9
Ma naivo naivo vima 5 yaku ini kibi fu reyori, iya oma gutuna konori yarei deyo ma veyaka; bi kono ruba moka tora di ida vena di ki maro. Ye mina kono ruba moka tora di ida vena ekeyori, iroka ita yama yama tora redo kana, mina ruba ideri gutuna yakusi meda ma oma moi mukuna gube gube niyo. Gen 19.28 Kaufa mina iroka gutuna konori deyadi; bi kono di kaikai di vava kana vava masi Ex 10.12–15 bi Sei di vava di bera ini naori aena de vene maka moi no resi konori fatededi, ini oruma ma yabo fore yokoi moi no ga reyagane nioteimaro. Ezek 9.4 Bi eyo 5 rofu esika no iniye magedi di vava maro, idu umuyeyaganedi bi de. Mina esika esika bi kaikai yaku amiye aki redo di esika kana. Ye mina medari amiye bi muyena maina regedi, idu de baku regedi; ini ura bi muyegedi, idu muyena yaku ina rofu ori digo. Job 3.21; Jer 8.3
Mina kaufa ini veve bi hosi iya regika dogo dogo reyadi kana. Ina adari kini kana ada bou goro ma ini ne uruma bi amiye di ne uruma kana. Joel 2.4 Ini ada iye rema vene di ada iye kana ma ini gade bi lion di gade kana. Joel 1.6 Ini kokoba fafa riyadi bi iya vene auri dudu kokoba fafa ridedi kana, ma ini eta di kukuroka bi kariota tau hosisa iya regika raga rededi di kukuroka kana. Joel 2.5 10 Kaikai kana ini vi dudu aki rededi, ye makai eyo 5 ri, amiye esika esika magedi di vava nufa. 11 Ini ourefeidena kini bi kono ruba moka tora di naivo naivo vima. Ini roka Hebrew agori bi Abaddon, ma Greek agori bi Apollyon.* Abaddon ma Apollyon: Mina ini adina bi Moi no rina amiye.
12 Ouresi no iniye iniye bi sena koina niyo; no iniye iniye remanu bi dena kode.
13 Ma naivo naivo vima 6 yaku ini kibi fu reyori, Sei di budari ori sisika rena fore fata goro di ada gai kana 4 ri, goroka yokoi nigamo ma neideyaka. Ex 30.1–3 14 Ye naivo naivo vima 6, kaere bi kibi nufa, ina rofu nigamo, “Euphrates koru torari, naivo vima 4 miyo bi eyoune!” 15 Ye mina naivo naivo vima 4 bi mina meda nemoko, mina meda, mina eyo ma mina lagani rofu sena dogo reyo amiye berou berou regodenuri, yokoi maka umuyeyaganedi eyouneyo. 16 Hosi keu risi iya rena vene ini gokaisanu bi neideyaka; bi 200,000,000. 17 Nai niokuna sina ideri hosi ma ini keu rina vene veyaka; bi kokoba fafa rina kaka ita kana, blu fore hyacinth kana ma bora fore ita kana nufa. Hosi di ada bi lion di ada kana, ma ini vena gutuna ita, iroka ma fore ita yakugamadi. 18 Ye mina no iniye regodenu yaku ita, iroka ma fore ita ini venari gutuna yakuyadi, mina dudu amiye berou berou regodenuri, yokoi maka umuyeyadi. 19 Adina hosi di yeiva bi ini venari ma ini viri, ye ini vi bi aruma kana ini ada nufa amiye moi esika regi.
20 Mina vene, kaere mina no iniye yaku de umuyeyadi, bi beika iniye ini vana yaku riyadi rofu nivakededi bi feresi moi etagae de riyadi. Mina bi vima no, ofa sei goro, siriva, auri roka bronze, fore ma yabo dudu rina moi odoro riyaine dada. Idu mina ofa sei bi nemoko ma anema nufa de ma nana ka de rededi. Ps 115.4–7; 135.15–17; Dan 5.23 21 Ina vene ka amiye umuyena, yaumana rena, koa rena ma duma duma rena feresi moi etagae de riyadi.

9:2: Gen 19.28

9:3: Ex 10.12–15

9:4: Ezek 9.4

9:6: Job 3.21; Jer 8.3

9:7: Joel 2.4

9:8: Joel 1.6

9:9: Joel 2.5

*9:11: Abaddon ma Apollyon: Mina ini adina bi Moi no rina amiye.

9:13: Ex 30.1–3

9:20: Ps 115.4–7; 135.15–17; Dan 5.23