3
Iesu ma Nicodemus
Pharisee amiye yokoi ini roka Nicodemus, ina bi Jew vene di ourefeidena amiye yokoi. Urusa yokoiri Iesu rofu baesi niyo, “Oteimana amiye, una una diba ya bi oteimana amiye, kaere bi Sei gutuna deyo, adina Sei inasa de bi, amiye yokoi mina kana rebe ya reisa kana de rego.”
Ma nikabai reyo, “Rama iniye ya nida: amiye yokoi yaku Sei di ourefeidena amena sana bi de vego, idu ina bi dudusa vata nigo mamo.”
Ma nikaiteyo, “Amiye bi ugava niyo, idu gokai ida dudu vata nigo? Rama iniye ini nono di rivo ideri dudusa uru remanu de dui resi vata nigo!”
Ma nikabai reyo, “Rama iniye ya nida, amiye yokoi yaku Sei di ourefeidena amena sana bi de dui rego bogo ma ina bi koru ma Vima dudu vata nigo mamo. Roaita yaku bi roaita evata rido, ma Vima yaku bi vima evata rido. Tururu ga refa mina ago ya nidari, ‘Ya dudusa dairisi vata niyagane.’ Aura yaku yomina eta ma yomirona eta rofu fu resi kukuroka nido ma neideisa, idu ya ya toto goina esona gutuna baedo ma goina dakai dido bi. Ye mina bi amiye tau noibanu Vima dudu vata nina bi makai.”
Ma dudusa nikaiteyo, “Mina bi gokai makai?”
10 Ma niyo, “Ya bi Israel vene di oteimana amiye, idu ya bi mina beika baika ya ya toto? 11 Rama iniye ya nida, beika una diba bi nisifa, ma beika veyafa bi niokusifa mini, idu ya vene bi uni beika nisifa bi de neidededi. 12 Na ya rofu bi kono di beika baika niyakari, idu ya mokena vari gira de aeyadi; ye na bi oma di beika baika rofu nigidari, gokai dudu ya mokena vari gira aegedi? 13 Ma amiye yokoi yaku omari de boyo, idu yokoi maka bi oma gutuna deyo; mina bi Amiye di mida maka.”* Bura bedakai ka kaere bi omari amedo nufa.
14 Ye Moses yaku gagani autu sanari aruma moi odoro reyo kana, ye Amiye di mida makai ka moi odoro riyainedi, Num 21.9 15 amiye kaere ina rofu mokena vari gira aego bi Bura bedakai ka de muyesi idu nufa. toga toga ameibobina vegu baku rego dada. 16 Adina Sei yaku konori amededi vene besa uka maro, ye ini Mida yokoi maka maro, ye kaere ina rofu mokena vari gira aego, bi de muyego idu toga toga ameibobina vegu baku rego dada. 17 Adina Sei yaku ini Mida konori bi kono amededi vene kota regika de nifeideyo, idu ina dudu moi vegu rigo dada.
18 Kaere ina rofu mokena vari gira aedo bi kota de rego, idu kaere yaku mokena vari gira de aedo bi sena kota reyo, adina bi Sei di mida yokoi maka di roka rofu mokena vari gira de aeyo. 19 Ye mina bi kota rena di vegu: vabara bi kono tora noibanuri deyo, idu amiye bi vabara feresi mukuna rofu uka maradi, adina ini moi raga rededi vegu bi no. 20 Adina amiye tau gade kaere vegu no moi raga rededi bi vabara fufuta masi negari de baegedi, ini vegu erau nigedi baebu. 21 Idu amiye kaere yaku vegu rama redo bi vabarari baego, ye ina kaya vei mama rego ini vegu bi Sei dudu reyo dada.
Iesu ma John Baptist
22 Mina usi Iesu ma ini usi dina vene Judea gagani eta rofu boi neyadi, ye mironari ina venesa amesi babatiso regamo. 23 John ka Aenon ri Salim atafu babatiso regamo, adina mironari bi koru tora gade, ma amiye ka degamadi babatiso regika. 24 (John bi diburari aena koderi.) Mt 14.3; Mk 6.17; Lk 3.19–20
25 John di usi dina vene bedakai ma Jew amiye yokoi amiye yokoi; bura bedakai vene bedakai nufa. moi ruaka rina vegu dada kayamo resi 26 John rofu baesi niyadi, “Oteimana amiye, mina amiye kaere bi yasa Jordan koru di berou eta rofu ma ya yaku ini ago niokuyo, gua ina bi amiye babatiso redo, ma amiye tau gade bi ina rofu bodedi!”
27 Kamini nikabai reyo, “Amiye yokoi yaku beika baika yokoi de moigo, Sei omari yaku mago mamo. 28 Ya vene ka na yaku niyaka kana niokudedi, ‘Na bi diya Keriso, idu na siko ouregi nifeideyo.’ Jn 1.20 29 Rema megi redo rumana bi ini rema nufa. Rema mego amiye di asini bi are resi ini goroka neidegasa ada tora redo. Mina dada na ada tora iniye reida. 30 Ini roka bi boi tora niyaine, idu nai bi keika niyaine.”
Amiye kaere oma gutuna deyo
31 Odoro gutuna deyo amiye bi beika baika tau gade di vava nufa; kaere amiye mina kono di, ina bi mina kono amiye ma mina kono di beika baika tau gade di ago nido. Kaere omari gutuna deyo amiye bi mina beika baika tau gade rofu ina bi odoro iniye. 32 Ina yaku beika vesi neideyo rofu ago niokudo, idu amiye yokoi yaku ini niokuna ago bi de neideyo. 33 Idu kaere ini niokuna ago neidedo, makai nido Sei bi rama iniye. 34 Adina Sei yaku nifeideyo amiye bi ini ago nido, Sei yaku Vima di beika baika tau gade mado dada. 35 Baba yaku ini Mida uka maro, dada beika baika tau gade di vava ini vanari aeyo. Mt 11.27; Lk 10.22 36 Amiye kaere ini Mida rofu mokena vari gira aedo bi toga toga ameibobigo, idu kaere ini mida di ago de neidedo bi toga toga ameibobina vegu bi de vego, ye Sei di gubuyo tora ina fafau amebigo.

*3:13: Bura bedakai ka kaere bi omari amedo nufa.

3:14: Num 21.9

3:15: Bura bedakai ka de muyesi idu nufa.

3:24: Mt 14.3; Mk 6.17; Lk 3.19–20

3:25: amiye yokoi; bura bedakai vene bedakai nufa.

3:28: Jn 1.20

3:35: Mt 11.27; Lk 10.22