9
Iesu yaku ini usi dina vene 12 nifeideyo
(Mt 10.5–15; Mk 6.7–13)
Kamini Iesu di usi dina vene 12 raka niegogo resi vima no tau meki regi ma gauka vene moi buni riyaganedi vava maro. Resi ago gira nisi nifeideyo, Sei di ourefeidena amena sana di sina nirausi regasa digedi, gauka vene moi buni riyaganedi. Ye ka niyo, “Gugura yokoi ida di ga moifa: yukana bi de, dura bi de, iruku bi de, fore bi de, ma varuka remanu bi de. Lk 10.4–11; Acts 13.51 Ye goina yavari dui regedi, bi minari amegedi bogo ferei digedi mamo. Ma amiye tau kaere ya moi dui de regedi, bi mina taoni feresi yi yuka di budoka usi eyarefa. Ye mina bi ini vegu makai regedi yaku bi vei mama regedi.”
Rautu rautu kamini digasa ago buni ni digasa gauka vene moi buni rigamadi.
Herod di mokena eva niyo
(Mt 14.1–12; Mk 6.14–29)
Herod, Galilee di ourefeidena amiye, yaku beika tau vata nigamadi, bi neideyori, bi ini mokena forovai iniye reyo, adina bi amiye be yaku nigamadi bi John Baptist bi muyena gutuna dadi rae reyo. Mt 16.14; Mk 8.28; Lk 9.19 Amiye be yaku nigamadi bi Elijah ogau niyo, ma be yaku nigamadi bi senagi senagi Sei di ago niyo amiye yokoi dadi rae reyo. Idu Herod yaku niyo, “John di ada nugai feideyaka; idu bi goina amiye di mina sina neideida?” Ye ini mokena tora bi Iesu vego.
Iesu yaku amiye tau gade gade vana reyo
(Mt 14.13–21; Mk 6.30–44; Jn 6.1–14)
10 Kamini ini nifeidena vene dairisi ini beika tau reyadi kana, mina nigamadi. Ma inasa taoni roka Bethsaida ri sui dudu boyadi. 11 Idu amiye tau gade mina vei mama regasa bi usi boyadi. Ina vene rofu faiva nisi Sei di ourefeidena amena sana di ago nioteimasi kaere gauka nufa vene yaku buni maina regamadi, bi moi buni rigamo.
12 Uriyenau niyori, bi ini usi dina vene 12 ina rofu baesi niyadi, “Amiye nifeide kumo rautu negau negau ma gagani sanari disi ini varena sana ma ini iruku maina reyaganedi, adina una bi autu sanari amesifa.”
13 Idu ina rofu niyo, “Ya yaku iruku mafo kumo iriyaganedi.”
Idu nikabai resi niyadi, “Una bi beredi 5 ma oyena remanu maka. Yi mokenari bi mina amiye tau di iruku voi regifa ba?” 14 (Adina rumana vene bi 5,000 kana.)
Ye ini usi dina vene rofu niyo, “Amiye nifa kumo tau neinei 50 dudu kana ameyaganedi.”
15 Mina kana rei vau reyadiri, 16 bi beredi 5 ma oyena remanu moisi omari vegasa buni tora gade Sei rofu masi bi beredi ma oyena moi okusi ini usi dina vene maro bi amiye tau rofu rau reyaganedi. 17 Ye iriyadi ma ini uka bere niyadi. Ma ini fereyadi iruku tuta butu resi foroka 12 moi vata baeyadi.
Peter yaku niokuyo Iesu bi Keriso
(Mt 16.13–20; Mk 8.27–30)
18 Kamini Iesu inaike usa usa nigamori, bi ini usi dina vene bi inasa ameyadi. Ye nikaitesi niyo, “Amiye yaku nidedi na bi kaere, vo nidedi?”
19 Ye nikabai reyadi, “Be yaku nidedi ya bi John Baptist, be yaku nidedi bi Elijah, ma be yaku nidedi bi senagi senagi Sei di ago niyo amiye yokoi, vegu nisi dairiyo.” Mt 14.1–2; Mk 6.14–15; Lk 9.7–8
20 Ma nikaiteyo, “Idu ya nidedi na bi kaere?” Jn 6.68–69
Ye Peter nikabai resi niyo, “Ya bi Sei di Keriso.”
Iesu ini esika ma muyena di ago niyo
(Mt 16.21–28; Mk 8.31—9.1)
21 Ye nidiba resi ago gira maro, “Mina bi amiye yokoi rofu ga nioteimaragane.” 22 Ka niyo, “Amiye di mida bi esika esika tau moiyaine, ma tora vene, Sei ma amiye utari naivo vene di varika vene, ma ago gira oteimana vene yaku fufuta masi umuyegedi, ma gabi meda regoderi, dudusa dadi rae rego.”
