5
Firo riyo buka ma mamoe mida
Kamini ourefeidena amena fata ameinu regamo amiye di vana rama rofu firo riyo buka veyaka; ini aveta berou berouri, bi bura resi vava bura kake rina sogona 7 dudu biri riyo. Is 29.11; Ezek 2.9–10 Resi naivo naivo vima yeiva veyaka bi goroka tora dudu nirausi regamo, “Kaere amiye bi buni ina yaku mina vava bura kake rina sogona okusi mina buka eke feidego?” Idu omari, konori o kono gabireri* kono gabireri: Muyena vene di amededi sana (1.18 baku re). amiye yokoi yaku mina buka eboka resi ini ideri vegi bi anua redo. Na isaka isaka niyaka, amiye buni yokoi de baku reyadi, kaere yaku mina buka eboka regi o ini ideri vegi dada. Ma amiye tora yokoi yaku na rofu niyo, “Isaka ga nisi ve kumo, Judah rubu vene di Lion, David di tutubena amiye, ina yaku Satani ebu reyo, ye mina buka di kake riyo sogona 7 okusi buka eboka rego.” Gen 49.9; Is 11.1, 10
Kamini ourefeidena amena fata, vegu amededi vibani 4 ma tora vene di tobori, Mamoe mida umuyeyadi kana, are reyo ma veyaka. Bi adari gai 7 ma nemoko 7 nufa, kaere bi Sei di vima 7 kono tora noibanuri nifeideyo. Is 53.7; Zech 4.10 Ma bosi ourefeidena amena fata ameyo amiye di vana ramari firo riyo buka moiyo. Moiyori, vegu amededi vibani 4 ma tora vene 24 yaku mamoe mida di budari efuka imi odeyadi. Ina yokoi yokoi gita asini kana ma goro dodoku ori sisika buni vata baeyadi moi gira reyadi; mina ori sisika buni bi Sei di vene di usa usa nina. Ps 141.2 Ye yauta ruaka niyadi: Ps 33.3; 98.1; Is 42.10
“Ya bi buni, ye ya yaku firo rina buka moisi
ini vava bura kake rina sogona okugiya,
adina ya umuyeyo ma Sei rofu yi dava dudu,
rubu, ago idana idana vene, amiye idana idana ma gagani gagani vene tau vanuri amiye voi reyo.
10 Ya uni Sei rofu ini ourefeidena amena sana vene ma Sei ma amiye utari naivo vene Bura bedakai ka una nufa. riyo, Ex 19.6; Rev 1.6
ye konori ourefeidegedi.” ourefeidegedi; bura bedakai ourefeidegifa nufa.
11 Kamini naivo naivo vima tau gade, vegu amededi vibani ma tora vene ourefeidena amena fata buru rigamadi ma vegasa naivo naivo vima ini goroka neideyaka; ina tau bi tau gade gade ma tausini tausini. Dan 7.10 12 Ye goroka tora dudu yauta niyadi:
“Umuyeyo Mamoe mida bi buni bi
vava, gugura tau, mokena tora, yeiva,
kikifa rena, vabara ma roka moi odoro rina moigo!”
13 Ma omari, kono fafau, kono gabireri, davara fafau ma ini ideri riyo ma vegu ameyadi tau gade yaku yauta niyadi ma neideyaka:
“Moi odoro rina, kikifa rena, vabara ma ourefeidena vava
bi Ourefeidena amena fata ameinu redo amiye ma Mamoe mida rofu
toga toga ameibobiyaganedi!Ӥ Bura bedakai ka Rama nufa.
14 Kamini vegu amededi vibani 4 nigamadi, “Rama yo!” Ma tora vene** Bura bedakai ka 24 nufa. yaku konori efuka meimisi†† Bura bedakai ka toga toga ameibobigo amiye nufa. nivakeyadi.

5:1: Is 29.11; Ezek 2.9–10

*5:3: kono gabireri: Muyena vene di amededi sana (1.18 baku re).

5:5: Gen 49.9; Is 11.1, 10

5:6: Is 53.7; Zech 4.10

5:8: Ps 141.2

5:9: Ps 33.3; 98.1; Is 42.10

5:10: Bura bedakai ka una nufa.

5:10: Ex 19.6; Rev 1.6

5:10: ourefeidegedi; bura bedakai ourefeidegifa nufa.

5:11: Dan 7.10

§5:13: Bura bedakai ka Rama nufa.

**5:14: Bura bedakai ka 24 nufa.

††5:14: Bura bedakai ka toga toga ameibobigo amiye nufa.