8
Rema be bi Iesu ota riyadi
Mina fufutari, Iesu yaku taoni ma rautu digasa ago buni nirausi resi Sei di ourefeidena amena sana di ago buni nigamo. Ma ini usi dina vene 12 inasa boyadi ma rema bedakai, kaere bi Iesu yaku vima no meki reyo, ma be bi ini gauka moi buni riyo: Mary, kaere ini roka bi Magdalene, ina rofu bi, Iesu yaku vima no 7 ini roaitari meki rei yakuyo. Mt 27.55–56; Mk 15.40–41; Lk 23.49 Ma yokoi bi Joanna, ini maruka Chuza bi Herod di yava nari redo amiye, ma rema yokoi Susanna, ma rema tau ka ina vene yaku ini gugura dudu Iesu ini usi dina venesa nari regamadi.
Yo varina amiye di mokena ago
(Mt 13.1–9; Mk 4.1–9)
Taoni neinei vene tau gade gade ina rofu baesi egogo reyadiri, bi mokena ago yokoi niyo:
“Amiye yokoi ini yo varigi diyo. Ye yo moi faraka reyori,* yo moi faraka reyori: Mirona medari amiye yaku yo varigasa kono fafau makuyadi. bedakai bi ida sanari yareyadi ma amiye yaku etei ri fufuta reyadi, ma oma di erena yaku iri vau reyadi. Be bi abita fore odoro yareyadi. Dadisi bi abiye niyadi, adina kono bi roko dada. Ma be bi imiye tafa fogori yaresi vakoi boi tora niyadi ma imiye yaku fafa risi fono reyadi. Ma be bi kono buniri yaresi imu resi rama 100 niyadi.”
Mina ago niyori, raka nisi niyo, “Kaere neidego, bi neideyaine!”
Mokena ago di ida
(Mt 13.10–17; Mk 4.10–12)
Kamini ini usi dina vene yaku nikaiteyadi mina mokena ago nirorotari reyaine. 10 Kamini niyo, “Ya bi Sei di ourefeidena amena sana di sui ago diba nigika bi ya maro, idu idana vene rofu mokena ago maka nida; ye vededi, idu vei mama de rededi; ma neidededi, idu diba de nidedi. Is 6.9–10
Iesu yo varina amiye di mokena ago nirorotari reyo
(Mt 13.18–23; Mk 4.13–20)
11 “Mina mokena ago di adina bi yomini: yo bi Sei di ago. 12 Amiye bedakai bi ida sanari yo yareyadi kana. Ago neideyadi ma Bodaka yaku baegasa ini uka mekori mina ago moi diyo, mokena vari gira aegedi ye moi vegu rigo baebu. 13 Ma yo abita foreri yareyadi, bi amiye kaere ago neidesi ada dudu moiyadi kana. Idu ini daru bi de, ma mokena vari gira aena doba de regedi. Ye uka maina regika nivena baegori, bi youfeidegedi. 14 Ma bedakai bi imiye tafa fogori yareyadi kana. Mina vene bi ago neideyadi, idu mina vegu di mokena toe, gugura tau gade ma vegu di ura bi moi forovai reyadi, ye ina bi meko varena de reyadi. 15 Idu amiye be bi kono buniri yo yareyadi kana; ago neidesi ini uka buniri moi gira ri yavoi resi toro dudu rama nidedi.
Ramefa takura gabireri
(Mk 4.21–25)
16 “Amiye yokoi yaku ramefa orisi moi disi takura ideri o ekama gabireri de aego. Idu, ina bi ini ikina sanari ikigo, ye kaere yava dui rededi ka vabara vegedi. Mt 5.15; Lk 11.33 17 Adina beika sui niyadi, bi moi ogau rigedi, ma beika sui niyadi, bi bou uyounegedi. Mt 10.26; Lk 12.2
18 “Ya beika neidededi, bi mokei mona refa! Amiye kaere ini beika baika nufa, bi moi tanu mago. Idu kaere ina bi de iniye iniye nufa, ka ina rofu ini mokena keika amedo, bi moi dairigo.” Mt 25.29; Lk 19.26
Iesu di nono ma ini dubuiyakasa
(Mt 12.46–50; Mk 3.31–35)
