11
Iesu di oteimana ago usa usa nina dada
(Mt 6.9–13; 7.7–12)
Meda yokoiri, Iesu yaku gagani yokoiri usa usa nigamo. Ini usa usa ni vau reyori, ini usi dina amiye yokoi yaku niyo, “Varika amiye, gokai usa usa nigifa mina una oteima, John Baptist yaku ini usi dina vene oteimagamo kana.”
Iesu yaku ina vene rofu niyo, “Usa usa nigediri, bi yomakai nifa:
‘Baba:* Baba; bura bedakai Uni omari amedo Baba nufa.
Yi roka bi kikifa iniye;
yi ourefeidena amena sana bi deyaine. Bura bedakai ka yi ura bi konori vata niyaine, omari kana nufa.
Ari neinei di iruku una mai baesa, mina una ma.
Ma uni vegu no koite maku,
adina una ka amiye tau di vegu no una rofu rededi, moi erufusifa.
Ma uka maina regika nivena rofu ga una moi ourefeide.’ ” Bura bedakai ka idu amiye no rofu una moi vegu ri nufa.
Resi niyo, “Ya yokoi mina urusa tobo iniyeri bosi yi asini rofu usa nigiya vonisi, ‘Nai asini, beredi regode na ma. Adina bi nai asini yokoi yaku yava ika oto disi nai yavari okiyo ma nasa bi iruku koina!’ Idu yi asini bi yava ideri ya nikabai resi nigo, ‘Ada esika na mana ga re! Ida vena bi sena biri risi ufe reyaka, ma nai midasa bi sena vareyafa. Dadisi beika baika ya mana ka bi gira iniye.’ Ya vene rofu nida mina bi de dadigo, ini asini vana magi bi, idu besa besa usa nigiyari, bi dadigo, yi beika usa niyo, mina ya mago.
“Ye ya vene rofu nida: Usa nifa kumo ya mago; maina refa kumo baku regedi; raka nifa kumo ya rofu ida vena moi ekego. 10 Adina kaere yaku usa usa nigo bi moigo, ma kaere maina rego, bi baku rego, ma kaere raka nigo, bi ina rofu ida vena moi ekego. 11 Goina baba yi fogori bi ini mida yaku§ Bura bedakai ka beredi usa nigori, bi fore mago? O nufa. oyena usa nigori, bi aruma mago? 12 Ye erena unema vo nigori, bi kaikai mago ba? 13 Ye ya vegu no rededi vene yi mida mida gugura buni magi diba nidedi vonisi, bi Baba omari amedo amiye yaku Vima kikifa usa nigedi vene bi besa besa ya mago!”
Iesu ma Beelzebul
(Mt 12.22–30; Mk 3.20–30)
14 Kamini Iesu yaku babo vima no yokoi meki regamo. Mina vima no yakuyori, bi mina amiye ago niyo, ma amiye tau gade tururu reyadi. 15 Idu amiye be yaku niyadi, “Vima no di ourefeidena amiye Beelzebul** Beelzebul; bura bedakai Beelzebub nufa. di vava dudu vima no meki redo.” Mt 9.34; 10.25
16 Ma be yaku omari rebe yokoi reyainedi nikaiteyadi, ebene regika bi rama ba ide Sei bi ini vava maro. Mt 12.38; 16.1; Mk 8.11 17 Idu mina vene di mokena vesi ina rofu niyo, “Gagani yokoi uta okusi iniye iniye berou berou are resi ruda rego vonisi, bi berou berou keto rego. Ma rubu iniye iniye berou berou ruda rego vonisi, bi berou berou keto rego. 18 Ye Satani ini venesa ka iniye iniye okusi ruda regedi vonisi, gokai resi ini ourefeidena amena sana bi are rego? Adina ya yaku nidedi, na bi Beelzebul di vava dudu vima no meki reida. 19 Ye na yaku vima no Beelzebul di vava dudu meki reida vonisi, bi yi vene bi kaere di vava dudu meki rededi? Mina dada, ini beika rededi yaku yi ago bi rama de vo nidedi! 20 Idu Sei di vava dudu vima no meki reida vonisi, bi Sei di ourefeidena amena sana bi ya vene rofu deyo mini.
21 “Yeiva amiye ini mari moi gira resi ini yava nari regori, bi ini beika baika bi buni amebigedi. 22 Idu yeiva iniye amiye yokoi inasa ruda resi ugasa ini moi gira regamo mari moigo. Makai mina amiye yeiva mokeyo, bi ina kaya nari rei mona rego dada. Kamini mina yeiva iniye amiye†† yeiva iniye amiye: Iesu bi mina yeiva iniye amiye (Acts 10.38; ma 1 Jn 3.8 baku re). beika tau yokoi yokoi rau rego.
23 “Amiye kaere nasa de, bi na rofu de; ma kaere nasa butu de rido, bi rerevaida nido. Mk 9.40
Vima no di dairina
(Mt 12.43–45)
24 “Vima no yaku amiye yokoi ferei yakusi bi koru de gaganiri ameinu rena sana maina rego. Yokoi baku rena de resi iniye kamini nigo, ‘Nai yava ferei yakuyaka, minari dairigida.’ 25 Dairisi mina yava baku regori, bi gudare resi ae dogo reyadi. 26 Resi bi disi vima no 7 iniye ini no ebu reyadi, afei minari baesi amegedi. Ye mina amiye di amena gua bi no iniye, sena kana ebu reyo.”
Rama iniye ada rena
27 Iesu yaku mina sina niyori, amiye tau gade di fogori, rema yokoi yaku ina rofu raka nisi niyo, “Ya moi vata resi susu ya maro rema bi buni tora gade moido!”
28 Idu nikabai resi niyo, “Rama, idu kaere Sei di ago neidededi, bi buni tora gade moidedi!”
Rebe rofu niguba rena
(Mt 12.38–42)