23 Resi ina tau noibanu rofu niyo, “Kaere amiye ini ura bi na usi digi ura rego, bi ina kaya ni de resi meda neinei ini satauro moisi na usi baeyaine. Mt 10.38; Lk 14.27 24 Adina kaere ini vegu moi vegu rigi ura rego, bi de moigo, idu kaere na dada, ini vegu youfeidego, bi moi vegu rigo. Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25 25 Adina beika buni bi amiye yokoi mina kono tora noibanuri baku resi ini vegu eyarego? 26 Adina amiye kaere na dada, ma nai ago dada maena rego vonisi, Amiye di mida ini Baba di vabarari ini akeke naivo naivo vimasa okigediri ina rofu ka maena rego. 27 Idu rama ya nida, ya bedakai minari bi de muyegedi, idu Sei di ourefeidena amena sana dego vegedi mamo.”
Iesu di roaita bi idana niyo ma veyadi
(Mt 17.1–8; Mk 9.2–8)
28 Kamini mina niyo meda 8 koina niyori, Iesu yaku Peter, James ma John afesi omuna ikari Sei rofu usa usa nigi boyo. 2 Pet 1.17–18 29 Usa usa nigasa ini roaita idana niyo; ini varuka bi feyo ma kamanika iniye niyo. 30 Ma amiye remanu bi inasa sina nigamadi. Bi Moses ma Elijah, 31 kaere bi vabara iniye dudu ogau niyadi. Ini sina bi Jerusalem ri gokai muyesi Sei di sina moi rama aego. 32 Peter ini asiyakasa bi varei muyeyadi. Varena dudu dadisi ne regasa Iesu di vabara ma inasa are regamadi amiye remanu veyadi. 33 Ye etagae reyadiri, Peter yaku Iesu rofu niyo, “Ourefeidena amiye, bi buni una bi minari! Una bi karaga regode akugifa, yokoi bi yi, yokoi bi Moses di, ma yokoi bi Elijah di.” (Ina bi ina diba de beika ago nigamo bi.)
34 Mina nigamori, bi seuya desi bou riyo ma ori reyadi. 35 Ma ago goroka yokoi mina seuya ideri niyo, “Mina bi nai Mida, nai auba reyaka* auba reyaka; bura bedakai uka maida nufa. amiye—ina bi neidefa!” Is 42.1; Mt 3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22
36 Mina goroka ago nina koina niyori, Iesu inaike are regamo. Ma babo nisi beika mina medari vata niyadi vesi bi amiye yokoi nioteimana de reyadi.
Iesu yaku rumana mida vima no nufa moi buni riyo
(Mt 17.14–18; Mk 9.14–27)
37 Ari uveyori, bi mina omunari gutuna dairi neyadiri, bi amiye tau gade gade ina baku reyadi. 38 Ma mina amiye tau gade fogori, amiye yokoi raka niyo, “Oteimana amiye, ya rofu niguyaguya reida, baesi nai mida—nai mida yokoi maka ve! 39 Vima no yaku moisi raka ni tavoi resi moi tururu redo ma vena kabudo redo. Mina yaku toga toga esika masi ini roaitari de feredo! 40 Ye yi usi dina vene mina vima no meki reyaganedi niguyaguya reyaka, idu anua reyadi.”
41 Iesu yaku nikabai reyo, “Ya gua mokena vari gira de aena mokena no vene, gokaisanu ari doba yasa amegida? Meda gokaisanu yasa moimai regida? Yi mida minari afei bae.”
42 Mina mida afei boyori, vima no yaku konori maku nesi moi tururu reyo. Idu Iesu yaku mina vima no rofu nikaka resi mida moi buni risi ini baba dairi maro. 43 Amiye tau Sei di vava vegasa tururu reyadi.
Iesu dudusa ini muyena di sina niyo
(Mt 17.22–23; Mk 9.30–32)
Ina tau Iesu beika reyo mina tururu reyadiri, bi Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, 44 “Toto ga nifo na beika ya nigi reida bi! Adina Amiye di mida bi amiye di vana rofu siri regi redo.” 45 Idu beika ago niyo bi ini adari de ufateyadi. Ma mina sina bi ina rofu sui niyo, ye ga veifateyagane. Ye mina ago rofu nikaitegi ori reyadi.
