4
Iesu ma Samaria rema
Pharisee vene neideyadi Iesu bi usi dina vene tau gade moi babatiso reyo, idu John bi tau de. (Rama iniye Iesu bi ina kaya babatiso de regamo, idu ini usi dina vene maka yaku reyadi.) Kamini Iesu Judea feresi dudusa Galilee ri deyo; idau bi Samaria gagani tobo toboma boyo.
Ye ina bi Samaria di taoni yokoi okiyo, ini roka bi Sychar; mina atafuri Jacob yaku ini mida Joseph kono kefuka maro. Gen 33.19; Josh 24.32 Jacob di guri koru bi mironari, ma Iesu yava ika oto dina rofu kosika no iniye reyo, ye mina guri koru atafuri ameinu reyo meda tobo niyo kana.
Kamini Samaria rema yokoi koru ugika baeyo ma Iesu yaku ina rofu niyo, “Koru be na ma.” (Adina ini usi dina vene bi iruku voi regika taoni rofu neyadi.)
Ma nikabai reyo, “Ya bi Jew amiye ma na bi Samaria rema—ye gokai resi na rofu koru usa nisa?” (Adina Jew vene bi Samaria venesa auta de rededi.) Ezra 4.1–5; Neh 4.1–2
10 Iesu yaku nikabai reyo, “Sei yaku beika mado ma kaere yaku koru ya usa nido bi diba niyo vonisi, ya bi ina usa niyagadu ma ina yaku vegu koru ya maraidu.”
11 Ma niyo, “Varika amiye, ya bi koru una di beika baika yokoi de nufa ma guri koru ka bi soku tora. Goinari mina vegu koru moigiya? 12 Uni tutubena Jacob yaku mina guri koru una masi iniye mina koru iriyo ma ini mida mida ma ini boromakau ka iriyadi. Ye ya bi ini isivaga ebu reisa ba?”
13 Ma nikabai reyo, “Amiye tau gade kaere yaku mina koru irigediri, bi dudusa koru vaigedi, 14 idu kaere amiye na yaku magida ma irigo koru bi toga toga koru de vaigo. Na yaku ina rofu magida koru bi ini ideri koru buruka nisi furu furu regasa makai toga toga ameibobina vegu mago.”
15 Ma rema yaku niyo, “Varika amiye, mina koru na ma kumo koru de vaigida ma dudusa minari baesi koru de ubigida.”
16 Ma ina rofu niyo, “Nesi yi maruka raka nisi dairisi bae.”
17 Kamini nikabai reyo, “Na bi rumana koina.”
Ma niyo, “Ya bi rumana koina vo niyo bi rama niyo. 18 Adina ya rumana 5 meyo, ma gua mina ameisa amiye bi diya yi maruka. Ya yaku beika ruika niyo bi rama.”
19 Ma niyo, “Varika amiye, na yaku ya veida ya bi Sei di ago nido amiye. 20 Uni tutubena vene yaku mina omunari Sei nivakegamadi, idu ya Jew vene nidedi bi Jerusalem ri maka amiye yaku Sei nivakeyagadu.”
21 Kamini Iesu yaku niyo, “Rema, na rofu mokena vari gira ae, ari baego ya vene yaku mina omunari bi de ma Jerusalem ri ka Baba de nivakegedi. 22 Ya vene bi beika nivakededi bi ya toto; idu una bi kaere nivakesifa bi una una diba, adina moi vegu rina bi Jew vene rofu baedo. 23 Idu ari baedo ma gua okiyo mini, ye nivakei mona rededi vene bi ini Vima di vava ma ago rama dudu Baba nivakebigedi; adina Baba yaku mina kana vene ina rofu nivakegi maina redo. 24 Sei bi vima, ma ini nivakededi vene bi Vima di vava ma ago rama dudu maka nivakebiyaganedi.”
25 Mina rema yaku niyo, “Na na diba mina Auba reyo amiye (Keriso vo nidedi) baego. Baegasa bi beika tau vanu una ni mona rego.”
26 Ma niyo, “Na kaere yasa ago nida bi mina amiye.”
27 Mina nigamori ini usi dina vene dairi okisi ma remasa ago nigasa amedo mina vesi tururu reyadi. Idu yokoi yaku de nikaiteyadi, “Ya beika ura reisa?” o, “Beika resi ya mina remasa ago nisa?”
28 Ye rema ini koru urena feresi taoniri dairi nesi amiye rofu nioteimaro, 29 “Baefa amiye yokoi kaere na beika tau vanu reyaka mina na nioteimaro veyagane. Rama mina bi Keriso ba?” 30 Amiye taoni fere yakusi Iesu urana baeyadi.
