13
Vegu no feresi moi etagae ri, de bi muyegiya
Mina ariri maka, amiye be yaku sina Iesu rofu nioteimaradi, Galilee vene be yaku Sei rofu ori sisika regamadiri, bi Pilate di ruda vene yaku umuyeyadi. Kamini Iesu yaku ina vene rofu nikabai resi niyo, “Mina Galilee vene makai muyeyadi dada, ya yaku mokededi bi ini no bi tora iniye Galilee vene tau rofu ba? Ide iniye! Idu ya nida, ya vene yi vegu no de feresi moi etagae rigedi, bi ya tau noibanu makai muyegedi. Ma mirona amiye 18 Siloam ri yava doba ina fafau yaresi emuyeyo bi gokai? Ya yaku mokededi mina yaku nido, bi ini vegu no bi Jerusalem ri amededi vene tau ebu reyo ba? Ide iniye! Idu ya nida ya vene yi vegu no de feresi moi etagae rigedi, bi ya tau noibanu makai muyegedi.”
Fuka yabo rama de aedo di mokena ago
Resi Iesu yaku mina mokena ago ina vene rofu nigi kora reyo: “Amiye yokoi ini waini murori fuka yabo yokoi variyo ma bodo mina rama be ba de vegika boyo. Idu be de baku reyo. Dada ini muro redo amiye rofu niyo, ‘Ve kumo, lagani regoderi rama mina fuka yabo odoro maina rei baegamaka, idu de baku reyaka. Nu! Beika resi mina kono moi no regasa amedo?’ Idu muro nari redo amiye yaku nikabai resi niyo, ‘Amiye tora, lagani yokoi maka ferei kumo adinari kono tanu masi fonuka aegida. Agiya laganiri mina fuka yabo rama aegori, bi buni tora gade, idu ide vonisi, bi nu makugiya.’ ”
Iesu yaku rema yokoi Sabati medari moi buni riyo
10 Sabati meda yokoiri, Iesu usa usa yavari amiye oteimagamo. 11 Minari rema yokoi bi vima no ini roaita ideri amegamo. Mina vima no yaku lagani 18 moi gauka reyo, ye ini uboma bi foki dada, rorobo de nigamo. 12 Iesu yaku vesi raka nisi niyo, “Rema, mina gauka ya rofu koina niyo mini!” 13 Ini vana ina fafau aeyori, bi minari maka uboma rorobo niyo ma bi Sei di roka moi odoro riyo.
14 Usa usa yava di ourefeidena amiye bi gubuyo iniye reyo, adina Iesu bi Sabati medari amiye moi buni riyo. Dada dadisi amiye rofu niyo, “Meda 6 ri moimai regifa; dada buni nigika bi mina medari baefa, Sabati medari bi de!” Ex 20.9–10; Deut 5.13–14
15 Idu Varika amiye yaku nikabai resi niyo, “Ya bi ofarosi vene! Ya yokoi yokoi yaku yi boromakau o donkey mina Sabati medari ini yavari moi etae risi koru usi maragadu. 16 Mina rema bi Abraham di tutubena, kaere bi Satani yaku lagani 18 moi gira regamo; Sabati medari de erufugiya, ba?” 17 Makai niyori, bi ina rofu gubuyo rededi vene bi maena reyadi. Amiye tau tora iniye bi Iesu yaku beika vegu buni vayavaya reyo, mina rofu ada iniye reyadi.
Mastadi yoya di mokena ago
(Mt 13.31–32; Mk 4.30–34)
18 Ye nikaitesi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi gokai kana? Gokai kana nirorotari regida? 19 Ina bi mastadi di yoya kana. Amiye yokoi yaku moisi ini murori variyo ma tora nisi yabo* Bura bedakai ka tora nufa. niyori, odoro didedi erena yaku ini tetekari buri riyadi.”
Yeast di mokena ago
(Mt 13.33)
