14
Iesu yaku gauka amiye moi buni riyo
Sabati meda yokoiri, Iesu yaku Pharisee di ourefeidena amiye yokoi di yavari iruku irigi boyo. Kamini minari, amededi vene tau yaku Iesu yaku beika rego, mina vei mona regamadi. Yuka vana ururu reyo amiye yokoi Iesu di nemokori baesi are reyo. Kamini ago gira oteimana vene ma Pharisee vene rofu nikaitesi niyo, “Ago gira rofu gauka vene Sabati medari moi buni rigifa ba ide?”
Idu de nikabai reyadi. Kamini Iesu yaku mina gauka amiye moisi moi buni risi nifeideyo. Ye ina vene rofu niyo, “Ya kaere yi mida, o yi boromakau nufa kono rubari keto rei nego vonisi, bi evade Sabati medari moi yakugo ba ide?” Mt 12.11
Idu bi nikabai rena anua reyadi ini mina agori.
Ave nina ma gaba rena di vegu
Iesu yaku raka niyadi vene be veyo, amena sana burefe maina regamadi, dada mina mokena ago ina vene rofu niyo: “Rema mena irakuna regi vonisi, amiye yokoi yaku ya raka nigori, bi amena sana burefe minari ga ame, mina amena sana bi raka niyadi amiye tora iniye yokoi di amena sana baebu. Prov 25.6–7 Resi bi ya roada raka niyo amiye yaku ya rofu baesi nigo, ‘Dadi kumo ini amena sanari ka ameyainedi.’ Ye ya bi kamini maena resi nesi egonari amegiya. 10 Idu ya raka nigediri, bi bosi egona sanari ame. Kamini ya raka niyo amiye baesi ya nigo, ‘Dubu, dadi baesi yomina amena sana burefe minari ame.’ Mina vegu yaku ya raka niyadi vene tau di nemokori bi mokegedi amiye tora yokoi vo nigedi. 11 Adina kaere iniye moi odoro rigo, bi Sei yaku moi ave nigi rigo. Ma kaere iniye ave nigo, bi Sei yaku moi odoro rigo.” Mt 23.12; Lk 18.14
12 Kamini Iesu yaku amiye bedakai rofu niyo, “Yi uriyenau o urusa irukuri, yi asiyaka, o usika ourena, o gugura tau vene ga raka ni—makai regiyari, bi ina ka dairi ya raka nigedi, ye yi beika reyo kana, bi dairi ya magedi mini. 13 Irakuna regiyari, bi irava vene, roaita bero niyadi vene, yuka no vene, ma ne taufa vene mina raka ni. 14 Minari bi buni tora gade baku regiya, adina ina vene bi anua dairi ya magedi. Sei yaku mokena rorobo amiye dadi rae rego medari, dairi ya mago.”
Irakuna tora di mokena ago
(Mt 22.1–14)
15 Amededi sanari, amiye yokoi yaku mina sina neideyori, bi Iesu rofu niyo, “Sei di ourefeidena amena sanari amesi irakuna irigedi vene tau bi buni tora gade moigedi!”
16 Ma ina rofu niyo, “Amiye yokoi yaku irakuna tora resi amiye tau raka niyo. 17 Resi mina irakuna meda okiyori, bi ini moimai rei tavoi redo amiye nifeideyo raka niyo vene nigo, ‘Ya baefa, iruku tau dogo resi amededi!’ 18 Idu ina tau noibanu bi dadisi deda sina kamini niyadi. Yokoi yaku niyo, ‘Muro regi kono tu yokoi voi reyaka, ye vegi digida, dada yi amiye tora ka bosi ni gubuyo ga reyaine.’ 19 Ma yokoi yaku niyo, ‘Na bi boromakau 10 voi reyaka, ye vei mona regi digida, dada yi amiye tora ka bosi ni gubuyo ga reyaine.’ 20 Ma yokoi yaku niyo, ‘Na bi ruika rema meyaka, dada baena anua reida.’
21 “Kamini mina moimai rei tavoi redo amiye dairi bosi mina sina tau niyadi ini amiye tora rofu nioteimaro. Mina amiye tora gubuyo resi niyo, ‘Evade digasa taoni di ida tora ma ida keika tauri irava vene, roaita bero niyadi vene, ne taufa vene, ma yuka no vene minari afei bae.’ 22 Doba de, bi mina moimai rei tavoi redo amiye yaku niyo, ‘Amiye tora, yi niyo kana bi reyaka, idu yi yava bi vata baena kode.’ 23 Dada niyo, ‘Bogiya gagani ma muro di idari ni yeiva re kumo amiye afei dui regiya, ma nai yava vata baeyaine. 24 Ya nida, mirona vene tau raka niyaka mina, nai irakuna reyaka mina bi de irigedi!’ ”
Usi dina amiye di mokena nirorotari ago
25 Amiye tau tora Iesu sa bogamadiri, ne kero resi ina vene rofu niyo, 26 “Amiye yokoi na rofu baesi na uka tora de masi ini baba, ini nono, ini rema, ini mida, ini usika ourena ma iniye rofu ka uka keika de mago vonisi, nai usi dina amiye anua rego. Mt 10.37 27 Kaere amiye ini satauro de uakaisi na usi baego, bi nai usi dina amiye anua rego. Mt 10.38; 16.24; Mk 8.34; Lk 9.23
28 “Ya amiye yokoi ini mokenari bi yava doba akugo vonisi, bi ameinu siko resi fore gokaisanu moimai koina nigi bi ina nufa vego. 29 Mina siko de rego vonisi, bi ini yava dadigo sana bi rigo, idu de moi koina rigori, bi amiye tau yaku mina vesi bi ina rofu ninika nigedi. 30 Resi nigedi, ‘Mina amiye bi yava rigi kora reyo idu de ri vau reyo!’
31 “Gagani yokoi di kini ini iya rededi vene bi 10,000 moisi ruda bogo gagani kini yokoisa kaere bi ini iya rededi vene bi 20,000 vonisi, bi ameinu siko resi vego mirona gagani di kini di iya rena vene u vau rego ba de. 32 Ini mokena mina bosi toe nigori, bi ago mirona gagani kini rofu nifeidego ruda okina koderi, uka yokoi maka niyaganedi. 33 Mina makai kana, ya kaere na usi dina amiye mokeisa vonisi, bi yi beika tau bi fere.
Safi de ramena
(Mt 5.13; Mk 9.50)
34 “Ramena bi buni; idu ramena di safi ka koina nigo vonisi, bi gokai dudu moi safi rigiya? 35 Mina bi moi makuna maka; ini buni yokoi de. Amiye neidego vonisi, bi neideyaine!”

14:5: Mt 12.11

14:8: Prov 25.6–7

14:11: Mt 23.12; Lk 18.14

14:26: Mt 10.37

14:27: Mt 10.38; 16.24; Mk 8.34; Lk 9.23