4
Yo varina amiye di mokena ago
(Mt 13.1–9; Lk 8.4–8)
Iesu bi dudusa Galilee moka daidai tora adinari amiye oteimagi kora reyo. Amiye tau gade gade ina atafuri egogo reyadi, mina dada bi boutiri ameinu regi keu risi koru tobo rofu boyo ma amiye tau gade bi koru vasari are reyadi. Lk 5.1–3 Kamini mokena ago dudu ago tau gade nioteimasi niyo:
“Neidefo! Amiye yokoi ini yo varigi diyo. Ye yo moi faraka reyori,* yo moi faraka reyori: Mirona medari amiye yaku yo varigika kono fafau makugamadi. bedakai bi ida sanari yareyadi ma Bura bedakai ka oma di nufa. erena yaku okisi iri vau reyadi. Be bi abita fore odoro yareyadi; minari kono bi keika maka. Evade meto boyadi, adina kono bi doba de. Kamini meda are reyori, bi vai taresi abiye niyadi, adina ini daru kono ideri nei mona de reyadi. Ma be bi imiye tafa fogori yaresi boi tora niyadi ma imiye yaku fafa risi fono reyadi. Mina dada rama de niyadi. Ma be bi kono buniri yaresi meto fatesi imu resi rama niyadi. Be bi 30, be bi 60, ma be bi 100 niyadi.”
Kamini niyo, “Kaere neidego, bi neideyaine!”
Mokena ago di ida
(Mt 13.10–17; Lk 8.9–10)
10 Kamini inike ameyori, bi ini ago neideyadi vene, ini usi dina vene 12 sa, disi nikaiteyadi mina mokena ago nirorotari reyaine. 11 Ina rofu niyo, “Ya bi Sei di ourefeidena amena sana di sui ago moiyadi, idu etofaro vene bi mokena ago dudu maka tau vakoi moigedi, 12 ye yomakai, Is 6.9–10
‘Vededi,
idu vei mama de rededi;
ma neidededi,
idu diba de nidedi.
Regedi vonisi, bi Sei rofu kero regedi,
ma ini vegu no koite makugo.’ ”
Iesu yo varina amiye di mokena ago nirorotari reyo
(Mt 13.18–23; Lk 8.11–15)
13 Kamini nikaiteyo, “Ya vene bi mina mokena ago di adina diba ba ide? Gokai mina mokena ago tau gade diba nigedi? 14 Yo varina amiye bi Sei di ago varigamo. 15 Amiye bedakai bi ida sanari yo yareyadi kana. Ye ago neidena doba deri, evade Satani okisi bi moi diyo. 16 Kamini bedakai bi abita foreri yareyadi kana; kaere ago neidesi evade maka ada dudu moiyadi. 17 Idu ini daru inike bi de, ma amei doba de regedi. Ye mina ago dada toe ma esika baegediri, bi evade youfeidegedi. 18 Ma amiye be bi imiye tafa fogori yareyadi kana. Mina vene bi ago neideyadi, 19 idu mina kono di mokena toe, ma ini gugura tau gade di ofa ofa ago, ma gugura be di ura bi ago buni moi forovai reyadi, ye ina bi meko varena de reyadi. 20 Idu amiye be bi kono buniri yo yareyadi kana; ago neidesi moi gira risi rama nido; be bi 30 nido, be bi 60 nido ma be bi 100 nido.”
Ramefa foroka gabireri
(Lk 8.16–18)
21 Iesu yaku niyo, “Ramefa moisi foroka gabireri o ekama gabireri de aesa. Idu, ya yaku ini ikina sanari ikisa. Mt 5.15; Lk 11.33 22 Adina beika sui niyadi, bi moi ogau nigedi, ma beika sui riyadi, bi bou uyounegedi. Mt 10.26; Lk 12.2 23 Amiye neidego vonisi, bi neideyaine!”
24 Ma ina vene rofu niyo, “Ya beika neidededi, mokei mona refa! Ya amiye gokai toe madedi kana, Sei yaku mina toe dairisi ka ini odoro besa aesi ya mago. Mt 7.2; Lk 6.38 25 Adina kaere ini beika baika nufa, bi moi tanu mago. Idu kaere ina bi de iniye iniye nufa, ina rofu keika ka amedo mina ka moi dairigo.” Mt 13.12; 25.29; Lk 19.26
Yo bodo di mokena ago
26 Iesu yaku dudusa niyo, “Sei di ourefeidena amena sana bi yomakai: Amiye yaku konori yo makudo kana. 27 Urusa ma ariu, varedo o dadisi amedo, gokai dudu mina yo ini meto fiu ni bodo bi ina kaya ka toto. 28 Kono iniye dudu maka yo bosi rama nidedi; ouresi bi ini rata ogau nido, resi bi ini imu mamo meko varedo. 29 Rama gira nisi kaka nigori, mina amiye evade yaku biyeta moisi nugago, adina bi butu butu di meda okiyo.” Joel 3.13
Mastadi yoya di mokena ago
(Mt 13.31–32, 34; Lk 13.18–19)
30 Kamini nikaitesi niyo, “Beika yaku nigifa Sei di ourefeidena amena sana bi gokai kana? Beika mokena ago dudu yaku nirorotari regifa? 31 Mina bi yomakai: Mastadi di yoya konori bi keika keika iniye. Amiye yokoi konori variyo kana. 32 Variyo fufutari, tora nisi yabo tau vakoi ebu rego. Ini teteka tora tora nigo ma odoro didedi erena yaku okisi ini adari nui rigedi.”
33 Mokena ago tau gade dudu makai ini adari ufateyainedi ina rofu nioteimagamo. 34 Ina bi mokena ago dudu maka sina nigamo, idu inaike ini usi dina vene rofu mina sina tau noibanu sui nisi nirorotari regamo.
Iesu yaku miya ma aura moi amuta riyo
(Mt 8.23–27; Lk 8.22–25)
35 Mirona uriyenau, mina meda yokoi makari, Iesu yaku ini usi dina vene rofu niyo, “Una moka daidai tora berou eta rofu boi nenadi.” 36 Ye ini usi dina vene bi mina amiye tau gade fereyadi. Iesu yaku bouti odoro keu riyo ma inasa afei boyadi. Ma bouti be ka bi usi diyadi. 37 Fuofuori aura yeiva tora fu reyo ma ureure tafo resi bouti ideri dui reyo, ye koru yaku vata baegamo. 38 Iesu bi bouti fufuta rofu ini ada adikuna aesi varegamo. Ini usi dina vene edadisi niyadi, “Oteimana amiye, ya bi una mokei tora reisa ba ide? Una bi kamini muyegifa.”
39 Iesu dadisi aura besenai ago masi moka daidai tora rofu niyo, “Amuta ni!” Aura minari bere niyo, ma moka daidai tora amuta niyo. 40 Ini usi dina vene rofu niyo, “Beika resi ori reyadi? Gokai resi yi mokena vari gira Sei rofu de aeyadi?”
41 Ma ina kaya ori tora resi iniye iniye rofu niyadi, “Ye mina amiye bi gokai kana amiye? Aura ma koru tafo ka ini ago neidededi!”

4:1: Lk 5.1–3

*4:4: yo moi faraka reyori: Mirona medari amiye yaku yo varigika kono fafau makugamadi.

4:4: Bura bedakai ka oma di nufa.

4:12: Is 6.9–10

4:21: Mt 5.15; Lk 11.33

4:22: Mt 10.26; Lk 12.2

4:24: Mt 7.2; Lk 6.38

4:25: Mt 13.12; 25.29; Lk 19.26

4:29: Joel 3.13