19 Kamini Iesu ini nono ma ini dubuiyaka ina vegi baeyadi, idu bi anua reyadi, adina bi amiye tau gade dada. 20 Kamini nioteimaradi, “Yi nono ma yi dubuiyaka bi etofaro are resi ya vegi ura rededi.”
21 Idu nikabai resi niyo, “Nai nono ma nai dubuiyaka bi Sei di ago neidegasa rededi vene.”
Iesu yaku miya ma aura moi amuta riyo
(Mt 8.23–27; Mk 4.35–41)
22 Meda yokoiri, Iesu ini usi dina venesa bouti yokoiri keu risi niyo, “Una moka daidai tora berou eta rofu boi nenadi.” Ye boyadi. 23 Bogamadiri, Iesu vareyo, kamini aura yeiva tora moka daidai tora fafau fu reyo, ye koru yaku boutiri vata baegamo, bi no baku reyadi dada. 24 Ini usi dina vene ina rofu bosi edadisi niyadi, “Ourefeidena amiye, una bi kamini muyegifa!”
Iesu dadisi aura ma ureure nibesenai ago maro ma aura bere niyo ma moka daidai tora amuta niyo. 25 Kamini ina vene rofu niyo, “Yi mokena vari gira aena Sei rofu bi goini?”
Idu ina vene bi ori resi tururu resi iniye iniye rofu niyadi, “Ye mina amiye bi gokai kana amiye? Aura ma koru tafo rofu nibesenai ago madori, ka neidededi!”
Iesu yaku amiye vima no nufa moi buni riyo
(Mt 8.28–34; Mk 5.1–20)
26 Kamini Iesu bi usi dina venesa Galilee moka daidai tora berou eta rofu Gerasa Gerasa; bura bedakai Gadara nufa (Mt 8.28 baku re); idana bi Gadarenes o Gerasenes o Gergesa nufa. gaganiri okiyadi. 27 Soka reyori, mina taoni amiye yokoi vima no nufa baeyo ma baku reyo. Ina bi senagi iniye varuka rina de digamo. Ina bi yavari amena de, idu bi amiye guri sana fore rubari amegamo. 28 Iesu vegasa ababa nisi ini yuka atafu keto resi raka ni tora reyo, “Iesu, oma odoro Sei di mida, beika resi na rofu baesa? Ya niguba reida, esika na mana ga re!” 29 Mina kana niyo, ini adina bi Iesu yaku sena mina vima no niyo yakuyainedi. Seini dudu yuka vana ukita risi nari regamadi, ye meda tau vima no yaku moiyo ma mina seini moi ubaki reyo ma gagani autu sanari moi afei bogamo.
30 Kamini Iesu yaku nikaiteyo, “Yi roka bi beika?”
“Nai roka bi ‘Tau gade gade’,” vo niyo—adina vima no tau gade bi ina ideri amegamadi. 31 Ma vima no niguba reyadi ri ga moi feideyaine.
32 Ye mironari, bi dona tau gade atafu, omuna ikari vana irigamadi. Ye vima no yaku Iesu guyaguya niyadi, mina dona di roaita ideri dui reyagane. Nifeideyo ma 33 vima no mina amiye di roaitari yakusi dona ideri dui reyadi. Mina dona tau raravari raga nesi moka daidai torari yoyo resi koruri tomu nisi muyeyadi.
34 Dona vana regamadi vene bi ori disi beika vata niyo ma veyadi, mina taoniri ma gagani gaganiri sina ni digamadi. 35 Amiye bi beika vata niyo mina vegi diyadi. Iesu rofu okigasa bi mina amiye veyadi, kaere bi vima no tau gade gade ini roaita ideri yakuyo, bi mironari Iesu di yuka atafuri amegamo, roaita dogo resi mokena rorobo dudu, ma ina tau noibanu ori reyadi. 36 Ma mina vegu veyadi vene yaku amiye nigamadi gokai mina vima no nufa amiye bi buni niyo. 37 Kamini mina Gerasa Gerasa: Lk 8.26 baku re. gagani tau vene yaku Iesu niguyaguya reyadi, ina vene ferei diyainedi, adina bi ori yaku no iniye niyadi. Ye ina yaku boutiri keu risi diyo. 38 Ma mina vima no fereyadi amiye bi inasa digi niguba reyo.