29 Amiye tau gade Iesu atafu egogo reyadiri, ina vene rofu nigi kora resi niyo, “Vegu no resi gua amededi vene yaku rebe maina rededi; rebe yokoi de mago, idu‡‡ Bura bedakai ka Sei di ago niyo amiye nufa. Jonah rofu vata niyo rebe mina maka maro. Mt 16.4; Mk 8.12 30 Adina Sei yaku Jonah moisi Nineveh di rebe riyo kana, ye ina yaku ka Amiye di mida moisi gua amededi vene di rebe kana rigo. Jon 3.4 31 Meda baedo rama eta rofu di kuini bi Sei di kota rego medari gua amededi venesa edadisi beika reyadi vegu mina nifafana rego, adina bi gagani maikeri gutuna kini Solomon di mokena tora neidegi baeyo. Ye vefa, amiye yokoi kaere Solomon ebu reyo bi mini. 1 Kgs 10.1–10; 2 Chr 9.1–12 32 Nineveh vene Sei di kota rena medari gua amededi venesa are resi ini beika reyadi vegu nifafana regedi, adina bi Jonah yaku Sei di ago nirausi reyori, vegu no feresi moi etagae riyadi. Ma vefa, amiye yokoi Jonah ebu reyo bi mini! Jon 3.5
Roaita di vabara
(Mt 5.15; 6.22–23)
33 “Amiye yokoi yaku ramefa orisi sui sanari de moi sui rigo, o foroka gabireri de aego;§§ o foroka gabireri de aego; bura bedakai mina ago nufa de. idu bi ini ikina sanari ikigo, ye kaere yava dui rededi, ka ini vabara vegedi. Mt 5.15; Mk 4.21; Lk 8.16 34 Yi nemoko bi ramefa di vabara kana yi roaitari. Ye yi nemoko buni vonisi, bi yi roaita tau noibanu bi vabara yaku vata baego. Idu yi nemoko no vonisi, bi yi roaita tau noibanu bi mukuna yaku vata baego. 35 Mina dada, yi ukari vabara nari rei mona re, ye mukuna ga niyainedi. 36 Yi uka tau noibanu vabara yaku vata baego ma mukuna keika yi ukari ka de amego vonisi, bi yi uka tau noibanu vabara iniye nigo, ramefa di vabara yaku ya moi vabara rego kana.”
Pharisee vene ma ago gira oteimana vene nitourage rena
(Mt 23.1–36; Mk 12.37–40)
37 Iesu sina ni koina reyori, bi Pharisee amiye yokoi yaku raka niyo inasa iruku irigedi. Ye ini yava dui resi iruku irigi ameyo. 38 Ye Iesu siko ini vana de koitesi iruku iriyo ma Pharisee amiye mina vegasa tururu reyo. 39 Ye Varika amiye ina rofu niyo, “Ya Pharisee vene bi biyo ma siua bi etofaro maka koitededi, idu yi uka ideri bi duma udu ma vegu no vata baeyadi. 40 Ada de vene! Sei yaku etofaro riyo vonisi, bi ideri ka riyo ba ide? 41 Yi uka noibanu dudu irava vene mafa; mina regediri, bi beika baika tau bi ya rofu ruaka nigedi.
42 “Ye ya Pharisee vene, iriyeduka no iniye iniye ya rofu bi! Adina bi iruku moi sisika rena roka mint ma rue ma bedakai tau vakoi di yuveita neinei moisi berou berou 10 ri yokoi maka bi Sei rofu madedi, idu ya bi Sei rofu vegu rorobo rena ma uka mana de rededi. Idu mina reyagane kumo ma mina vegu rededi bi ga ferefa. Lev 27.30
43 “Ya Pharisee vene, bi iriyeduka no iniye iniye ya rofu bi! Adina usa usa yavari amena sana ka buni torari, ma maketiri amiye yaku ago buni dudu matagini reyagane, ura rededi. 44 Iriyeduka no iniye iniye ya*** Bura bedakai ka ofarosi vene, ya ago gira oteimana vene ma Pharisee vene, ya nufa. rofu bi! Adina ya bi amiye guri aeyadi sana sena tovo niyadi kana. Ye amiye guri de vesi fafau etei ri didedi, adina ina toto mina bi amiye guri aeyadi sana bi ini kino amedo.”††† guri aeyadi sana bi ini kino amedo: Mina guri aeyadi sana di vena bi buni, idu ini ideri bi amiye muyena nena. Makai kana mina Pharisee vene ini vegu vena bi buni, idu ini ukari bi ini kino amedo (Mt 23.27–28 baku re).
45 Ago gira oteimana amiye yokoi ina rofu niyo, “Oteimana amiye, ya makai sina nigasa bi una rofu ka ni no reisa mini!”
46 Idu nikabai reyo, “Ya ago gira oteimana vene, ka iriyeduka no iniye iniye ya rofu bi! Adina toe uakaina anua rededi mina amiye fafau aededi, idu yi vana ebuna yokoi dudu bi mina toe de erufugedi. 47 Iriyeduka no iniye iniye ya rofu bi! Adina yi tutubena vene yaku Sei di ago niyadi vene umuyeyadi ma ya vene bi ini guri yava ikefata dudu moi buni buni rededi. 48 Mina dada, ya kaya ninegau rededi yi tutubena yaku beika reyadi bi buni, ini adina Sei di ago niyadi vene umuyeyadi, ma ya bi ini guri yava akudedi. 49 Mina dada, Sei yaku ini mokena tora dudu ka niyo, ‘Nai ago nidedi vene ma nai nifeidena vene ina rofu nifeidegida; be bi umuyesi be bi esika esika magedi.’ 50 Dada Sei yaku kono riyo medari gutuna kaere Sei di ago niyadi vene tau gade umuyeyadi, gua amededi vene bi ini kaunava baku regedi: 51 Abel umuyeyo gutuna boyo Zechariah, kaere bi ori sisika rena fore fata ma Sei di yava utari umuyeyadi. Mina bi rama, ya nida gua amededi vene bi mina kaunava baku regedi! Gen 4.8; 2 Chr 24.20–21
52 “Ago gira oteimana vene, iriyeduka no iniye iniye ya rofu bi! Adina bi diba nina di sana di ida vena ekena etagae reyadi mini. Ya bi de dui rei bosi be yaku dui rena mokededi bi, ya yaku ini ida biri ridedi!”
53 Iesu yaku mina sana fereyori,‡‡‡ sana fereyori; bura bedakai ago ina rofu niyori nufa. bi Pharisee vene ma ago gira oteimana vene yaku nifafana resi ago tau rofu nikaitegi kora regamadi, 54 eru regedi ma ago rama de yokoi nigori, bi moi gira regedi.