20 Dudusa nikaitesi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi gokai kana nirorotari regida? 21 Ina bi yeast kana: ye rema yokoi yaku moisi farava siua tora regodesa farava siua tora regodesa: Mina bi farava 21 kilogramme kana. moi foyoma reyo boyo mina yeast yaku farava moi uruyo mamo.”
Ida vena kakaita
(Mt 7.13–14, 21–23)
22 Iesu bi rautu ma taoni neinei amiye oteimasi Jerusalem rofu bogamo. 23 Amiye yokoi yaku nikaitesi niyo, “Varika amiye, moi vegu rigo vene bi tau de maka ba?”
Ma nikabai resi niyo, 24 “Nana rei yeiva resi ida vena kakaitari dui refa, adina ya nida amiye tau tora ini mokenari bi dui regika idu anua regedi. 25 Yava amiye yaku dadisi yava ida vena kebi rigo, ma ya bi etofarori are resi raka nisi nigedi, ‘Varika amiye, ida vena una rofu moi eke!’ Idu nikabai resi nigo, ‘Na na toto ya goinari gutuna okiyadi!’ 26 Kamini nikabai resi nigedi, ‘Vakoi iruku irigamafa, ma ya bi uni taoni di idari oteimagasa digamo!’ 27 Idu dudusa nigo, ‘Na na toto ya goinari gutuna okiyadi. Ya mokena rorobo de rededi vene tau na rofu etagae ri difa!’ Ps 6.8 28 Etofaro ya maku negediri, bi esika dudu isaka nigasa gade aki gigi rebigedi; Abraham, Isaac, Jacob ma Sei di ago niyadi vene tau vegediri, bi Sei di ourefeidena amena sanari amebigedi! Mt 22.13; 25.30 Mt 8.11–12 29 Ye amiye meda dadido eta rofu ma meda nedo eta rofu, ma meda baedo enana eta rofu ma meda baedo rama eta rofu okisi Sei di ourefeidena amena sana ameinu resi irakuna irigedi. 30 Mironari mamo kaere gabi vene bi ouregedi, ma gua kaere ourededi vene, bi gabi nigedi.” Mt 19.30; 20.16; Mk 10.31
Iesu di uka mana Jerusalem vene rofu
(Mt 23.37–39)
31 Mina medari, Pharisee vene be Iesu rofu baesi niyadi, “Ya mina sanari feresi sana be yokoiri di, adina bi Herod yaku ya umuyegi mokena moido.”
32 Ma nikabai resi niyo, “Bosi mina sufa auna mina nifa: ‘Na bi gua ma agiya vima no meki rei feidesi gauka vene moi buni rigida, ma aineka mamo nai moimai koina nigo.’ 33 Idu gua, agiya ma aineka nai boida sana bogida, adina bi rorobo de iniye Sei di ago nido amiye kono yokoiri umuyegedi, bi Jerusalem ri maka bi rorobo iniye!
34 “Jerusalem taoni vene o! Ya vene yaku Sei di ago niyadi vene umuyesi Sei ya rofu nifeideyo vene fore dudu uyadi. Uru gokaisanu yi mida mida egogo regi ura regamaka, kokoro kosini yaku ini mida ini eta gabireri bou rido kana, idu ya vene bi na gedu magamadi! 35 Ye yi nivakena sana bi autu nisi digo. Kamini Bura bedakai ka Rama nufa. ya nida, de na vegedi bogo meda yokoi okigori mamo nigedi, ‘Varika amiye di roka dudu baedo amiye buni tora gade maraine.’ ” Ps 118.26; Jer 22.5

13:14: Ex 20.9–10; Deut 5.13–14

*13:19: Bura bedakai ka tora nufa.

13:21: farava siua tora regodesa: Mina bi farava 21 kilogramme kana.

13:27: Ps 6.8

13:28: Mt 22.13; 25.30

13:28: Mt 8.11–12

13:30: Mt 19.30; 20.16; Mk 10.31

13:35: Bura bedakai ka Rama nufa.

13:35: Ps 118.26; Jer 22.5