7
Israel vene 144,000
Mina usi kono di eta berou berou 4 ri, naivo naivo vima 4 are reyadi ma veyaka. Ina yaku mina kono di eta berou berou 4 di aura kebi riyadi, ye konori, davara fafau o yabo yokoi odoro aura ga fu reyaganedi. Jer 49.36; Dan 7.2; Zech 6.5 Ma meda dadido eta rofu naivo naivo vima yokoi bae uveyo ma veyaka. Ina yaku vegu amedo Sei di vava di bera moi gira resi naivo vima 4, kaere bi kono ma davara moi no reyagane di vava maro, ina rofu goroka tora dudu raka niyo, “Davara, kono ma yabo moi no ga refo kumo uni Sei di moimai rei tavoi rededi vene di naori vava di bera aegifa mamo.” Ezek 9.4, 6 Ma kaere vava di bera aeyo ina gokaisanu vene neideyaka: Israel vene di rubu noibanuri kaere vava di bera aeyo bi 144,000. Judah di ruburi bi vava di bera aeyo vene 12,000, Reuben di ruburi bi 12,000, Gad di ruburi bi 12,000, Asher di ruburi bi 12,000, Naphtali di ruburi bi 12,000, Manasseh di ruburi bi 12,000, Simeon di ruburi bi 12,000, Levi di ruburi bi 12,000, Issachar di ruburi bi 12,000, Zebulun di ruburi bi 12,000, Joseph di ruburi bi 12,000, ma Benjamin di ruburi bi vava di bera aeyo vene ka 12,000.
Amiye tau gade gade iniye
Mina usi amiye tau gade gade iniye veyaka; amiye yokoi yaku de nigo gokaisanu bi. Bi gagani gagani vene, rubu, amiye idana idana ma ago idana idana vene tau vanu gutuna, ye ourefeidena amena fata ma Mamoe mida di budari, are regasa varuka doba feyo akugasa vatoru iye moi gira resi 10 goroka tora dudu raka niyadi: “Uni Sei maka bi Moi vegu rina mado amiye, kaere bi ourefeidena amena fata odoro ameinu redo ma Mamoe mida ka!” 11 Ye naivo naivo vima tau gade yaku are regasa ourefeidena amena fata, tora vene ma vegu amededi vibani 4 buru riyadi. Ina yaku ourefeidena amena fata budari, ini ne rofu raudai resi Sei nivakegasa 12 nigamadi: “Rama yo! Roka moi odoro rina, vabara, mokena tora, buni tora gade mana, kikifa rena, vava ma yeiva bi toga toga iniye uni Sei di! Rama!”
13 Kamini amiye tora yokoi yaku na nikaiteyo, “Mina varuka doba feyo akudedi vene bi kaere ma bi goidu gutuna bae deyadi?”
14 Ma nikabai reyaka, “Amiye tora, ya ya diba.” Dan 12.1; Mt 24.21; Mk 13.19
Ye na rofu niyo, “Mina vene bi kaere esika esika gira gutuna bae desi Mamoe mida di dava dudu, ini varuka doba koitesi moi feyo riyadi. 15 Mina dada Sei di ourefeidena amena fata budari, are resi Sei nivakena yavari, urusa ariu ina naivo rededi; ye ourefeidena amena fata ameinu redo amiye yaku ini yeiva dudu mina vene bou rigo. 16 Dudusa rauna de resi koru de vaigedi; meda o vava iniye yaku de vaigo, Is 49.10 17 adina Mamoe mida, kaere bi ourefeidena amena fata tobori ameinu redo, bi mamoe dogo redo amiye kana, ina vene nari resi furu furu rena vegu ameibobina koru rofu ourefeidego ma Sei yaku ini nemokori ne koru noibanu moi ugago.” Ps 23.1, 2; Is 25.8; 49.10; Ezek 34.23

7:1: Jer 49.36; Dan 7.2; Zech 6.5

7:3: Ezek 9.4, 6

7:14: Dan 12.1; Mt 24.21; Mk 13.19

7:16: Is 49.10

7:17: Ps 23.1, 2; Is 25.8; 49.10; Ezek 34.23