene bi mokena vari gira aededi vene, kaere bi Sei yaku uka mado.
Ofa ofa oteimana ago ma gugura rama
Mina kana ago oteimasi egira re. Amiye yokoi yaku ofa ago oteimasi uni Varika amiye Iesu Keriso di oteimana ago rama ma Sei di vegu kana, oteimana ago yo de nigo vonisi, ina bi negiyagiya amiye ma bi beika yokoi ina toto. Ina yaku kayamo tora ma sina sina fafau kayamo regi ura redo bi isivaga iniye; ye mina gutuna bi maunu, ruda rena, nifafana rena, mokena no dudu moke moke, ma toga toga gubuyo rei baena. Mina kana vene bi mokena no nufa, vegu no resi ago rama bi fereyadi, ye ini mokenari, Sei di mokena kana rena, bi moni moina di ida mini.* Bura bedakai ka Ya kaya mina rofu moi etagae ri nufa.
Ye Sei di mokena kana rena, ada rena dudu, bi ini gugura buni iniye iniye nufa. Adina bi, mina kono tora noibanuri beika yokoi de moi baeyafa, ma Bura bedakai ka rama iniye bi nufa. beika yokoi de moi bogifa! Ye una iruku ma varuka nufa vonisi, bi mina fafau ada regifa. Idu gugura tau nufa amiye nigi ura rededi vene bi ini uka maina regika nivena, buoru rina, ma ada de nufa, mokena ma moi esika regika nivegi ura rena tau gaderi keto regedi; mina yaku amiye moi kekevata usi no nina rofu moi erokoko rededi. 10 Adina no tau yaku moni di uka mana gutuna moi evata rededi. Ye mina moni uka mana rofu, bedakai bi mokena vari gira aena feresi esika esika tau dudu gurauyadi.
Ni mama rena ago Timothy rofu
11 Idu ya, Sei di amiye, mina rofu egavoi resi mokena rorobo vegu, Sei di mokena kana vegu, mokena vari gira aena, uka mana, are rei gira rena ma ave nina maina re. 12 Mokena vari gira aena di duro rena buniri, ruda resi toga toga ameibobina vegu moi gira ri; ya bi ina rofu raka niyo ma ka bi ninegau reyadi vene tau gade di nemokori, mina niogau ago buni niyo. 13 Sei ma Iesu Keriso di nemokori ya ago gira maida. Sei bi kaere beika baika tau gade rofu ameibobina vegu mado, ma Keriso bi kaere bi ini niokuna ago dudu, Pontius Pilate di budari ini ago buni niogau reyo mini. Jn 18.37 14 Mina ago gira kino de ma butigi yokoi de nufa, neide bogo uni Varika amiye Iesu Keriso ogau nigo mamo. 15 Mina bi ari ramari, Sei yaku moi ogau rigo, ina kaere bi buni tora gade maro Ourefeidena amiye yokoi maka; kini vene di Kini ma varika vene di Varika amiye mini. 16 Ina maka bi de muyego; ina rofu ekaira de rena vabarari amedo, ma yokoi yaku ina de veyo ma vegi anua redo. Ina rofu bi kikifa rena ma toga toga ourefeidena vava maraine. Rama.
17 Kamini mina gua medari, gugura tau nufa vene ago gira ma negiyagiya ga resi toga de amegedi gugura tau rofu, ini uka mokena ga aeyaganedi, idu Sei rofu aeyaganedi, kaere bi ada regika, beika baika di gugura tau gade una mado. 18 Vegu buni resi reremama buni tau gade resi gugura anarauda resi idana vene rofu rau reyagane. 19 Mina ida dudu, ini gabi vegu aede mona regedi rofu, bi ini gugura rama iniye rofu ae torekai regedi, makai vegu rama moi gira regedi dada.
20 Timothy o, beika mokena vari gira aena dudu Sei ya maro, mina nari resi ada de kana moke moke, kayamo no ma ofa ago dudu nidedi bi “mokena vabara” mina egavoi re. 21 Bedakai yaku niyadi mina bi rama, ye ini mokena vari gira aena moi etagae riyadi.
Sei di buni tora gade bi ya venesa ameyaine.

*6:5: Bura bedakai ka Ya kaya mina rofu moi etagae ri nufa.

6:7: Bura bedakai ka rama iniye bi nufa.

6:13: Jn 18.37