18
Iesu bi moi gira reyadi
(Mt 26.47–56; Mk 14.43–51; Lk 22.47–53)
Iesu ini usa nina koina niyori, bi ini usi dina venesa feresi Kidron soku ugasi muro yokoi minari dui reyadi. Ma Judas, kaere bi siri reyo amiye, bi mina sana ka diba, adina Iesu ini usi dina venesa uru tau gade mironari egogo regamadi dada. Kamini iya vene tau, Sei ma amiye utari naivo vene di varika vene, ma Pharisee vene di naivo vene bedakai afei baeyadi; bi ramefa, keroko, ma ora mari moisi mironari boyadi. Ye Iesu sena diba niyo beika tau ina rofu vata nigo, dada ini budari bosi nikaiteyo, “Ya bi kaere maina rededi?”
Ma nikabai reyadi, “Iesu Nazareth amiye.”
Ma niyo, “Na bi ina mini.”
Judas, siri reyo amiye, bi ina venesa mironari are regamo. Iesu yaku, “Na bi ina mini,” vo niyori, fufuta rofu dairisi konori keto reyadi. Ye dudusa nikaiteyo, “Ya bi kaere maina rededi?”
Ma dudusa niyadi, “Iesu Nazareth amiye.”
Ma nikabai reyo, “Na bi sena ya niyaka na bi ina mini, ye ya vene na maina rededi vonisi, bi mina vene ferefo kumo diyagane.” (Mina ago niyo bi moi rama aego: “Ya yaku na maro vene bi yokoi kava de moi boyo reyaka.”)
10 Mina usi Simon Peter, kaere bainasi nufa, yaku moi yakusi kuita resi Sei ma amiye utari naivo amiye tora di moimai rei tavoi redo amiye di anema rama nugai feideyo. Mina amiye di roka bi Malchus. 11 Mina dada Iesu yaku Peter rofu niyo, “Yi bainasi ini moiyo sanari moi dairisi ae! Ya yaku mokeisa bi nai Baba na maro esika esika biyo bi de irigida ba?” Mt 26.39; Mk 14.36; Lk 22.42
Iesu Annas di nemokori
12 Mina usi iya rededi vene tau ma ini ourefeidena amiye, ma Jew vene di naivo vene yaku Iesu moi gira resi ini vana misi 13 Annas rofu siko afei boyadi, kaere bi Caiaphas di imokai. Mirona laganiri bi Sei ma amiye utari naivo amiye tora. 14 Bi Caiaphas kaere yaku Jew vene niyo buni iniye bi amiye yokoi maka yaku amiye fafau muyego. Jn 11.49–50
Peter yaku Iesu nisui reyo
(Mt 26.69–70; Mk 14.66–68; Lk 22.55–57)
15 Simon Peter ma usi dina amiye yokoi bi Iesu usi boyadi. Sei ma amiye utari naivo amiye tora bi mina usi dina amiye yokoi diba, ye Iesu sa Sei ma amiye utari naivo vene di tora amiye di yava ida nefau dui reyadi. 16 Idu Peter bi ida venau tua regamo. Ye mina usi dina amiye yokoi, kaere Sei ma amiye utari naivo amiye tora diba ina, yakusi rema ofi, kaere ida vena nari reyo, ina rofu ago niyo ma Peter afei dui reyo. 17 Ye ida vena naivo rema ofi yaku niyo, “Ya ka bi mina amiye di usi dina amiye yokoi ba ide?”
Ma nikabai reyo, “Na bi ide.”
18 Itu reyo dada, moimai rei tavoi rededi vene ma naivo naivo vene ita orisi are rei buru risi ita imigamadi. Ma Peter ka vava regika ina venesa are regamo.
Sei ma amiye utari naivo amiye tora Iesu nikaiteyo
(Mt 26.59–66; Mk 14.55–64; Lk 22.66–71)
19 Mina usi Sei ma amiye utari naivo amiye tora yaku ini usi dina vene ma ini oteimana ago fafau Iesu nikaiteyo. 20 Ma nikabai reyo, “Na bi ariara kono vene rofu ago niyaka. Toga usa usa yava ma Sei nivakena yavari Jew vene tau gade egogo rededi sanari oteimagamaka; beika yokoi suiri de nigamaka. 21 Beika resi na nikaiteisa? Na beika niyaka ma neideyadi vene nikaite—ina diba beika niyaka bi.”
