7
Ourefeidena amiye di moimai rei tavoi redo amiye moi buni riyo
(Mt 8.5–13)
Amiye rofu ini sina tau ni vau regasa bi Capernaum ri okiyo. Rome di iya rededi vene di ourefeidena amiye yokoi di moimai rei tavoi redo amiye yokoi bi gauka reyo; ina bi muyena gauka moiyo. Resi Iesu bi beika redo mina neidegasa bi ago nifeideyo Jew tora vene be rofu, buni baesi ini moimai rei tavoi redo amiye moi buni rigo ba ide. Iesu rofu baesi niguba regasa niyadi, “Mina amiye vana magiya bi buni. Adina uni vene rofu uka mado dada, una rofu uni usa usa yava bi ina yaku riyo.”
Kamini Iesu ina venesa boyadi. Yava adina okiyadiri, bi mina iya rededi vene di ourefeidena amiye yaku ini asiyaka vene rofu ini ago nifeideyo ma Iesu rofu niyadi, “Varika amiye, gokai mokegiyari, bi ga devo, adina na bi rorobo de ya yaku nai yavari baegiya. Mina dada, na ka ya rofu baegida bi buni de, idu sina maka nigiya, ma nai naivo amiye buni nigo. Na ka bi amiye be di vava gabireri aeyo ma ameida dada; iya rededi vene be bi nai vava gabireri amededi. Na yaku yokoi rofu nida, ‘Bo!’ vo nidari, bodo; ma yokoi rofu nida, ‘Bae!’ vo nidari, baedo; ma nai moimai rei tavoi redo amiye rofu nida, ‘Mina re!’ vo nidari, redo.”
Iesu mina ago neidesi bi tururu resi kero resi usi diyadi vene tau gade rofu niyo, “Ya nida, Israel ri ka mokena vari gira aena makai de baku reyaka!”
10 Mina nifeideyo vene yavari dairiyadiri, bi ini moimai rei tavoi reyo amiye bi buni niyo.
Iesu yaku obu di mida moi dadiyo
11 Meda doba de,* Meda doba de; bura bedakai Ari uveyori nufa. Iesu yaku taoni yokoi roka Nain ri ini usi dina vene ma amiye tau gadesa boyadi. 12 Taoni ida venau okiyori, bi muyena amiye yokoi, guri aegi uakai yakuyadi. Mina muyena amiye bi obu yokoi di mida yokoi maka, ma taoni di amiye tau gade gade ka bi mina obusa. 13 Varika amiye yaku veyori, bi iriyeduka resi niyo, “Isaka ga ni.” 14 Kamini, baesi muyena maua avaka moiyori, bi uakaidedi vene are reyadi. Iesu yaku niyo, “Mida godua, na yaku ya nida, dadi!” 15 Kamini, dadisi ameinu resi ago niyo ma Iesu yaku ini nono maro.
16 Ma amiye tau noibanu vima fata nisi Sei di roka moi odoro rigasa niyadi, “Sei di ago nido amiye tora yokoi uni fogori ogau niyo mini!” Resi ka niyadi, “Sei yaku ini vene rofu vana magi okiyo mini!”
17 Kamini mina vegu di sina bi Judea gagani tau ma ina adina gagani negau tauri urafo reyo.
John Baptist di nifeideyo vene
(Mt 11.1–19)
18 Ye John Baptist di usi dina vene yaku mina sina tau nioteimaradi. Kamini ini usi dina amiye remanu roka nisi 19 Varika amiye Varika amiye; bura bedakai Iesu nufa. rofu nifeideyo ma bosi nikaiteyadi, “Ya bi dego amiye ba amiye yokoi tua regifa?”
20 Ina remanu bogasa niyadi, “John Baptist una nifeidesi usa nigi niyo, ‘Ya bi dego amiye ba amiye yokoi tua regifa?’ ”
21 Mina medari, Iesu yaku amiye tau gade moi buni riyo; gauka vene, esika vene, vima no moiyadi vene, ma ne taufa vene ka moi buni riyo ma dudusa gagani veyadi. 22 Kamini nikabai resi niyo, “Bosi John rofu beika vegasa neideyadi mina nifa: ne taufa vene dudusa gagani vededi, yuka no vene nana rededi, refera nufa vene bi moi ruaka riyo, moi ruaka riyo: 5.12 baku re. anema kora vene bi neidededi, muyena vene bi veguri edadiyo, ma ago buni bi irava vene rofu nirausi reyo. Is 35.5–6; 61.1 23 Ma kaere na rofu mokei itu de rego, bi buni tora gade ina rofu mago!”
24 Ye John di nifeidena vene diyadiri, bi amiye tau gade John fafau ago nigi kora reyadi, “Ya bi beika vegi gagani autu sanari boyadi? Doi iye aura yaku moi raudai redo mina vegika ba? 25 Idu mironari beika vegika boyadi? Varuka burefe rido amiye ba? Mina kana varuka burefe ridedi ma beika baika burefe moiga irigasa amededi vene bi kini di yavari amededi! 26 Idu beika vegika boyadi? Sei di ago nido amiye yokoi ba? Yo, ya vene rofu nida, ina bi Sei di ago nido amiye, idu bi isivaga iniye. 27 Mina amiye bi kaere bi bura reyo: ‘Sei yaku makai niyo; nai ago moi raga redo amiye bi yi budari nifeidegida. Yi ida moi dogo rego.’ Mal 3.1 28 Ya vene rofu nida, kaere sena ameyadi vene ma gua amededi tau vakoiri bi yokoi yaku John de ebu redo. Idu Sei di ourefeidena amena sanari bi kaere amiye roka de mina yaku bi John ebu redo.”
