18
Rema obu ma kota neidena amiye di mokena ago
Kamini Iesu yaku mokena ago yokoi ina rofu nisi oteimasi ari neinei usa usa niyaganedi, ma kosika bi ga reyagane. “Taoni yokoiri, kota neidena amiye yokoi amegamo, kaere bi Sei rofu ori de resi amiye rofu moi kikifa de regamo. Minari ka obu yokoi amegamo. Ina bi ari neinei baegasa nigamo, ‘Ya bi nai tuma vene rofu na moi rama rigiya bi buni!’ Mina kota neidena amiye bi meda be ini ago bi ni gedu magamo, idu gabi iniye rofu kamini niyo, ‘Na ka bi Sei rofu ori de resi amiye rofu ka moi kikifa de reida, idu mina obu yaku ago tau nido dada, ini kota rena usa nido kana bi regida, bi dairisi ada esika na mago baebu!’ ”
Resi Varika amiye yaku niyo, “Mina mokena rorobo de, kota neidena amiye yaku niyo, mina neidefa. Sei yaku gua ini auba resi moiyo vene, kaere uru ari ina rofu isaka nidedi, bi ini ago neidesi ini vegu moi rama rigo, ba ide? Kiya kiya aedego ba? Ya vene rofu nida, evade ini ago neidesi ini vegu moi rama rigo. Idu Amiye di mida ini degasa bi mina kono tora noibanuri mokena vari gira aena baku rego ba ide?”
Pharisee amiye ma fore butu redo amiye di mokena ago
Iesu yaku ka amiye be rofu mina mokena ago niyo. Mina vene yaku ini mokeyadi bi, ina bi mokena rorobo nufa vene, ma be vene rofu mokeyadi bi vegu no rededi vene. 10 “Ari yokoiri, amiye remanu yaku Sei nivakena yavari usa usa nigi boyadi; amiye yokoi bi Pharisee amiye ma yokoi bi fore butu redo amiye.
11 “Pharisee amiye yaku gaima etae risi are resi usa usa niyo,* gaimari etae risi are resi usa usa niyo; bura bedakai are resi inaike usa usa niyo nufa. ‘Sei, ya buni tora gade maida, na bi be kana de: ofa ofa dudu duma duma rededi vene, vegu no rededi vene, o koa rededi vene. Na ka mina fore butu redo amiye kana de; 12 fura yokoi makari uru remanu, bi iruku oyo resi nai gugurari beika berou berou 10 ri yokoi maka bi ya maida.’
13 “Idu mina fore butu redo amiye bi gaima are resi ini kuri agu risi ini vana ini kokobari aesi niyo, ‘Sei, na iriyeduka re; na bi vegu no reida amiye!’ ” 14 Resi Iesu yaku niyo, “Ya nida, mina amiye remanu ini yavari dairiyadiri, bi Sei yaku fore butu redo amiye rofu niyo ini vegu bi rorobo, idu mina Pharisee amiye bi de. Adina kaere iniye moi odoro rigo, bi Sei yaku moi di nego, idu kaere iniye ave nigo, bi Sei yaku moi odoro rigo.” Mt 23.12; Lk 14.11
Iesu mida keika keika buni tora gade maro
(Mt 19.13–15; Mk 10.13–16)
15 Kamini be vene yaku ka ina rofu mida kakua afei baegamadi, bi avaka moiyainedi, idu ini usi dina vene yaku mina vesi nivaiyadi. 16 Idu Iesu yaku mida keika keika rofu raka nisi niyo, “Mida keika keika bi ferefo kumo na rofu baeyagane; ga meki refo, adina Sei di ourefeidena amena sana bi mina kana vene di. 17 Rama ya nida, kaere amiye yaku Sei di ourefeidena amena sana mida keika kana de moigo vonisi, bi de iniye iniye dui rego.”
Amiye gugura tau nufa
(Mt 19.16–30; Mk 10.17–31)
18 Kamini ourefeidena amiye yokoi yaku nikaiteyo, “Oteimana amiye buni, beika regida bi toga toga ameibobina vegu moigida?”