Idu nifeidegasa niyo, 39 “Rautu dairisi Sei yaku beika buni ya rofu reyo ni digiya.”
Dada dairi nesi taoni noibanuri, Iesu yaku ina rofu beika reyo, mina nirausi regasa diyo.
Jairus di vefa ma rema yokoi kaere Iesu di varuka avaka moiyo
(Mt 9.18–26; Mk 5.21–43)
40 Iesu dairiyori, amiye tau yaku faiva niyadi, adina ina tau noibanu bi nari regamadi. 41 Mina usi amiye yokoi roka Jairus bi okiyo, kaere bi usa usa yava di ourefeidena amiye yokoi. Iesu di yuka adinari you makusi niguyaguya reyo bi ini yavari boyaine, 42 adina ini vefa yokoi maka, ini lagani bi 12 kana, bi muyegi reyo.
Mironari boyori, bi amiye tau gade ina fafa riyadi. 43 Rema yokoi bi lagani 12 rema di gauka guraugamo. Ini fore tau gade gauka dogo vene rofu makuyo,§ Ini fore tau gade gauka dogo vene rofu makuyo; bura bedakai mina ago nufa de. idu yokoi yaku moi buni de riyo. 44 Resi Iesu di fufutari baesi ini varuka tu avaka moiyori, evade bi ini dava degamo koina niyo. 45 Ma Iesu yaku niyo, “Kaere yaku na avaka moiyo?”
Amiye tau moi sui riyadiri, Peter yaku niyo, “Ourefeidena amiye, amiye tau gade ya buru risi ya fafa ridedi.”** Bura bedakai ka Ye ya niyo, ‘Kaere na avaka moiyo?’ nufa.
46 Idu niyo, “Amiye yokoi yaku na avaka moiyo, adina veifateyaka bi vava nai roaitari yakuyo.” 47 Ma mina rema veyo bi baku reyo dada, tururu resi ini yuka rafo adinari iniye you makuyo. Minari amiye di nemokori niyo beika resi avaka moiyo, ma gokai minari maka buni niyo. 48 Ma niyo, “Nai vefa,†† Bura bedakai ka ada re, nufa. yi mokena vari gira aena yaku ya moi buni riyo. Uka amuta dudu di.”
49 Resi mina ago nigamori, usa usa yava di ourefeidena amiye di naivo naivo amiye yokoi ini yava gutuna okisi niyo, “Yi vefa bi muyeyo. Beika resi mina oteimana amiye rofu toga mokena moigasa ameisa?”
50 Idu Iesu yaku neidesi Jairus rofu niyo, “Ori ga re; mokena vari gira maka ae, ma buni nigo.”
51 Ye yavari okigasa bi amiye yokoi afena de reyo, idu Peter, John ma James, ma mina rema mida keika di nono baba maka. 52 Amiye tau minari mina rema mida dada isaka nigasa guruo amegamadi. Idu Iesu yaku niyo, “Isaka ga nifo; adina bi muyena de—bi neota varedo!”
53 Ma ina rofu ninika nigamadi, adina ina ina diba bi muyeyo. 54 Idu‡‡ Bura bedakai ka etofaro moi feidesi nufa. ini vana moisi raka nisi niyo, “Rema mida keika, dadi!” 55 Ma ini vegu dairiyori, bi minari maka dadiyo, ma Iesu yaku iruku be magedi ma iriyaine, vo niyo. 56 Ma ini nono baba bi tururu reyadi, idu Iesu yaku amiye yokoi mina vegu vata niyo ga niyaganedi, vo niyo.

8:2: Mt 27.55–56; Mk 15.40–41; Lk 23.49

*8:5: yo moi faraka reyori: Mirona medari amiye yaku yo varigasa kono fafau makuyadi.

8:10: Is 6.9–10

8:16: Mt 5.15; Lk 11.33

8:17: Mt 10.26; Lk 12.2

8:18: Mt 25.29; Lk 19.26

8:26: Gerasa; bura bedakai Gadara nufa (Mt 8.28 baku re); idana bi Gadarenes o Gerasenes o Gergesa nufa.

8:37: Gerasa: Lk 8.26 baku re.

§8:43: Ini fore tau gade gauka dogo vene rofu makuyo; bura bedakai mina ago nufa de.

**8:45: Bura bedakai ka Ye ya niyo, ‘Kaere na avaka moiyo?’ nufa.

††8:48: Bura bedakai ka ada re, nufa.

‡‡8:54: Bura bedakai ka etofaro moi feidesi nufa.