*11:2: Baba; bura bedakai Uni omari amedo Baba nufa.

11:2: Bura bedakai ka yi ura bi konori vata niyaine, omari kana nufa.

11:4: Bura bedakai ka idu amiye no rofu una moi vegu ri nufa.

§11:11: Bura bedakai ka beredi usa nigori, bi fore mago? O nufa.

**11:15: Beelzebul; bura bedakai Beelzebub nufa.

11:15: Mt 9.34; 10.25

11:16: Mt 12.38; 16.1; Mk 8.11

††11:22: yeiva iniye amiye: Iesu bi mina yeiva iniye amiye (Acts 10.38; ma 1 Jn 3.8 baku re).

11:23: Mk 9.40

‡‡11:29: Bura bedakai ka Sei di ago niyo amiye nufa.

11:29: Mt 16.4; Mk 8.12

11:30: Jon 3.4

11:31: 1 Kgs 10.1–10; 2 Chr 9.1–12

11:32: Jon 3.5

§§11:33: o foroka gabireri de aego; bura bedakai mina ago nufa de.

11:33: Mt 5.15; Mk 4.21; Lk 8.16

11:42: Lev 27.30

***11:44: Bura bedakai ka ofarosi vene, ya ago gira oteimana vene ma Pharisee vene, ya nufa.

†††11:44: guri aeyadi sana bi ini kino amedo: Mina guri aeyadi sana di vena bi buni, idu ini ideri bi amiye muyena nena. Makai kana mina Pharisee vene ini vegu vena bi buni, idu ini ukari bi ini kino amedo (Mt 23.27–28 baku re).

11:51: Gen 4.8; 2 Chr 24.20–21

‡‡‡11:53: sana fereyori; bura bedakai ago ina rofu niyori nufa.