8
Kake rina sogona 7
Kake rina sogona 7 okuyori, meda nemoko yokoi di afona kana omari bere niyo. Ma Sei di budari are reyadi naivo naivo vima 7 veyaka ma kibi 7 bi maro.
Kamini naivo naivo vima yokoi ori sisika rena fore fata atafu baesi are reyo. Ina bi ori sisika buni rena urena goro nufa, ma orina sisika buni tau maro, ye ourefeidena amena fata budari ori sisika rena fore fata gorori Sei di vene tau gade di usa usa ninasa tanu reyainedi. Ex 30.1, 3; Amos 9.1 Ma mina ori sisika buni orina iroka ma Sei di vene di usa usa ninasa vakoi bi naivo naivo vima di vanari gutuna odoro Sei rofu boyo. Ye naivo naivo vima yaku ori sisika rena urena moisi ori sisika rena fore fatari, vaido ita iko yaku moi vata baesi kono odoro youyo; minari ofu, kukuroka ma ayena niyo ma kono yagayaga reyo. Ex 19.16; Lev 16.12; Ezek 10.2; Rev 11.19; 16.18
Kibi
Kamini naivo naivo vima 7 kibi 7 nufa yaku kibi ugika kora reyadi.
Ma ouresi naivo naivo vima yaku ini kibi fu reyori, aisi fore kana ma ita davasa moi fui resi konori youneyo. Kono eta berou berou regodenuri, yokoi maka bi vai vau reyo ma* Kono...ma; bura bedakai mina ago nufa de. regodenuri, yokoi di yabo vai vau reyo ma oruma yuaita tau noibanu ka vai vau reyo. Ex 9.23–25; Ezek 38.22
Ma remanu di naivo naivo vima yaku ini kibi fu reyori, ita vaigamo omuna tora yokoi kana, bi davarari youneyo ma davara eta berou berou regodenuri, yokoi maka bi kero resi dava niyo, ye davara ideri vegu amededi vibani berou berou regodenuri, yokoi maka bi muyei vau reyadi ma berou regodenuri, yokoi di sisima bi moi no riyo.
10 Ma naivo naivo vima regodenu ere yaku kibi fu reyori, iya tora ini vabara bi vai mona reyo keroko kana, oma gutuna koru tora tora ma koru buruka berou berou regodenuri, yokoi maka fafau yareyo. Is 14.12 11 (Mina iya di roka bi “Ru”.) Ye koru berou berou regodenuri, yokoi maka kero resi ru niyadi ma amiye tau muyeyadi mina ru niyadi koru dada. Jer 9.15
12 Ma naivo naivo vima 4 yaku kibi fu reyori, meda, eyo ma iya ini berou berou regodenuri, yokoi maka uyo, ye mukuna gube gube niyagane ma meda berou regodenuri, yokoi ini vabara ga niyaine ma urusa ka makai reyaine. Is 13.10; Ezek 32.7; Joel 2.10, 31; 3.15
13 Kamini dumo dumo; bura bedakai naivo vima nufa. yokoi oma odoro fururu regasa goroka tora dudu niyo ma neideyaka: “Konori amededi vene rofu bi no iniye iniye, naivo naivo vima regodenu bi kibi ugika kora regedi dada!”

8:3: Ex 30.1, 3; Amos 9.1

8:5: Ex 19.16; Lev 16.12; Ezek 10.2; Rev 11.19; 16.18

*8:7: Kono...ma; bura bedakai mina ago nufa de.

8:7: Ex 9.23–25; Ezek 38.22

8:10: Is 14.12

8:11: Jer 9.15

8:12: Is 13.10; Ezek 32.7; Joel 2.10, 31; 3.15

8:13: dumo; bura bedakai naivo vima nufa.