7
Nai uka maida vene, una bi mina nitore reyo ago nufa dada, ye roaita ma vima moi kino rededi beika baika tau noibanu rofu, uniye moi gaima risi amegasa, ori dudu uni vima tau noibanu Sei di vegu manadi.
Paul uka ada tora reyo
Una afei dui refo! Una yaku amiye yokoi rofu vegu no de resi amiye yokoi rofu moi no de resi amiye yokoi rofu eru rena dudu ini gugura de moiyafa. Mina nida bi diya ya nifafana regika; ini adina senagi niyaka ya bi uni uka mekori amedo, kamini yasa vakoi muyebigifa o vegu amebigifa. Na bi ya dada uka gira tora aesi ya rofu matuka tora reida; moi aedena yaku na moi vata baeyo. Ye uni esika esika moinari, uni uka bi ada tora gade dudu rausi redo.
Adina Macedonia gagani okiyafari, uni roaita bi sifere de reyafa. Idu, una bi ida tau gaderi esika esika moiyafa; uni roaita etofarori iya rededi ma uni ideri ori yaku tunu regamo. 2 Cor 2.13 Idu Sei, kaere uka yau moidedi vene egira redo, Titus di okina yaku una egira reyo. Ma diya ini okina yaku maka, idu ina egira reyadi mina dudu ka, ye una rofu nioteimaro ya bi na vegi ura resi na rofu iriyeduka resi mokei tora reyadi. Kamini makai dada na bi besa uka ada tora reyaka.
Ye gokai beika bura reyaka, mina dudu ya iriyeduka reyadi, mina rofu iriyeduka de reida. Na siko mina rofu iriyeduka reyaka, ini adina veyaka mina bura dudu ya iriyeduka reyadi, idu meda tumuri maka. Kamini gua ada tora reida—diya ya iriyeduka reyadi dada, idu iriyeduka regasa vegu no feresi moi etagae riyadi dada. Adina Sei di mokena kana iriyeduka reyadi, ye mina makai, una dudu beika yokoi ya rofu de boiyo. 10 Adina Sei di mokena kana, iriyeduka rena yaku vegu no feresi moi etagae rina vegu moi baedo, ma mina yaku iriyeduka rena de dudu, moi vegu rina di ida rofu amiye ourefeidedo, idu kono di mokena kana iriyeduka rena yaku muyena moi baedo. 11 Vefa kumo, ini adina gokai Sei rofu iriyeduka reyadi. Ye vegu rama resi yi vegu bi buni oteimagi ura reyadi. Resi mina sena vegu rofu gubuyo resi Sei ori resi uka dadina dudu, vegu rama resi mokei tora resi obini moigi ura regamadi! Ye vegu tau noibanuri, ya mina rofu oteimaradi ya bi vegu no nufa de.
12 Ye gokai ya rofu bura reyaka, bi diya mina vegu no reyo amiye o mina vegu no rena dudu esika moiyo amiye dada, idu yi mokei tora rena una rofu, bi Sei di budari ya rofu ogau niyaine. 13 Mina dada una moi aedeyo.
Ma una moi aedeyori, Titus di ada rena dudu, uni uka ka bi besa ada tora iniye reyo, ini adina ya tau vanu yaku ini vima moi sifere reyadi! 14 Adina gokai ina rofu ya vene dada ni-ika rena ago maro, na moi maena de reyadi. Ye uni ago tau ya dada bi rama maka, kamini uni ni-ika rena ago Titus di budari, ka bi moi rama reyo. 15 Ma ini uka mana ya vene rofu bi tora iniye reyo, adina ya tau noibanu yaku ago neideyadi ma mina vegu mokeyo, gokai ya yaku ori resi tururu rena dudu, ina afei dui reyadi. 16 Na bi ada regida, vegu tau noibanu fafau, mokena buni ya dada moiyaka bi mina dada!

7:5: 2 Cor 2.13