13
Iesu yaku ini usi dina vene di yuka rafo koiteyo
Ferei ebu rena irakuna okina koderi, Iesu diba niyo ini meda bi okiyo mina kono feresi ini Baba rofu bogi, ye metonari bi ini konori amededi vene uka maro.
Uriyenau iruku irina koderi,* irina koderi; bura bedakai irigamadiri nufa. Bodaka yaku Judas Iscariot, Simon di mida, di mokenari Iesu siri regi sena aeyo. Ye Iesu bi diba niyo ini Baba yaku beika tau vakoi ini vava gabireri aeyo, ma bi Sei rofu deyo ma Sei rofu dairi bogo. Resi iruku iriyadi utari dadisi ini fafau varuka erufusi tauwera ini gagabari iru riyo. Mina usi siuari koru rausi resi ini usi dina vene di yuka rafo koitegi, tauwera ini gagabari miyo mina dudu moi roko rigi kora reyo. Simon Peter rofu baeyori, ina rofu nikaiteyo, “Varika amiye, nai yuka rafo koitegiya ba?”
Ma nikabai reyo, “Ya gua na yaku beika reida bi ya ya toto, idu gabi mamo diba nigiya.”
Kamini niyo, “Ide yo! Toga iniye nai yuka rafo bi koitena de regiya!”
Ma nikabai reyo, “Yi yuka rafo de koitegida vonisi, ya bi diya nai.”
Ye niyo, “Varika amiye, nai yuka rafo maka de, idu nai vana ma nai ada ka koite!”
10 Ma nikabai reyo, “Amiye kaere rafeyo bi ini yuka maka koitego; ini yuka maka koitego; bura bedakai mina ago nufa de. ini roaita tora noibanu bi ruaka. Ye ya vene bi ruaka, idu ya tau vakoi de.” 11 (Adina bi sena diba niyo kaere yaku siri rego; mina dada niyo, “Ya tau vakoi bi ruaka de.”)
12 Ini yuka rafo koitei vau resi ini fafau varuka risi ini amena sanari dairigasa nikaiteyo, “Ya rofu beika reyaka bi diba niyadi ba ide? Lk 22.27 13 Ya yaku na rofu roka nidedi Oteimana amiye ma Varika amiye; mina bi rama rededi, adina na bi mini. 14 Gua na, yi Varika amiye ma yi Oteimana amiye, yaku yi yuka rafo koiteyaka, ye ya kaya yi yuka rafo koiteyagadu. 15 Adina na yaku ya gokai reyaganedi bi oteimaraka mini, ye ya ka regedi, ya rofu reyaka kana. 16 Rama iniye ya nida: moimai rei tavoi redo amiye ini varika amiye ebu rena de rego, ma nifeidena amiye ka nifeidedo amiye ebu rena de rego. Mt 10.24; Lk 6.40; Jn 15.20 17 Mina beika tau diba nigedi vonisi, ye rebigediri buni tora gade ya mago!
18 “Na bi diya ya vene tau vakoi rofu nida; kaere na yaku auba reyaka bi na na diba. Idu mina bi Sei di agori bura reyo ma moi rama aego: ‘Kaere nasa beredi iriyafa amiye yaku kero resi na gutuna etagae riyo.’ Ps 41.9 19 Mina vata nina koderi gua ya nida, ye vata nigori ya vene yaku mokena vari gira aegedi ‘Na bi.’ 20 Rama iniye ya nida: kaere na nifeidego amiye moi dui rego, bi na moi dui rego; ma kaere na moi dui rego, bi na nifeideyo amiye moi dui rego.” Mt 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; 10.16
Iesu yaku ini siri rena ago niogau reyo
(Mt 26.20–25; Mk 14.17–21; Lk 22.21–23)
21 Mina niyo usi, ini uka bi esika resi niokuyo, “Rama iniye ya nida: ya yokoi yaku na siri rego.”
22 Ini usi dina vene iniye iniye veyadi, adina kaere rofu niyo bi de diba ni mona reyadi. 23 Ini usi dina amiye yokoi, kaere Iesu yaku uka magamo, bi ina atafu ameinu regamo. 24 Ye Simon Peter ina rofu vana feko regasa niyo, “Nikaite kaere rofu niyo.”
25 Kamini mina usi dina amiye Iesu kokobari etebe risi nikaiteyo, “Varika amiye, ina bi kaere?”
26 Ma nikabai reyo, “Na yaku kaere rofu beredi bado siua ideri birisi magida amiye bi mini.” Mina dada beredi bado moisi siua ideri birisi Simon di mida Judas Iscariot maro. 27 Judas beredi moiyo ma mina usi Satani ini ukari dui reyo. Ma Iesu yaku niyo, “Beika regiya, bi evade re!” 28 Idu iruku irisi ameinu reyo amiye yokoi yaku beika resi makai ina rofu niyo bi diba de niyadi. 29 Judas bi fore dogo regamo amiye dada, bedakai yaku mokegamadi Iesu bi niyo, “Irakuna di iruku uni voi re,” o beika yokoi be irava vene rofu marainedi.
30 Ye Judas mina beredi bado moigasa evade etofaro yakusi neyo ma bi sena mukuna niyo mini.
Ago gira ruaka
31 Resi diyori, Iesu yaku niyo, “Gua Amiye di mida di roka moi odoro riyo ma ina dudu ka Sei di roka moi odoro riyo. 32 Sei di roka ina dudu moi odoro riyo vonisi, Sei yaku ka evade maka ina kaya dudu ini Mida di roka moi odoro rigo. 33 Nai mida mida, na yasa amei doba de regida. Na maina regedi, ma Jew vene nioteimaraka kana, ye gua ka ya nioteimaida mini: ‘Nai digida sanari bi digi anua regedi.’ Jn 7.34 34 Ago gira ruaka ya vene rofu maida mini: ya kaya uka mabifa. Na yaku ya rofu uka maraka kana, makai ya kaya ka uka mabifa. Jn 15.12, 17; 1 Jn 3.23; 2 Jn 5 35 Ya kaya uka mabigediri, minari mamo amiye tau gade yaku diba nigedi ya bi nai usi dina vene.”
Iesu yaku niyo Peter gabi ina nisui rego
(Mt 26.31–35; Mk 14.27–31; Lk 22.31–34)
36 Simon Peter yaku niyo, “Varika amiye, ya bi goinari disa?”
Ma nikabai reyo, “Nai goinari dida, gua na usi baegi anua regiya, idu gabi na usi baegiya mironi.”
37 Ma niyo, “Varika amiye, beika resi gua ya usi baegi anua regida? Ya dada nai vegu eyaregida!”
38 Ma nikabai reyo, “Na dada yi vegu eyaregiya ba? Rama iniye ya nida: kokoro raka nina koderi, bi uru regode na nisui regiya.

*13:2: irina koderi; bura bedakai irigamadiri nufa.

13:10: ini yuka maka koitego; bura bedakai mina ago nufa de.

13:12: Lk 22.27

13:16: Mt 10.24; Lk 6.40; Jn 15.20

13:18: Ps 41.9

13:20: Mt 10.40; Mk 9.37; Lk 9.48; 10.16

13:33: Jn 7.34

13:34: Jn 15.12, 17; 1 Jn 3.23; 2 Jn 5