18
Kaere bi tora iniye?
(Mk 9.33–37; Lk 9.46–48)
Mina meda nemokori, Iesu ini usi dina vene baesi nikaiteyadi, “Sei di ourefeidena amena sana omari kaere bi tora iniye?” Lk 22.24
Ye mida keika yokoi raka nisi ini fogori moi are resi niyo, “Rama ya nida, ya bi diya vegu no gedu masi mida keika kana nigedi vonisi, bi toga Sei di ourefeidena amena sana omari dui de regedi. Mk 10.15; Lk 18.17 Mina dada kaere mina mida kana iniye moi ave nigo, bi Sei di ourefeidena amena sana omari tora iniye. Ma kaere yaku nai roka dudu mida yokoi makai kana moi dui rego, bi na moi dui rego.
Vegu no rofu uka maina regika nivena
(Mk 9.42–48; Lk 17.1–2)
“Idu kaere amiye mina mida keika keika yokoi kaere bi mokena vari gira na rofu aedo, bi mina mida ourefeidego vonisi, ma vegu no rego, bi kaunava tora moigo. Bi buni bi witi utei rena di fore tora ini kuriri ukita resi davara di moka tobori makugo ma koru irigo. Gokai no iniye iniye mina kono vene rofu bi vegu no fafau uka maina regika nivedo! Mina vegu no fafau uka maina regika bi baebigo, idu gokai no iniye iniye mina amiye rofu kaere ina rofu moi baedo bi!
“Ye yi vana o yi yuka yaku ya moi vegu nori ourefeidego vonisi, nugai maku! Makai bi buni, vana yokoi maka nufa o yuka kevo nufa, vegu buni dui regiya ma buni de, vana o yuka remanu nufa toga toga vaido ita mokari ya makugo. Mt 5.30 Ma yi nemoko yaku ya moi vegu no rofu ourefeidego vonisi, kini biyoka resi maku! Makai bi buni ya rofu vegu buniri nemoko yokoi maka nufa dui regiya, ma buni de nemoko remanu nufa ita mokari makugo. Mt 5.29
Mamoe boiyo reyo di mokena ago
(Lk 15.1–7)
10 “Vei mona refa ya bi mina mida keika keika yokoi rofu gedu ga mafo. Adina bi ini nari rededi naivo naivo vima omari toga nai Baba omari amedo amiye di seira vegasa amededi.* Bura bedakai ka nanaka 11 nufa: 11 Adina Amiye di mida bi boiyo reyadi vene moi vegu rigika rofu deyo (Lk 19.10 baku re).
12 “Ya beika mokededi bi buni? Amiye yokoi ini mamoe 100 nufa vonisi, ma yokoi bi feresi digo, ina bi mina 99 omuna ikau feresi mina yokoi maka boiyo reyo maina de digo ba? 13 Rama ya nida, mina baku rego vonisi, bi mina 99 de diyadi rofu ada de rego, idu mina yokoi maka rofu ini ada rego bi tora iniye. 14 Ye yi yi; bura bedakai nai nufa. Baba omari amedo amiye ina ura de mina mida keika keika yokoi bi boiyo reyaganedi.
Yi usika ourena kaere vegu no redo
15 “Yi usika ourena ya rofu ya rofu; bura bedakai mina ago nufa de. vegu no rego vonisi, bi bosi ya remanu di utari maka oteima ini beika no reyo bi. Ya neidego vonisi, bi yi usika ourena di uka moi dairiyo. Lk 17.3 16 Idu de ya neidego vonisi, amiye yokoi o remanu yasa afei bo, ye ya yaku beika ago noibanu nigiya bi mina ninegau rena amiye remanu o regode ago nisi noibanu dabi risi nigedi. Deut 19.15 17 Idu ina vene di ago de neidego vonisi, bi ekalesia vene nifo. Ye ekalesia vene di ago ka de neidego vonisi, bi yi mokenari ofa sei nivakedo amiye§ ofa sei nivakedo amiye: Greek agori mina bi tutubena idana amiye. kana o fore butu redo amiye kana ya dada nigo.
Biri rina ma eyounena
18 “Rama ya nida, beika konori goro rigedi, bi omari ka goro rigo, ma beika konori eyounegedi, bi omari ka eyounego. Mt 16.19; Jn 20.23
19 “Dudusa ya nigida, beika tau ya remanu konori uka yokoi maka nisi usa nigedi bi, nai Baba omari yaku ya rofu rego. 20 Adina goinari amiye remanu o regode nai rokari egogo regedi, na bi inasa mironari.”