29 Amiye tau vakoi ma fore butu rededi vene ka mina sina neideyadiri, bi Sei di vegu bi rama vo niyadi, adina bi John yaku babatiso reyo dada. Mt 21.32; Lk 3.12 30 Idu Pharisee vene ma ago gira oteimana vene bi John di babatiso de moiyadi dada, Sei di mokena ina vene rofu bi makuyadi.
31 Iesu yaku niyo, “Ye gua amededi vene bi gokai dudu nirorotari regida? Ina bi gokai kana? 32 Ina bi mida keika keika kana, maketi sanari amegasa iniye iniye rofu raka nisi nidedi, ‘Una bi ya rofu bibo uyafa, idu ya bi adena de uyadi; muyena yauta niyafa, idu ya bi isaka de niyadi!’ 33 Adina John Baptist baesi beredi oyo regasa waini de irigamori, kamini niyadi, ‘Ina bi vima no nufa!’ 34 Amiye di mida baesi iruku irisi waini irigamori, ya vene yaku niyadi, ‘Mina amiye vefa! Ina bi iruku ma waini irina kurakura amiye. Ina bi fore butu rededi vene ma vegu no rededi vene di asini!’ 35 Idu Sei di mokena tora yaku vegu beika tau ini vene rededi dudu una oteimado bi rama mini.”
Iesu bi Pharisee amiye roka Simon di yavari boyo
36 Pharisee yokoi yaku Iesu niyo ini yavari vakoi iruku irigedi, dada Iesu ini yavari bosi iruku irina sanari ameinu reyo. 37 Mina taoniri vegu no redo rema yokoi yaku neideyo, bi Iesu bi Pharisee amiye di yavari amegasa iruku irigamo, dada fore roka alabaster dudu riyadi siua yokoi, ideri bi diga di sisika buni vayavaya, mina moi boyo. Mt 26.7; Mk 14.3; Jn 12.3 38 Bosi Iesu di yuka atafu ini fufuta rofu are resi isaka niyo. Ini ne koru dudu Iesu di yuka moi dou regi kora resi ini ada iye dudu ugagamo, moi roko rigika. Ini yuka rafo fuka resi diga rausi reyo. 39 Kamini, Iesu raka niyo Pharisee amiye yaku mina veyori, bi ini uka ideri maka iniye niyo, “Mina amiye bi Sei di ago nido amiye vonisi, bi veyagadu mina bi gokai kana rema yaku avaka moido. Adina mina rema bi vegu no redo rema!”
40 Kamini Iesu nikabai resi niyo, “Simon na bi sina yokoi ya nigida.”
Ma nikabai resi niyo, “Oteimana amiye, na rofu ni.”
41 Ma niyo, “Amiye remanu yaku yokoi rofu fore abitore reyadi; yokoi bi meda 500 di moimai di fore moi tavoi reyo, ma yokoi bi meda 50 di moimai fore moi tavoi reyo. 42 Ina remanu bi mina fore dairi mana anua reyadi. Dada mina amiye ina remanu rofu fore dairi mana mokena ga moiyagane, vo niyo. Goina bi uka tora gade mago?”
43 Simon yaku niyo, “Nai mokena bi kaere ina rofu fore mai dairina bi tora.”
Ma Iesu yaku niyo, “Ya bi rama nisa.” 44 Mina rema rofu kero resi Simon rofu niyo, “Mina rema veisa? Yi yava dui reyakari, nai yuka koitegi koru de na maro, idu ina nai yuka rafo bi ini ne koru dudu moi dou resi ini ada iye dudu moi roko riyo. 45 Ya bi de na fuka reyo, idu dui reyakari, bi nai yuka rafo fuka redo, mina bi ferena de mini. 46 Nai adari diga rausi de reyo, idu ina bi nai yuka rafori diga di sisika buni erausi reyo. 47 Mina dada, ya nida, mina rema ini uka mana tora gade iniye dada, ini vegu no tau gade ka koite makuyo. Idu kaere vegu no keika nufa bi keika koite makuyo, ini uka mana ka keika maka dada.”
48 Kamini Iesu yaku mina rema rofu niyo, “Yi vegu no bi koite makuyaka.”
49 Inasa vakoi iruku iridedi vene yaku iniye nikaitesi niyadi, “Mina bi kaere, vegu no ka koite makudo?”
50 Kamini Iesu yaku mina rema rofu niyo, “Yi mokena vari gira aena yaku ya moi vegu riyo; uka amuta dudu di.”

*7:11: Meda doba de; bura bedakai Ari uveyori nufa.

7:19: Varika amiye; bura bedakai Iesu nufa.

7:22: moi ruaka riyo: 5.12 baku re.

7:22: Is 35.5–6; 61.1

7:27: Mal 3.1

7:29: Mt 21.32; Lk 3.12

7:37: Mt 26.7; Mk 14.3; Jn 12.3