17
Vegu no
(Mt 18.6–9, 21–22; Mk 9.42)
Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Vegu no fafau uka maina regika nivena vegu bi rama iniye vata nigo, idu mina vegu no fafau uka maina regika nivedo amiye bi ina rofu bi gokai no iniye iniye! Amiye yokoi yaku mina mida keika yokoi ourefeidego vonisi, ma vegu no rego, bi kaunava tora moigo. Buni bi witi utei rena fore tora kuriri ukita resi davarari makugo. Mokena dudu ya kaya nari refa! Mt 18.15
“Yi usika ourena vegu no* Bura bedakai ka ya rofu nufa. rego vonisi, bi ni kumo ga reyaine; ini vegu no feresi moi etagae rigo vonisi, ini vegu no erufu. Ya rofu vegu no meda yokoi makari uru 7 resi baegasa ya uru 7 nibigo, ‘Na bi vegu no feresi moi etagae riyaka,’ nibigo vonisi, bi ini vegu no reyo mina erufu.”
Mokena vari gira aena
Varika amiye di nifeidena vene yaku ina rofu niyadi, “Uni mokena vari gira aena ya rofu moi tora ri.”
Nikabai resi niyo, “Yi mokena vari gira aena bi mastadi di yoya keika iniye kana vonisi, bi yabo tora rofu nigedi, ‘Ya kaya daru noibanu rae resi moka daidai torari vari!’ Vo nigediri, yi ago neidego.
Moimai rei tavoi redo amiye di moimai
“Ya yokoi yaku yi moimai rei tavoi redo amiye bi murori moimai rebigo, o mamoe vana rei vau resi yavari okigori, bi ina rofu nigiya, ‘Baesi amesi iruku iri,’ makai de nigiya. Ide mada! Ya bi nigiya, ‘Nai iruku feidesi varuka burefe risi nai koru vava naivo regiya bogo nai koru ma iruku iri vau regida mamo; gabi yi koru ma iruku irigiya.’ Mina moimai rei tavoi redo amiye yi ago neidego, idu buni tora gade de nimagiya. 10 Mina dada, ya vene ka, niyadi kana rei vau regasa bi nigedi, ‘Una ka bi moimai rei tavoi resifa vene maka; ye uni moimai maka reyafa.’ ”
Iesu yaku amiye 10 moi buni riyo
11 Iesu Jerusalem seira risi bogamori, bi Samaria ma Galilee taoni di kono utari boyo. 12 Rautu yokoi dui reyori, refera vene 10 baku reyo, kaere bi maikeri are resi 13 raka niyadi, “Iesu, Varika amiye, una iriyeduka re!”
14 Ma vesi niyo, “Bofa kumo Sei ma amiye utari naivo vene ya veyagane.” Lev 14.1–32
Idama bogamadiri, bi ini roaita moi ruaka riyo. moi ruaka riyo: 5.12 baku re. 15 Kamini amiye yokoi maka yaku ini roaita moi buni riyo mina vegasa bi dairi baesi goroka tora dudu Sei di roka moi odoro risi 16 Iesu di yuka adinari keto resi buni tora gade maro. Mina amiye bi Samaria amiye. 17 Kamini Iesu yaku niyo, “Amiye 10 moi ruaka riyaka. Ma mina amiye 9 bi goini? 18 Beika resi mina Israel de amiye maka Sei di roka moi odoro rigi dairiyo?” 19 Resi ina rofu niyo, “Dadisi bo. Yi mokena vari gira aena yaku ya moi buni riyo.”
Sei di ourefeidena amena sana gokai dego
(Mt 24.23–28, 36–44)
20 Pharisee vene be yaku Iesu nikaitesi niyadi, “Sei di ourefeidena amena sana goivaka ogau nigo?” Nikabai resi niyo, “Sei di ourefeidena amena sana gokai dego bi ini rebe de vegedi. 21 Yokoi yaku ka de nigo, ‘Vefa, ina bi yomini!’ o, ‘Ina bi yoroni!’; adina bi Sei yaku yi ideri ourefeidesi amedo.”
22 Kamini Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Amiye di mida di meda baegedi, ma ya yaku mina meda vegi ura regedi vo nigedi, idu de vegedi. 23 Be vene yaku ya rofu nigedi, ‘Mironari ne rei vefa!’ o ‘Minari ne rei vefa!’ Idu bosi maina ga refa. 24 Amiye di mida bi sui dudu de dego. Adina ini dena bi ayena yaku kamanika redori oma berou eta rofu vabara ni baedo berou rofu moido kana. 25 Mina vata nina koderi, bi esika tau tora siko moigo, ma mina ari vene yaku ina rofu gedu magedi kumo. 26 Kamini Noah di medari reyadi kana, Amiye di mida dena medari ka makai regedi. Gen 6.5–8 27 Ina vene bi iruku ma koru irigasa rumana ma rema megasa rei bogamadi boyo, mina medari Noah sisima ideri dui reyo mamo, bi abata yaku desi ina vene ukero vau reyo. Gen 7.6–24 28 Lot di medari ka makai kana, ina vene tau bi iruku ma koru irigasa voi voi regasa muro regasa yava rigasa rei bogamadi. Gen 18.20—19.25 29 Lot yaku Sodom ferei yakuyo medari, Sei yaku fore ita omari gutuna miya kana moi feidesi ina vene ukero vau reyo. 30 Amiye di mida ogau nigo medari ka mina kana vegu vata nigo.
31 “Mina medari, yava tebo odorori amiye bi ini yavari nesi gugura fore ga moi yakuyaine; ma murori amedo amiye ga dairiyaine. Mt 24.17–18; Mk 13.15–16 32 Lot di rema beika vegu ina rofu vata niyo mina mokefa! Gen 19.26 33 Kaere ini vegu moigika maina rego, bi de moigo, ma kaere ini vegu youfeidego, bi moigo. Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Jn 12.25 34 Ya rofu nida, mina urusari, amiye remanu bi ekama yokoi makari varebigedi. Yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego. 35 Rema remanu vakoi fore dudu witi utei rebigedi; yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego.” Bura bedakai ka nanaka 36 nufa: 36 Amiye remanu vakoi gogo murori moimai rebigediri, yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego (Mt 24.40 baku re).
36  § Bura bedakai nanaka 36 nufa: Amiye remanu vakoi gogo murori moimai rebigedi ri yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego (Mt 24.40 baku re).
37 Kamini ini usi dina vene yaku nikaiteyadi, “Varika amiye, mina vegu bi goinari vata nigo?”
Ye nikabai reyo, “Muyena roaita amedo sanari bi gayo bora ka mina sanari egogo regedi.”

17:3: Mt 18.15

*17:3: Bura bedakai ka ya rofu nufa.

17:14: Lev 14.1–32

17:14: moi ruaka riyo: 5.12 baku re.

17:26: Gen 6.5–8

17:27: Gen 7.6–24

17:28: Gen 18.20—19.25

17:31: Mt 24.17–18; Mk 13.15–16

17:32: Gen 19.26

17:33: Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Jn 12.25

17:35: Bura bedakai ka nanaka 36 nufa: 36 Amiye remanu vakoi gogo murori moimai rebigediri, yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego (Mt 24.40 baku re).

§17:36: Bura bedakai nanaka 36 nufa: Amiye remanu vakoi gogo murori moimai rebigedi ri yokoi bi moi etagae risi yokoi bi ferego (Mt 24.40 baku re).