19 Ma Iesu yaku niyo, “Beika resi na rofu bi buni vo nisa? Amiye yokoi bi buni de, Sei iniye maka bi buni. 20 Ya ya diba ago gira di ago bi: ‘Koa ga re; amiye umuyena ga re; duma duma ga re; amiye di vegu fafau ofa ofa ago ga ni; yi nono baba emagui re.’ ” Ex 20.12–16; Deut 5.16–20
21 Ye mina amiye yaku niyo, “Na keikari gutuna mina kana vegu ago tau vakoi moi gira ri baeda.”
22 Ma mina neidegasa niyo, “Vegu yokoi maka bi de reyo. Yi gugura tau mina sero resi ini fore irava vene masi yi gugura buni bi omari baku regiya; na usi bae.” 23 Idu mina neidesi ini uka yarena iniye reyo, adina ina bi gugura tau gade amiye.
24 Iesu ina vesi iriyeduka dudu niyo, “Gugura tau gade nufa vene yaku Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi gira iniye! 25 Kamelo yaku niduru nemokori dui rena bi aita, idu gugura tau gade nufa amiye yaku Sei di ourefeidena amena sanari dui rena bi gira iniye.”
26 Ye mina ago neideyadi vene yaku niyadi, “Kamini kaere moi vegu rigo?”
27 Ma niyo, “Amiye beika gokai anua regedi, Sei yaku mina rego bi aita iniye.”
28 Kamini Peter yaku niyo, “Ve kumo, uni beika baika feresi ya usi diyafa.”
29 Ma ina vene rofu niyo, “Rama ya nida, amiye yokoi yaku ini yava, o rema, o usika ourena, o nono baba, o mida, Sei di ourefeidena amena sana rofu fereyo bi, 30 mina veguri, bi tora gade iniye moigo. Ma gabi mina meda baegori, toga toga ameibobina vegu moigo.”
Iesu dudusa uru regodenu ini muyena niokuyo
(Mt 20.17–19; Mk 10.32–34)
31 Kamini ini amiye 12 moi gaima risi niyo, “Neidefa, una bi Jerusalem bogifa, Sei di ago niyadi vene yaku Amiye di mida rofu vata nigo vegu bura reyadi, mina rama aego. 32 Tutubena idana vene di vanari aegedi; ina rofu nikurusi ni no resi ayaka su resi 33 buburu vai resi umuyegedi. Idu gabi meda regodenuri, dudusa dadi rae rego.”
34 Idu ini usi dina vene bi mina sina niyori, bi ini adari ufatena de reyadi. Mina sina di rama bi ina vene di mokenari sui niyo, ma ini beika nigamo bi ina vene ka ina toto.
Iesu yaku ne taufa usa usa nina amiye moi buni riyo
(Mt 20.29–34; Mk 10.46–52)
35 Kamini Iesu Jericho negau okiyori, bi ne taufa amiye yokoi ida atafu amegasa usa nigamo. 36 Amiye tau gade bae bogamadi mina neidegasa bi nikaitesi niyo, “Mina bi kaere?”
37 Kamini niyadi, “Iesu Nazareth amiye bi bae bodo.”
38 Ye raka nisi niyo, “Iesu, David di tutubena, na iriyeduka re!”
39 Ourei boyadi vene yaku emaradi babo niyaine, vo niyadi, idu besa raka niyo, “David di tutubena, na iriyeduka re!”
40 Ye Iesu are resi ago gira dudu ina rofu moi baeyaganedi, vo niyo. Atafu baegasa bi nikaiteyo, 41 “Ya ura reisa bi beika ya rofu regida?”
Nikabai resi niyo, “Varika amiye, na ura reida bi dudusa gagani vegida.”
42 Ma niyo, “Ve kumo! Yi mokena vari gira aena yaku ya moi buni riyo.”
43 Ma evade maka dudusa gagani vesi Iesu usi bosi Sei di roka moi odoro rigamo. Amiye tau yaku mina vegasa ka bi Sei di roka niodoro reyadi.

*18:11: gaimari etae risi are resi usa usa niyo; bura bedakai are resi inaike usa usa niyo nufa.

18:14: Mt 23.12; Lk 14.11

18:20: Ex 20.12–16; Deut 5.16–20