Vegu no de koite makuna moimai rei tavoi redo amiye
21 Mina usi Peter bi Iesu rofu baesi nikaiteyo, “Varika amiye, nai usika ourena vegu no na rofu rego, bi uru gokaisanu ini vegu no moi erufugida? Uru 7 ba?” Lk 17.3–4
22 Nikabai resi niyo, “Ya nida, uru 7 de, idu uru 70 x 7** 70 x 7; o uru 77. moi erufugiya, Gen 4.24 23 adina Sei di ourefeidena amena sana omari bi kini yokoi yaku ini moimai rei tavoi rededi vene rofu ini fore moiyadi mina moi rorobo rigi reyo kana. 24 Mina moi rorobo rigi kora reyori, amiye yokoi kaere bi talent†† talent: Mina bi moimai redo amiye di davana 15 lagani ideri besa kana. fore 10,000 moiyo mina ina rofu moi dui reyadi. 25 Ina bi beika fore moiyo, bi mai dairina vana tumu niyo dada, varika amiye yaku niyo, iniye, ini rema, ini mida ma ini gugura tau inasa mina sero resi ini beika fore moiyo kana mina moi dairiyainedi riyo. 26 Ye mina moimai rei tavoi redo amiye yaku ini budari efuka meimisi usa niyo, ‘Na toro re, yi fore moiyaka bi tau vakoi ya mai dairigida!’ 27 Ini varika amiye yaku iriyeduka resi ini beika fore moiyo kana ga moi dairiyainedi nisi feresi diyo.
28 “Idu mina amiye yakugasa ini vakoi moimai rei tavoi redo amiye yokoi baku reyo kaere bi ina rofu 100 denarius‡‡ denarius: Mina bi fore yokoi; bi moimai redo amiye di meda yokoi di davana kana. fore moiyo. Mina amiye di bauye moi gira reyo ma asa imitoto reyo. Ma niyo, ‘Beika fore na rofu moiyo bi na ma!’ 29 Ye ini vakoi moimai rei tavoi redo amiye bi§§ Bura bedakai ka ini yuka rofu nufa. ini efuka konori meimisi usa niyo, ‘Na toro re, yi fore*** Bura bedakai ka tau noibanu nufa. moiyaka bi ya rofu moi dairigida!’ 30 Idu ina bi ura de resi bosi mina amiye bi moi diburari aeyo bogo ini fore moiyo mina mago mamo. 31 Ini vakoi moimai rei tavoi rededi vene yaku beika vata niyo mina veyadiri, ini uka kenoka reyadi ma boyadi ini varika amiye beika tau vata niyo mina nioteimaradi. 32 Kamini ini varika amiye yaku mina moimai rei tavoi redo amiye raka nisi niyo, ‘Ya bi moimai rei tavoi redo amiye no! Yi beika fore tau vakoi moiyo bi na rofu usa niyo dada ferei tavoi reyaka. 33 Ma na yaku ya rofu iriyeduka reyaka kana yi vakoi moimai rei tavoi redo amiye rofu bi regiya vo niyo ba ide?’ 34 Ma ini varika amiye gubuyo resi dibura nari rededi vene di vanari aeyo bogo ini fore moiyo moi dairi mai vau rego mamo.”
35 “Ye yi usika ourena neinei ini vegu no yi uka dudu de moi erufugedi vonisi, makai nai Baba omari ka ya vene rofu rego.”

18:1: Lk 22.24

18:3: Mk 10.15; Lk 18.17

18:8: Mt 5.30

18:9: Mt 5.29

*18:10: Bura bedakai ka nanaka 11 nufa: 11 Adina Amiye di mida bi boiyo reyadi vene moi vegu rigika rofu deyo (Lk 19.10 baku re).

18:14: yi; bura bedakai nai nufa.

18:15: ya rofu; bura bedakai mina ago nufa de.

18:15: Lk 17.3

18:16: Deut 19.15

§18:17: ofa sei nivakedo amiye: Greek agori mina bi tutubena idana amiye.

18:18: Mt 16.19; Jn 20.23

18:21: Lk 17.3–4

**18:22: 70 x 7; o uru 77.

18:22: Gen 4.24

††18:24: talent: Mina bi moimai redo amiye di davana 15 lagani ideri besa kana.

‡‡18:28: denarius: Mina bi fore yokoi; bi moimai redo amiye di meda yokoi di davana kana.

§§18:29: Bura bedakai ka ini yuka rofu nufa.

***18:29: Bura bedakai ka tau noibanu nufa.