2
Rema mena irakuna Cana ri
Meda regodenu koina niyori, bi mena irakuna yokoi Cana, Galilee gaganiri. Ma Iesu ini nono ka mironari ma Iesu ini usi dina venesa ka boyadi mena irakunari daga reyadi. Waini koina niyori, Iesu ini nono yaku ina rofu niyo, “Ina vene di waini bi koina niyo.”
Ma nikabai reyo, “Na rofu bi beika? Nai meda nemoko bi okina kode.”
Idu ini nono yaku naivo rededi vene rofu niyo, “Ya rofu beika nigo bi refa.”
Mironari bi koru di urena daidai tora kono kaka dudu riyadi tora tora 6 moi vataru reyadi; Jew vene yaku mina dudu moi ruaka rina vegu reyadi. Mina yokoi yokoi bi 75-115 litre kana. Iesu yaku naivo naivo vene rofu niyo, “Urena bi koru moi vata baefa.” Ma evade moi vata baeyadi. Kamini ina vene rofu niyo, “Gua mamo be erausi resi irakuna ourefeidena amiye rofu moi bofa.” Makai resi moi boyadi. Mina irakuna ourefeidena amiye yaku koru kero resi waini niyo mina irigasa goinari baeyo bi toto, idu koru erausi rena naivo rededi vene maka ina diba. Ye irakuna ourefeidena amiye yaku rema mego amiye raka nisi 10 niyo, “Amiye tau gade yaku waini burefe ouresi moi yakudedi ma okina vene yaku iri vau regedi mamo waini buni de magedi. Idu ya bi waini burefe moi gira rei baeyo gua mamo!”
11 Mina bi ini ouresi mokena vegu, Cana Galilee gaganiri reyo; mironari ini vabara moi ogau riyo ma ini usi dina vene ina rofu mokena vari gira aeyadi.
12 Mina usi ini nono ma ini dubuiyaka ma ini usi dina venesa Capernaum taoni bosi mironari meda be ameyadi. Mt 4.13
Iesu yaku Sei nivakena yavari boyo
(Mt 21.12–17; Mk 11.15–17; Lk 19.45–48)
13 Jew vene di Ferei ebu rena irakuna meda bi negau niyori, Iesu bi Jerusalem ri boyo. Ex 12.1–27 14 Kamini Sei nivakena yava ideri bi boromakau, mamoe ma pune erena sero rena vene ma fore senesi rena vene ameinu rededi ma baku reyo. 15 Buburu vai rena maena risi mamoe ma boromakausa Sei nivakena yavari umeki rei feidesi fore senesi rena vene di fore moi urafo rei makusi ini teiboro moi evairo riyo. 16 Resi pune erena sero rena vene rofu yomakai niyo, “Minari moi etagae rifa; nai Baba di yava bi yi maketi sana ga rifa!” 17 Ini usi dina vene yaku burari riyo kana mokei tora reyadi, “Yi yava rofu mokei tora reida, bi nai uka meko ita kana vaido.” Ps 69.9
18 Ye Jew vene nikaiteyadi, “Beika rebe una rofu oteimagiya ma diba nigifa ya vava nufa mina kana vegu reisa bi?”
19 Kamini nikabai reyo, “Mina Sei nivakena yava ukero vau regedi ma meda regodenuri na dudusa akugida.” Mt 26.61; 27.40; Mk 14.58; 15.29
20 Ye niyadi, “Mina Sei nivakena yava bi lagani 46 moiyo mamo aku vau reyadi, idu ya yaku meda regoderi akugiya ba?”
21 Idu bi ini roaita nikake dudu ago niyo. 22 Mina dada muyesi dadi rae reyori, ini usi dina vene yaku mina ago niyo mokei kero resi Sei di ago ma Iesu di ago rofu mokena vari gira aeyadi.
Iesu yaku amiye di uka mokena diba niyo
23 Iesu bi Jerusalem ri Ferei ebu rena irakunari amegasa rebe bedakai reyori, amiye tau yaku mina mokena vegu vesi ina rofu mokena vari gira aeyadi. 24 Idu Iesu ina kaya ini uka tau di mokena ina vene rofu de maro, adina bi mina amiye tau gade ini uka diba nisi 25 amiye yokoi yaku amiye rofu nioteimagi bi baku rena de, adina amiye di uka mokena bi sena veifateyo.

2:12: Mt 4.13

2:13: Ex 12.1–27

2:17: Ps 69.9

2:19: Mt 26.61; 27.40; Mk 14.58; 15.29