2
Moi vegu rina bi buni iniye
Mina dada beika ago neideyafa bi anema ae mona rebinadi, gaima nigifa baebu. Adina Sei di naivo naivo vima yaku uni tutubena rofu niyadi ago* niyadi ago: Mina bi ago gira. bi rama aeyo, ye odena ma obe rena vegu neinei bi ini obini rama moiyadi. Ye moi vegu rina buni iniye gedu magifa vonisi, bi gokai ida dudu ori digifa? Varika amiye siko fafau niyo ma ini ago neideyadi vene yaku una rofu niyadi bi rama. Mironari Sei ka ini ura dada rebe, mokena vegu bedakai ma beika baika Vima kikifa yaku rau reyo, mina tau dudu mina ago bi rama, mina fafau ninegau regi tanu reyo.
Amiye kaere moi vegu rina rofu una ourefeidedo
Adina mina baego kono una gua nisifa—bi Sei yaku ini naivo naivo vima rofu ini ourefeidena vava de maro. Idu bi bura yokoiri yomakai niokuyo: Ps 8.4–6
“Amiye bi beika, ye ina rofu mokeisa?
Ma amiye di mida bi beika ye ina rofu dogo regiya?
Neituari yi naivo naivo vima di vava gabireri aesi O Yi naivo naivo vima di vava gabireri keika keika aesi...
gabi bi vabara ma kikifa dudu kini kana ada bou maro. Bura tau ka mina ago nufa: yi vana di beika baika reremama reyo mina fafau ini vava ka maro (Ps 8.6 baku re).
Resi beika baika noibanu ourefeidegi ini yuka gabireri aeyo.”
Ye mina beika baika noibanu ini ourefeidena vava fafau manari, bi beika yokoi ini ourefeidena gabireri de amedo. Idu gua bi tau noibanu makai de vesifa. Idu amiye yokoi kaere neituari, Sei di naivo naivo vima di vava gabireri aeyo ini roka bi Iesu; ini esika esika mana ma muyena dada, vabara ma kikifa dudu, kini kana ada bou mado ma mina vesifa. Ye Sei di buni tora gade dudu amiye noibanu rofu muyeyo dada. 10 Adina amiye kaere ina kaya rofu beika baika riyo ma ina dudu amededi, bi buni amiye moi vegu riyo amiye bi ini gokai esika esika moiyo, mina dudu moi rorobo rigi sana masi amiye di mida tau vabarari moi baeyo.
11 Adina moi kikifa riyo amiye ma kaere moi kikifa riyo ina tau vakoi bi Baba§ Baba; Greek agori bi mina ago nufa de. yokoi maka di. Mina resi usika ourena vo nina maena de resi 12 yomakai niyo: Ps 22.22
“Yi roka nai usika ourena rofu niodoro regida;
egogo rededi vene di fogori ya rofu yauta nigida.”
13 Ye ka niyo, “Mokena vari gira ina rofu aegida.” Ma dudusa yomakai niyo, “Na ma Sei yaku na maro mida mida bi mini.” Is 8.17, 18
14 Mina dada mida mida bi musa ma dava nufa dada, makai musa ma dava nufa iniye ka niyo, ye muyenari, muyena vava nufa amiye ini vava moi no rigo, kaere bi Bodaka. 15 Resi amiye tau gade ini vegu amena tauri, muyena ori rena rofu, moimai rei tavoi rena gabireri ameyadi bi erufuyo. 16 Adina rama bi diya ini naivo naivo vima de aedeyo, idu Abraham di tutubena vene aedeyo. Is 41.8–9 17 Mina dada ida tau gaderi, ini usika ourena kana riyainedi, ye iriyeduka rena ma vegu rama rena resi Sei ma amiye utari naivo amiye tora nisi Sei naivo reyaine amiye di vegu no koite makuna di obini kana dada. 18 Adina ini uka maina reyori, bi esika esika moiyo. Ye makai dudu, ina kaya uka maina regika nivedo vene aedego.

*2:2: niyadi ago: Mina bi ago gira.

2:6: Ps 8.4–6

2:7: O Yi naivo naivo vima di vava gabireri keika keika aesi...

2:7: Bura tau ka mina ago nufa: yi vana di beika baika reremama reyo mina fafau ini vava ka maro (Ps 8.6 baku re).

§2:11: Baba; Greek agori bi mina ago nufa de.

2:12: Ps 22.22

2:13: Is 8.17, 18

2:16: Is 41.8–9