Kaere bi tora iniye?
(Mt 18.1–5; Mk 9.33–37)
46 Kamini iniye iniye kayamo regi reyadi, kaere bi tora iniye, Lk 22.24 47 ma Iesu ina diba beika ini ukari mokegamadi, ye mida keika yokoi moisi ina atafu moi are resi 48 niyo, “Kaere yaku mina mida nai roka dudu moi dui rego, bi na moi dui redo. Ma kaere yaku na moi dui rego, bi na nifeideyo amiye moi dui redo. Adina kaere yi fogori, ini mokenari roka tora de bi, ina bi tora iniye.” Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20
Kaere ya rofu no de nido bi yi
(Mk 9.38–40)
49 John yaku niyo, “Ourefeidena amiye, amiye yokoi yi roka dudu vima no meki regamo ma veyafa, idu nivaigika reyafa, ini adina bi unasa de amiye.”
50 Ma niyo, “Nivaina ga refa, adina kaere ya ya; bura bedakai una nufa. rofu no de redo, ina bi yi.” yi; bura bedakai uni nufa.
Samaria gagani rautu vene Iesu rofu gedu maradi
51 Iesu omari moi bogedi meda negau nigamo dada, uka gira dudu Jerusalem ri digi neyo. 52 Ina yaku ini ago moi raga rededi vene siko Samaria vene di rautu yokoiri nifeideyo, ma ini amena sana nitore regi dui reyadi. 53 Minari amededi vene yaku gedu maradi, adina bi Jerusalem ri digi neyo dada. 54 Ini usi dina amiye remanu, James ma John, mina vegu vegasa niyadi, “Varika amiye, gokai mokeisa, ita omari nigifa ma desi vai vau rego ba?”§ Bura bedakai ka Elijah yaku reyo kana nufa. 2 Kgs 1.9–16
55 Idu kero resi emaro.** emaro; bura bedakai emasi niyo, “Ya ya diba de ya bi beika Vima di, adina Amiye di mida bi amiye di vegu moi vegu rigi ogau niyo. 56a Ina bi ini vegu moi no rigi ogau de niyo” nufa. 56 Kamini rautu yokoiri boi neyadi.
Amiye kaere Iesu usi digi mokeyadi
(Mt 8.18–22)
57 Ida boyadiri, amiye yokoi yaku ina rofu niyo, “Ya goina digiya, na bi ya usi digida.”
58 Iesu yaku niyo, “Sufa auna bi ini fore ruba nufa, ma erena odoro didedi bi ini buri nufa, idu Amiye di mida bi ini ada aesi raudai rena sana bi koina.”
59 Ma amiye yokoi rofu ka niyo, “Na usi bae.”
Idu niyo, “Varika amiye, na ferei kumo bosi nai baba, kaere muyeyo, siko moi guri aegida.”
60 Idu niyo, “Muyena vene ferei kumo ini muyena iniye moi guri aeyagane. Idu ya bi bosi Sei di ourefeidena amena sana di ago niodoro re.”
61 Yokoi yaku ka niyo, “Varika amiye, ya usi baegida, idu nai yava vene kokora nigida kumo.” 1 Kgs 19.20
62 Idu Iesu niyo, “Amiye yokoi, ini vanari gadi moi gira resi muro di moimai kora resi ne kero rei fufuta rofu ne regasa Sei di ourefeidena amena sanari moimai rena bi buni de nigo.”

9:3: Lk 10.4–11; Acts 13.51

9:7: Mt 16.14; Mk 8.28; Lk 9.19

9:19: Mt 14.1–2; Mk 6.14–15; Lk 9.7–8

9:20: Jn 6.68–69

9:23: Mt 10.38; Lk 14.27

9:24: Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25

9:28: 2 Pet 1.17–18

*9:35: auba reyaka; bura bedakai uka maida nufa.

9:35: Is 42.1; Mt 3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22

9:46: Lk 22.24

9:48: Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20

9:50: ya; bura bedakai una nufa.

9:50: yi; bura bedakai uni nufa.

§9:54: Bura bedakai ka Elijah yaku reyo kana nufa.

9:54: 2 Kgs 1.9–16

**9:55: emaro; bura bedakai emasi niyo, “Ya ya diba de ya bi beika Vima di, adina Amiye di mida bi amiye di vegu moi vegu rigi ogau niyo. 56a Ina bi ini vegu moi no rigi ogau de niyo” nufa.

9:61: 1 Kgs 19.20