22 Mina niyori, nari redo amiye yokoi kaere minari are regamo bi ini seira vana dudu famasi niyo, “Ya yaku makai kana dudu Sei ma amiye utari naivo amiye tora nikabai reisa ba?”
23 Ye nikabai reyo, “Na beika niyaka bi no vonisi, mina rofu niogau re; idu na bi rama niyaka vonisi, bi beika resi na uyo?”
24 Kamini ini vana sena miyadi dudu Annas yaku Caiaphas Sei ma amiye utari naivo amiye tora rofu nifeideyo.
Peter dudusa Iesu nisui reyo
(Mt 26.71–75; Mk 14.69–72; Lk 22.58–62)
25 Ye Simon Peter toga ita imigasa are regamo. Mina dada nikaiteyadi, “Ya ka ini usi dina amiye yokoi ba?”
Nisui resi niyo, “Na bi de.”
26 Sei ma amiye utari naivo amiye tora di moimai rei tavoi redo amiye yokoi, amiye kaere Peter yaku ini anema nugai feideyo, ini davatu yokoi yaku niyo, “Ya inasa murori ya veyaka ba?”
27 Mina dada Peter dudusa nisui reyo ma evade kokoro raka niyo.
Iesu bi Pilate di nemokori afei boyadi
(Mt 27.1–2, 11–14; Mk 15.1–5; Lk 23.1–5)
28 Mina dada uriyaku gorogoro Iesu Caiaphas di yavari gutuna Rome di gavana di ourefeidena yava torari afei boyadi. Idu yava ideri bi dui de reyadi, ini adina iniye moi kino rigedi baebu, ye makai bi Ferei ebu rena irakuna di iruku de irigedi. 29 Ye Pilate etofaro nesi nikaiteyo, “Mina amiye bi beika vegu no reyo ma ina fafau tourage rededi?”
30 Ma nikabai reyadi, “Mina amiye vegu no de regamo vonisi, bi yi vanari de aeyagadu.”
31 Kamini niyo, “Ya kaya moisi yi ago gira dudu ini vegu no kota refa.”
Ye niyadi, “Uni ago gira dudu bi amiye yokoi ga umuyeyagane.” 32 (Mina bi Iesu di ago moi rama aeyo; ini ago niyo bi amiye oteimaro ina bi gokai muyego bi.) Jn 3.14; 12.32
33 Ye Pilate dudusa ini ourefeidena yavari dairisi Iesu raka nisi niyo, “Ya bi Jew vene di kini ba?”
34 Ma nikabai reyo, “Mina nikaitena bi ya rofu baeyo, ba be vene yaku na dada ya oteimaradi?”
35 Ma nikabai reyo, “Na bi Jew amiye ba? Yi vene ma Sei ma amiye utari naivo vene di varika vene yaku nai vanari ya aeyadi. Ye beika be reyo?”
36 Ye niyo, “Nai ourefeidena amena sana bi diya mina kono di. Mina kono di vonisi, bi nai naivo naivo vene yaku ruda reyagadu, ye Jew vene de na moiyagadu. Idu nai ourefeidena amena sana bi diya mina kono di!”
37 Mina dada Pilate yaku nikaiteyo, “Makai bi, ya bi kini ba?”
Ma nikabai reyo, “Ya nisa na bi kini. Na vata nisi mina konori okiyaka bi mina rofu, ago rama rofu niogau regika dada. Kaere bi ago rama di, bi nai ago neidego.”
38 Ma Pilate nikaiteyo, “Ago rama bi beika?”
Iesu di umuyena ago
(Mt 27.15–31; Mk 15.6–20; Lk 23.13–25)
Mina niyo usi dairi etofaro nesi Jew vene rofu niyo, “Na bi mina amiye ideri vegu no yokoi de baku reyaka. 39 Idu yi toutou bi Ferei ebu rena irakunari ya rofu amiye yokoi erufuyaine. Mina dada, ya ura rededi bi Jew vene di kini ya rofu erufugida ba?”
40 Ye dudusa imuna niyadi, “Mina amiye bi de, idu Barabbas maka!” (Ina bi gavamani rofu ruda rena amiye yokoi.)

18:11: Mt 26.39; Mk 14.36; Lk 22.42

18:14: Jn 11.49–50

18:32: Jn 3.14; 12.32