3
Sei di mida mida
Va mokefa, uni Baba di uka mana di gokai una rofu bi sena maro, ye una bi ini mida mida vo nibiyagane. Una bi rama iniye ini mida mida.* Una bi rama iniye ini mida mida; bura bedakai mina ago nufa de. Mina resi kono tora noibanu di vene bi una una; bura bedakai ya nufa. toto, adina ina vene bi Sei toto. Jn 1.12 Nai uka maida vene, ruika una bi Sei di mida mida. Gabi una bi gokai kana bi ogau nina kode. Idu, yomina una diba: Keriso ogau nigori, una bi ina kana nigifa, adina ini rama iniye vegifa. Ma amiye kaere Keriso rofu uka mokena aego, bi ini uka ideri moi ruaka rigo, Keriso ini uka ideri vegu no yokoi de amedo kana.
Vegu no redo amiye neinei bi Sei di ago gira ukero vau redo, adina vegu no rena bi ago gira ukero vau rena mini. Ya ya diba, Keriso bi vegu no vegu no; bura bedakai uni vegu no nufa. moi etagae rigi ogau niyo, ma inasa bi vegu no yokoi de amedo. Jn 1.29 Keriso sa amedo amiye yokoi bi toga vegu no de redo. Ma vegu no toga redo amiye bi Keriso de vedo ma ina toto.
Nai mida mida, amiye yokoi ga ya eru reyaine. Kaere yaku vegu rorobo redo bi mokena rorobo redo amiye, Keriso iniye bi mokena rorobo rena amiye kana. Vegu no redo amiye bi Bodaka di, adina ini adinari gutuna Bodaka bi vegu no redo. Sei di Mida ogau niyo di adina iniye bi yomakai: Bodaka di reremama moi no rigika.
Kaere Sei rofu vata niyadi bi vegu no toga de regasa amebigedi, adina Sei di yo bi ini ideri amedo. Bi vegu no anua regasa amebigedi, ini adina bi Sei rofu vata niyadi. 10 Mina bi gokai diba nigifa kaere bi Sei di mida mida ma kaere bi Bodaka di mida mida: kaere amiye mokena rorobo de rebigo bi Sei di mida de, mina kana kaere ini usika ourena uka de mago ka makai.
Uniye uniye uka mabinadi
11 Ini adinari gutuna baeyo gua neideyadi sina bi yomini: uniye uniye rofu uka mabinadi. Jn 13.34 12 Cain yaku reyo kana bi ga renadi. Ina bi amiye no di, ma ini usika Abel umuyeyo. Beika resi umuyeyo? Adina ini vegu bi no ma ini dubuini di vegu bi mokena rorobo nufa. Gen 4.8
13 Kamini nai usika ourena, kono tora noibanu di vene ya gubuyo redediri, bi tururu ga refa. 14 Uni usika ourena uka masifa dada, una diba bi muyena feresi vegu ameibobina rofu bae deyafa. Amiye kaere ini usika ourena uka de mago, bi muyena di vava gabireri raga redo. Jn 5.24 15 Ini usika ourena gubuyo redo amiye, bi amiye umuyedo amiye. Ya ya diba, toga toga ameibobina vegu bi amiye umuyedo amiyesa de amedo. 16 Uka mana di vegu bi yomina vegu dudu vei mama regifa: ye Keriso una rofu ini vegu maro. Mina dada una ka uni usika ourena rofu uni vegu magifa! 17 Amiye yokoi kono di gugura tau nufa ma ini usika ourena bi gugura beika de amiye vonisi, idu vesi iriyeduka de rego, bi gokai ida dudu Sei di uka mana bi inasa amego? 18 Nai mida mida, bi vena dudu ma afiye dudu maka uka ga manadi, idu bi reremama ma ago rama dudu uka manadi.
Sei di nemokori uka gira nina
19 Mina bi gokai diba nigifa§ nigifa; bura bedakai nisifa nufa. una bi sina rama di, ma gokai uni uka ini budari aegifa. 20 Uni uka meko yaku una rofu nido una bi no vonisi, bi una una diba Sei bi isivaga iniye uni uka meko kana de. Ma beika tau bi ina ina diba. 21 Nai uka maida vene, uni uka meko yaku una rofu de nido una bi no vonisi, bi una bi Sei di nemokori uka gira nigifa. 22 Kamini beika baika ina rofu usa nigifa, bi moigifa, adina ini ago gira moi gira risi ina moi ada rena vegu resifa. 23 Sei di ago gira una rofu bi yomini: ini Mida Iesu Keriso di rokari, mokena vari gira aesi ma uniye uniye uka manadi, ini ago gira sena una maro kana. Jn 13.34; 15.12, 17 24 Ini ago gira neidedo amiye bi Sei sa amedo ma Sei ka inasa amedo. Ma una una diba ina bi unasa amedo, adina bi ini Vima una maro.

*3:1: Una bi rama iniye ini mida mida; bura bedakai mina ago nufa de.

3:1: una; bura bedakai ya nufa.

3:1: Jn 1.12

3:5: vegu no; bura bedakai uni vegu no nufa.

3:5: Jn 1.29

3:11: Jn 13.34

3:12: Gen 4.8

3:14: Jn 5.24

§3:19: nigifa; bura bedakai nisifa nufa.

3:23: Jn 13.34; 15.12, 17