12
Paul di yaduka kana
Na toga ni-ika rebigida. Na bi yaduka kana ma beika gabi vata nigedi, Varika amiye rofu sina ago nigida, idu mina rofu beika yokoi de asanu regida. Na na diba Keriso di amiye yokoi, kaere bi lagani 14 ferei baenari, bi oma odoro iniyeri afei boyo. Mina bi roaitari o roaita etofaro makai ogau niyo bi na na toto; Sei maka ina diba. Ma na na diba mina amiye ada rena sanari afei boiyo. Mina bi roaitari o roaita etofarori makai ogau niyo bi na na toto; Sei maka ina diba. Ye mina amiye yaku de nigo ago bedakai neideyo; amiye yokoi mina ago ga niyaine. Mina amiye dada ni-ika regida, idu na kaya rofu ni-ika de regida, idu nai roaita yau nina fafau maka regida. Ye na ni-ika regi ura reyagadu vonisi, forovai dudu de niyaidu, adina ago rama nibigida. Idu makai de regida, ye amiye yokoi beika na fafau vesi neidedo, mina rofu besa mokei tora ga reyaine.
Kamini mina beika gabi vata nigedi di sina di buni buni rofu, na kaya nai roka niodoro iniye regida baebu, ye imiye nai roaitari maro; mina bi na esika magi, Satani di naivo vima nifeideyo, ye na kaya nai roka niodoro iniye de regida. Uru regode mina bi na rofu nifeideyainedi, bi Varika amiye rofu usa nigamaka. Idu na rofu niyo: “Nai buni tora gade ya rofu bi kaini, ini adina nai vava bi roaita di yau ninari moi rorobo rido.” Mina dada, nai roaita di yau nina fafau besa ada tora dudu ni-ika regida, ye Keriso di vava na fafau ameyaine dada. 10 Kamini Keriso dada, na bi roaita yau nina, nifafana rena, toe moina, esika moina ma uka vorivori nufa ada reida. Adina nai roaita yau nidori, bi yeiva moida.
Paul yaku Corinth ekalesia vene rofu uka mokeyo
11 Na bi* Bura bedakai ka ni-ika renari nufa. forovai kana reyaka! Idu ya yaku mina ida rofu na moi feideyadi, ini adina ya yaku na vei mama reyagadu. Adina na beika yokoi de kana, idu na bi mina ebu rededi nifeidena vene di egona rofu de ameida. 12 Nifeidena amiye rama di rebe toro rei mona rena, rebe, mokena vegu ma moimai yeiva dudu, sena bi yi fogori regamadi. 13 Adina na beika ekalesia vene idana rofu resi bi ya rofu de reyaka; ye mina moimai di toe ya maraka dada, no mokena rorobo deri bi na erufufo!
14 Gua uru regode niyo mini, ya odi digika dogo reida. Kamini toe de ya magida, adina diya yi fore maina reida de, idu nai ura bi ya. Adina mida mida yaku ini nono baba di mukora aena ga reyagane, idu nono baba yaku ini mida di regedi. 15 Ye na yaku ada dudu, yi uka vima rofu nai beika baika tau noibanu masi naike mai vau regida. Besa ya uka maida vonisi, ya keika maka na uka magedi ba?
16 Kamini ya nigedi toe de ya maraka, ye yi ago nidedi dada, ya eru resi ofa dudu vegu no yokoi ya rofu reyaka. 17 Kaere amiye ya rofu nifeideyaka, mina dudu vegu no ya rofu reyaka ba? 18 Titus digi niguba resi dubuini yokoisa nifeideyaka. Titus yaku vegu no ya rofu reyo ba? Una bi vima yokoiri kana, ida yokoiri nana reyafa.
19 Gua yi mokena bi ya dada uni vegu moi buni regika ba? Kamini una bi Sei di nemokori, Keriso di usi dina vene kana ago nisifa, idu beika tau moimai resifa bi, uni uka maida usika ourena ya rofu bi, ya ya moi yeiva regika. 20 Adina ya rofu di negidari, nai ura dada de ya veitao regida ma yi ura dada, ya ka de na veitao regedi, mina bi na ori reida: Ya be bi kayamo, gonema, gubuyo, ruda ma nifafana resi fufuta sina nisi roka niodoro resi rafu nomuri amena de rededi baeko. 21 Ma dudusa dairigidari, nai Sei yaku yi nemokori na moi ave rigo baeko, ye na bi mina amiye tau, kaere sena ini vegu no feresi moi etagae de rigamadi vene, ina rofu isaka nigida baeko. Ini vegu no regamadi bi vegu kino, koa rena vegu ma uka ideri mokena no.

*12:11: Bura bedakai ka ni-ika renari nufa.