31 Mina fuofuori ini usi dina vene yaku ina niegira regasa niyadi, “Oteimana amiye, beika be iri!”
32 Idu ina vene rofu niyo, “Nai irina iruku bi ya vene ya toto.”
33 Ye iniye iniye kamini niyadi, “Amiye yokoi yaku iruku moi bae maro baeko?”
34 Ma niyo, “Nai iruku bi nai Baba, kaere na nifeideyo amiye, di ura resi ini moimai rei vau regida. 35 Ya yaku yomakai nidedi, ‘Eyo 4 maka nigo kumo usi bi nonobo rina meda okigo.’ Idu na yaku nida, yi nemoko aresi ma muro ne resi vefa. Iruku bi kaka niyo, ye nonobo rina negau niyo! 36 Amiye kaere butu butu redo bi sena ini moimai rena di davana moisi toga toga ameibobina vegu di iruku ka butu butu redo; ye varido amiye ma butu butu rena amiye vakoi ada regedi dada. 37 Ye mina ago bi rama, ‘Amiye yokoi bi vari vari redo ma yokoi bi butu butu redo.’ 38 Na yaku ya nifeideyaka bi moimai de reyadi sanari butu butu reyaganedi. Amiye bedakai mironari moimai reyadi ma gabi ya vene bi ina venesa vakoi moimai reyadi.”
39 Samaria vene tau mina taoniri Iesu rofu mokena vari gira aeyadi, adina mina rema yaku ago niokuyo, “Na beika tau vanu reyaka mina na nioteimaro.” 40 Ye Samaria vene yaku ina rofu desi usa niyadi ina venesa ameyainedi, ma meda remanu ameyo.
41 Kamini besa amiye tau gade mokena vari gira aeyadi ini ago dada. 42 Mina rema rofu yomakai niyadi, “Una bi mokena vari gira aeyafa, idu diya ya beika niyo dada; idu gua uniye neide mama resi diba niyafa rama iniye mina bi* Bura bedakai ka Keriso nufa. kono tora noibanu di moi vegu rina amiye.”
Iesu yaku ourefeidena amiye yokoi di mida moi buni riyo
43 Meda remanu koina niyori, bi Galilee urana boyo. 44 Adina Iesu iniye niokuyo, “Ini rautu vene yaku Sei di ago nido amiye kikifa de rededi.” Mt 13.57; Mk 6.4; Lk 4.24 45 Ye Galilee okiyori, Galilee vene yaku faiva niyadi, adina bi Jerusalem irakunari bosi ini beika tau vanu reyo mina veyadi dada. Jn 2.23
46 Ye dudusa Cana taoni Galilee gaganiri dairiyo; minari bi sena koru moi kero resi waini riyo. Ma mironari Capernaum ri bi ourefeidena amiye yokoi kaere ini mida gauka varegamo. Jn 2.1–11 47 Mina amiye neideyo Iesu bi Judea gutuna Galilee ri okiyo. Mina neidegasa bosi usa niyo ini mida, kaere bi muyena tumusa, desi moi buni riyainedi. 48 Ma niyo, “Ya vene bi rebe ma mokena vegu vegedi vonisi mamo, bi mokena vari gira aegedi.”
49 Ye ourefeidena amiye yaku niyo, “Varika amiye, ya bi evade de baegiyari, bi nai mida muyego.”
50 Ma Iesu yaku nikabai reyo, “Di, yi mida bi vegu nigo!”
Mina amiye yaku ini ago nisi mokena vari gira aesi diyo. 51 Ye idama bogamori, ini moimai rei tavoi rededi vene baku resi ina nioteimaradi ini mida bi vegu niyo.
52 Ye ina yaku nikaiteyo beika meda nemoko ramari ini mida buni niyo, ma ina vene yaku niyadi, “Ini roaita vaki vaki rena bi agiya meda nemoko yokoi uriyenauri fereyo.” 53 Ye baba yaku diba niyo bi Iesu yaku mina meda nemoko ramari ina rofu niyo, “Yi mida bi vegu nigo.” Ye ini yava vene tau noibanu ma iniyesa mokena vari gira aeyadi.
54 Mina bi rebe uru remanu niyo mini Judea feresi Galilee ri baeyori.

4:5: Gen 33.19; Josh 24.32

4:9: Ezra 4.1–5; Neh 4.1–2

*4:42: Bura bedakai ka Keriso nufa.

4:44: Mt 13.57; Mk 6.4; Lk 4.24

4:45: Jn 2.23

4:46: Jn 2.1–11