28
Iesu yaku dadi rae reyo
(Mk 16.1–8; Lk 24.1–12; Jn 20.1–10)
Kamini Sabati meda usi ari uveyori, fura di ouresi medari, Mary Magdalene ma Mary yokoi bi guri vegika boyadi. Kamini kono yagayaga tora reyo, adina Varika amiye di naivo naivo vima yokoi oma gutuna desi guri di ida venari fore moi kurevai rei etagae risi mina fafau ameinu reyo. Ini seira bi kamanika kana ma ini varuka bi aisi feyo kana. Nari rena vene bi tururu resi ori yaku no nisi muyena vene kana kita de reyadi.
Idu Sei di naivo naivo vima yaku rema rofu niyo, “Ori ga refa, adina na na diba ya bi Iesu maina rededi, kaere bi satauro ikoko reyadi. Ina bi minari de; adina bi dadi rae reyo, ini niyo kana. Baesi ini vareyo sana vefa. Ye evade bosi ini usi dina vene nioteimafa, ‘Ina bi muyena gutuna dadi rae resi ina siko Galilee urana bodo; bi mironari baku regedi!’ Gua ya nida.”
Ye rema vene evade ori ma ada tora gade dudu guri sana ferei disi raga dudu ini usi dina vene nigika boyadi.
Ma* Bura bedakai ka ini usi dina vene nigi bogamadiri, nufa. Iesu mina vene baku resi niyo, “Ya mini ba?” Ina rofu baesi ini yuka moi gira resi nivakeyadi. 10 Mina usi niyo, “Ori ga refa; bosi nai usika ourena nigedi Galilee urana boyaganedi. Mironari mamo na vegedi.”
Nari rena vene di sina
11 Rema vene bogamadiri, nari rena vene be bi taoniri Sei ma amiye utari naivo vene di varika vene rofu bosi beika tau vata niyadi ina rofu niyadi. 12 Sei ma amiye utari naivo vene di varika vene ma amiye di tora vene egogo reyadiri, nirorotari rei vau resi nari rena vene fore tora masi 13 niyadi, “Ya bi yomakai nigedi, ‘Ini usi dina vene yaku urusa vareyafari, baesi ini roaita duma resi moi diyadi,’ vo nigedi. 14 Ma gavana yaku mina sina neidego vonisi, bi una yaku ni moi amuta regifa, ye ya bi esika de moigedi.”
15 Ye nari rena vene mina fore tora moisi oteimaradi kana reyadi. Ye mina sina bi boyo mina meda ramari Jew vene fogori ni baeyadi.
Iesu ini usi dina vene rofu ogau niyo
(Mk 16.14–18; Lk 24.36–49; Jn 20.19–23; Acts 1.6–8)
16 Kamini ini usi dina vene 11 bi dadisi Galilee neyadi, Iesu yaku diyaganedi vo niyo omuna ikari. Mt 26.32; Mk 14.28 17 Ina veyadiri, bi nivakeyadi, idu be bi mokei itua reyadi. 18 Ma baesi niyo, “Oma ma konori vava tau vakoi bi na maro. 19 Mina dada, gagani gagani vene tauri disi nai usi dina vene risi Baba di roka, ini Mida di roka ma Vima kikifa di roka dudu babatiso refa. Acts 1.8 20 Ma beika ago gira tau ya maraka, mina oteimagedi ma rebiyaganedi. Ma na bi yasa ari neinei bogo meda bae koina nigo di meda okigo mamo.” Bura bedakai ka Rama nufa.

*28:9: Bura bedakai ka ini usi dina vene nigi bogamadiri, nufa.

28:16: Mt 26.32; Mk 14.28

28:19: Acts 1.8

28:20: Bura bedakai ka Rama nufa.