11
Paul ma ofa ofa nifeidena vene
Nai ura bi nai mokena forovai keika vei keto regedi. Kamini na tua refa! Sei kana ya rofu maunu nida, adina na bi yi maruka yokoi maka ya nitore reyaka; vegu no yokoi de rumanasa varena kode rema ofi kana, Keriso magida. Idu na bi ori reida, aruma yaku ini mokena vabara dudu Eve eru reyo kana, yi mokena bi vegu no yokoi de ma uka noibanu dudu, Keriso gabireri raga rena gutuna bouna idari ourefeidego baebu. Gen 3.1–5, 13 Adina amiye yokoi baesi Iesu bouna, una yaku nirausi de reyafa, mina nirausi rego, o vima bouna sena moiyadi kana moigedi, o ago buni bouna sena moiyadi kana moigedi vonisi, mina tau bi aita dudu evade moidedi!
Nai mokenari, na bi mina roka tora nufa nifeidena vene tora gabireri de; na bi keika de! Idu na bi ariarari ago gokai nina diba de moiyaka vonisi, mokena vabara bi nasa mini. Rama, una bi ida tau gade dudu, beika baika tauri mina ya oteimarafa.
Ye na kaya moi keika riyaka ya moi odoro rigidari, bi vegu no reyaka ba, Sei di ago buni nirausi resi obini de moiyaka dada? Yi naivo regika dubu bedakai ini obini moiyaka; bi ina vene rofu duma reyaka kana. Ma gugura beika de yasa amegamakari, mina toe bi yokoi rofu de aegamaka, adina Macedonia gutuna baeyadi usika ourena, ya gugura beika de nufa mina na maradi. Ye ida tau gade dudu toe ya fafau aena bi biri rigamaka ma makai rebigida! Phil 4.15–18 10 Keriso di ago rama na ideri maka kana, amiye yokoi de Achaia gaganiri, nai ni-ika rena nivaigo. 11 Ye beika resi makai nida? Uka de ya maida dada? Sei ina ina diba na bi makai reida!
12 Ye beika reida bi rebigida, ye mina vene ini moimai renari, ni-ika regedi bi amiye di nemokori una kana niyadi, makai ini mina vegu di ida nugai yova rigo. 13 Adina, mina kana vene bi ofa ofa nifeidena vene—ina bi eru rena moimai vene, kaere Keriso di nifeidena vene rama kana, iniye iniye nikake rededi. 14 Makai dudu bi uka ga dadi, adina bi, Satani yaku ka moi kero resi vabara di naivo naivo vima kana iniye nido! 15 Mina dada, uka de dadisifa, kamini ini naivo vene ka moi kero resi vegu rorobo di naivo rededi vene kana iniye nidedi. Ye ari koina nigori, mina vene di vegu reyadi kana, ini obini moigedi.
Paul yaku nifeidena amiye kana esika gurauyo
16 Dudusa nigida, amiye yokoi yaku na bi forovai amiye ga mokeyaine. Idu, ya makai na mokegedi vonisi, bi forovai amiye kana na moifa, ye na ka ni-ika reida kana, bi keika maka rebigida. 17 Mina ni-ika rena mokena dudu ago nida; Varika amiye de dada, idu forovai amiye kana ago nida. 18 Amiye tau gade bi amiye di mokena dada, ni-ika rededi dada, na ka makai ni-ika regida. 19 Adina ya bi ada rena dudu forovai vene di ago nidedi, ya bi mokena vabara tau gade nufa dada! 20 Amiye yokoi moimai rei tavoi rededi vene kana ya rego, o yi beika amedo iri mama rego, o ya rofu beika baika moigo, o ini roka moi odoro rigo, o yi seira famago vonisi, mina tau moigedi. 21 Mina nida yaku na moi maena reyo, una yaku mina regika yau iniye niyafa!
Idu amiye yokoi yaku beika dada ni-ika resi nigo—na ka mina forovai dudu, beika nigida fafau ni-ika regida. 22 Ye ina bi Hebrew vene ba? Na ka Hebrew amiye. Ina bi Israel vene ba? Na ka Israel amiye. Ina bi Abraham di tutubena ba? Na ka ini tutubena. 23 Ina bi Keriso di naivo rededi vene ba?—Mina ago nida bi mokena forovai kana dudu nida—Na moimai reyaka bi ini moimai reyadi odoro. Uru tau gade ka na moi dibura aeyadi, idu ina bi uru tau de maka. Uru tau gade na buburu vai reyadi, idu mina bi uru tau de maka. Uru tau gade na umuyegi reyadi. Acts 16.23 24 Uru 5 Jew vene yaku na buburu vai reyadi; buburu 40 na masi yokoi maka moi tae riyadi;* buburu 40 na masi yokoi maka moi tae riyadi: Mina vegu bi ago gira dada; Israel vene yaku amiye yokoi buburu vai regediri, bi buburu araka 40 maka marainedi. Idu gokaisanu baku rei mona de regasa bi besa araka magedi vonisi, bi buni de, ye 39 maka magedi (Deut 25.3 baku re). 25 Uru regode auri dudu na uyadi. Uru yokoi maka fore dudu na umuyegika na uyadi. Uru regode bouti odoro amegamaka ma bouti tomu neyo; davara tora tobori urusa yokoi ma meda yokoi maka ameyaka. Acts 14.19; 16.22 26 Uru tau gade yava ika oto digamaka. Kamini koru odoro dibo bi ravegeragera; duma duma vene atafu dibo ka ravegeragera; nai venesa dibo ka ravegeragera; tutubena idana vene negau dibo ka ravegeragera; taoni ideri dibo ka ravegeragera; gagani autu sanari dibo ka ravegeragera; davarari dibo ka ravegeragera; ofa ofa dubuiyaka venesa dibo ka ravegeragera. Acts 9.23; 14.15 27 Na bi esika dudu maduna moisi mina moimai reyaka; urusa tau gade varena de reyaka; rauna resi koru vaiyaka; uru tau gade na bi iruku irina de, ma etofarori amesi itu regamaka. 28 Mina tau rei bona maka de, idu ari neinei di mokena toe yaku na ugamo, dubu tau uka mokena dada. 29 Amiye yau nidori, na ka bi yau di amutena moida. Amiye bi vegu no yaku ideri ourefeidedori, na bi nai ideri vaido.
30 Ye naike ni-ika regida vonisi, na bi beika yaku na moi yau rido oteimago, mina fafau ni-ika regida. 31 Sei, uni Varika amiye Iesu Keriso di Baba, kaere ini roka bi toga toga moi odoro ribigedi, ina ina diba na bi ofa de nida. 32 Damascus ri, kini Aretas di gavana amiye yaku na moi gira regika, mina Damascus taoni vei mona regamo. Acts 9.23–25 33 Idu feta tora yokoi ideri merisi taoni kota di etofaro odoro winido kafu gutuna na moi feideyadi ma ini vanari yakusi ori diyaka.

11:3: Gen 3.1–5, 13

11:9: Phil 4.15–18

11:23: Acts 16.23

*11:24: buburu 40 na masi yokoi maka moi tae riyadi: Mina vegu bi ago gira dada; Israel vene yaku amiye yokoi buburu vai regediri, bi buburu araka 40 maka marainedi. Idu gokaisanu baku rei mona de regasa bi besa araka magedi vonisi, bi buni de, ye 39 maka magedi (Deut 25.3 baku re).

11:25: Acts 14.19; 16.22

11:26: Acts 9.23; 14.15

11:32: Acts 9.23–25