5
Iesu yaku amiye vima no nufa moi buni riyo
(Mt 8.28–34; Lk 8.26–39)
Kamini Iesu ini usi dina venesa Galilee moka daidai tora berou eta rofu Gerasa* Gerasa; bura bedakai Gadarenes nufa ma bedakai Gerasenes nufa. gaganiri okiyadi. Soka reyo doba deri, bi amiye yokoi vima no nufa amiye guri sana fore ruba gutuna baeyo ma baku reyo. Mina guri sanari amegamo. Amiye yaku dudusa seini dudu ukita risi ferena bi rena de regamadi. Uru tau gade ini yuka ma ini vana ukita reyadi, idu toga toga seini ubaki resi auri ini yukari moi fufuta regamo. Ini yeiva bi tora gade iniye, ye amiye yaku moi gira kiki rena de. Ari ma urusa bi toga toga guri sanari ma omunari raka nisi fore dudu ina kaya nugagamo.
Maikeri gutuna nesi Iesu veyo. Resi raga resi ini budari efuka meimisi raka ni tora reyo, “Iesu oma odoro Sei di mida, beika resi na rofu baesa? Sei di roka dudu, ya usa nida, esika na mana ga re!” Mina nigamo, ini adina bi Iesu yaku niyo, “Vima no, mina amiye rofu yaku!”
Kamini Iesu yaku nikaiteyo, “Yi roka bi beika?”
Ma nikabai reyo, “Nai roka bi ‘Tau gade gade,’ adina una bi tau gade!” 10 Ma niguba rei tora regamo vima no mina gaganiri meki rena ga reyaine.
11 Ye mironari bi dona tau gade atafu, omuna ikari ini vana irigamadi. 12 Vima no yaku Iesu guyaguya nisi niyadi, “Una dona rofu nifeidegiya, ini roaita ideri dui regifa dada.” 13 Nifeideyo ma vima no mina dona 2,000 kana tau noibanu ini roaitari dui reyadi ma raravari raga nesi moka daidai torari yoyo resi koruri tomu nisi muyeyadi.
14 Dona vana regamadi vene bi ori disi beika vata niyo taoniri ma gagani gagani vene rofu sina ni digamadi. Amiye bi beika vata niyo mina vegi diyadi. 15 Iesu rofu okiyadiri, bi mina amiye veyadi, kaere bi vima no tau gade gade ini roaita ideri amegamo. Ina bi mironari amegamo roaita dogo resi mokena rorobo dudu, ma ina tau noibanu ori reyadi. 16 Ma mina vegu veyadi vene yaku amiye nioteimaradi beika vima no nufa amiye ma dona rofu vata niyo bi.
17 Ye Iesu rofu niguba reyadi ini gagani feresi diyainedi.
18 Ma bouti odoro keu riyori, sena vima no nufa amiye bi inasa digi niguba reyo.
19 Idu Iesu yaku nivaisi niyo, “Rauturi dairisi yi yava vene ni gokai Varika amiye ya rofu iriyeduka resi vegu buni reyo.”
20 Ye feresi taoni 10 (Decapolis) rofu disi amiye rofu ago nirausi regamo, Iesu yaku gokai ina rofu reyo ma amiye tau mina neidesi tururu reyadi.
Rema mida yokoi kaere muyeyo ma rema di gauka nufa rema
(Mt 9.18–26; Lk 8.40–56)
21 Kamini Iesu boutiri dudusa dairisi moka daidai tora berou ugasi boi neyori, amiye tora gade okisi seriri ina atafu egogo reyadi. 22 Mina usi usa usa yava di ourefeidena amiye yokoi roka Jairus bi okiyo. Kamini Iesu veyori, bi ini yuka adinari iniye you makusi 23 guyaguya nisi niyo, “Nai vefa keika bi tumusa muyego. Ye baesi yi vana ina fafau aegiya, ma buni nisi vegu amebigo.”
24 Ye inasa boyo. Ma amiye tau gade yaku usi bosi ina fafa riyadi.
25 Rema yokoi bi lagani 12 rema di gauka guraugamo. 26 Gauka dogo amiye tau yaku vei dogo reyadi. Idu ini fore tau gade koina niyo ma buni nina de; ini gauka bi ari neinei tora nigamo. 27 Ina yaku Iesu di sina neidesi amiye tau gade di fufutari baesi ini varuka avaka moiyo. 28 Adina ina kaya rofu nigamo, “Na ini varuka maka avaka moigida vonisi, bi buni nigida.”
29 Ini varuka avaka moiyori, bi minari maka ini dava degamo koina niyo, ye amuteyo ini roaita ideri ini gurauna bi koina niyo. 30 Evade Iesu mokeyo ini vava bi ina rofu yakuyo, ye kero resi mina amiye tau gade rofu nikaiteyo, “Kaere yaku nai varuka avaka moiyo?”
31 Ma ini usi dina vene yaku niyadi, “Ya mina amiye tau gade ya fafa ridedi veisa ba ide, idu una nikaiteisa, ‘Kaere yaku na avaka moiyo’? vo nisa.”
32 Ma ne resi maina regamo kaere yaku mina vegu reyo. 33 Ma mina rema diba niyo beika ina rofu vata niyo, ye baesi ini yuka rafo adinari iniye you makusi ori dudu tururu resi sina rama tau noibanu nioteimaro. 34 Ma niyo, “Nai vefa, yi mokena vari gira aena yaku ya moi buni riyo. Uka amuta dudu di ma yi gurauna rofu bi buni niyo.”
35 Resi mina ago nigamori, usa usa yava di ourefeidena amiye di yava vene okisi niyadi, “Yi vefa bi muyeyo. Beika resi mina oteimana amiye rofu toga mokena moigasa ameisa?”
36 Idu beika niyadi bi mokei vava de reyo. mokei vava de reyo; o neideyo. Resi usa usa yava di ourefeidena amiye rofu niyo, “Ori ga re; mokena vari gira maka ae.” 37 Ye amiye yokoi inasa afena de reyo, idu Peter, James ma ini dubuini John maka. 38 Kamini usa usa yava di ourefeidena amiye di yavari okiyadiri, Iesu bi uka vorivori dudu isaka nisi goroka tora dudu guruo regamadi ma veyo. 39 Resi dui resi niyo, “Beika resi uka vorivori resi isaka nidedi? Mina rema mida keika bi muyena de reyo, idu bi neota varedo.”
40 Ma ina rofu ninika nigamadi, idu amiye tau noibanu etofaro nifeidesi mina rema mida di nono baba ma ini usi dina vene regodesa mina rema mida keika muyesi varedo sanari dui rei boyadi. 41 Ini vana moisi niyo, “Talita, koum!” Mina ago ini adina bi, “Rema mida keika, na ya rofu nida dadi!”
42 Minari maka dadisi nana digi kora reyo. Ini vata niyo lagani bi 12. Mina vata niyori, ina vene tau noibanu tururu iniye reyadi. 43 Ma Iesu yaku ago gira masi niyo amiye yokoi ga nioteimaraganedi, ma ina rofu niyo iruku yokoi be mafo kumo iriyaine.

*5:1: Gerasa; bura bedakai Gadarenes nufa ma bedakai Gerasenes nufa.

5:36: mokei vava de reyo; o neideyo.