10
Paul yaku ini naivo rena nigira reyo
Na Paul, ya niegira reida—na kaere bi yi fogori ave nida, idu ya ferei gaima reidari bi ori de dudu ameida, vo nidedi. Keriso di uka ave ma amuta dudu ya usa usa nida yasa amegidari, uka bubu bi ga oteimagida, idu amiye bedakai kaere mokededi bi kono di vegu dada amesifa, mina rofu makai kana mokena buni dudu oteimagi nirorotari reida. Adina gua mina konori amesifa, idu mina konori diya mina kono di vegu dada iya de resifa. Adina uni ruda resifa gai bi diya mina kono di vegu di, idu Sei di vava dudu bi beika bi yeiva iniye moi no rigedi. Una yaku kayamo rena ago ma Sei diba nina fafau moi odoro rina mokena tau gade ukero vau resi mokena neinei Keriso di ago neidena erikisi moi gira resifa. Ye ya yaku mina ago neide vau regediri, bi dogo resi kaere ago de neidededi ini kaunava magifa.
Beika vegu roaita etofarori mina maka vededi. Amiye yokoi bi Keriso di eta rofu amedo di mokena buni moigo vonisi, fere kumo dudusa inaike mokeyaine Keriso di eta rofu amedo kana, ye una ka makai. Adina Varika amiye ya moi are regika, diya ukero vau regika, una maro vava fafau ni-ika bi besa regida vonisi, maena de regida. Ye nai ura bi ga mokegedi, nai bura dudu ya moi ori regida. 10 Adina nidedi, “Gagani maike gutuna, ini bura bi yeiva ma toe, idu uni nemokori bi yau niyo ma ini ago di buni moi evata rena bi koina!” 11 Makai kana amiye mokei mona re, una yasa de ma gokai dudu bura regifa, rama bi yasa amesi regifa.
12 Adina uniye uni vegu di reremama gokai kana bi, o kaere iniye ini vegu di reremama gokai kana nidedi bi, una yaku makai kana de nisifa; de iniye. Idu iniye iniye ini toe o ini vegu gokai kana nigediri, bi yora de! 13 Ye una yaku beika vava nufa, mina dudu besa ni-ika de regifa, idu Sei yaku beika regi o nigi di yeiva una maro, mina maka fafau ni-ika regifa, ya ka bosi baku regika. 14 Adina uni beika ni-ika resifa bi vava ya fafau dudu moi maike de resifa, ya atafu okina de kana. Adina una siko ya rofu ka baesi Keriso di ago buni nufa, ya atafu okiyafa. 15 Ma una yaku beika vava nufa, mina dudu bedakai vene di moimai rofu besa ni-ika de resifa. Idu uni uka mokena bi, yi mokena vari gira aena tora nibigo kana, uni moimai resifa roroa yi fogori ka tora iniye nigo. 16 Ye makai una yaku yi fufutari gagani gaganiri ago buni nirausi resi amiye yokoi di moimai sena redo roroari ni-ika ga reyainedi.
17 Idu, “Amiye kaere yaku ni-ika redo bi Varika amiye ina yaku beika reyo, mina dudu ni-ika rebiyaine.” Jer 9.24 18 Adina bi diya amiye kaere inaike nimado bi Sei yaku nimago, idu bi kaere amiye Varika amiye nimago mini.

10:17: Jer 9.24