2
Sei di oteimana ago buni
Idu Titus, ya beika ago rama niyo, mina maka oteima ma diba niyagane. Rumana tora tora oteima bi koru gira irina ga resi mokena gira ma buni resi ini yuka vana nari reyagane; ma Sei rofu mokena vari gira aena, uka manari ma moi yeiva resi toe moi dina, mina moi gira ribiyagane. Mina kana, rema tora tora oteima bi beika rebigediri, ka Sei ina ura redo kana amebiyagane, bi amiye rofu nifafana rena de, o koru gira* koru gira: Greek agori mina bi waini. moke moke yaku ga ourefeideyagane, idu vegu buni regasa oteimabiyaganedi. Mina ida dudu, ina ka rema rua niegira regedi, bi ini maruka ma mida uka masi yuka vana nari resi ini maruka rofu maka uka mabiyaganedi, gokai ini yava dogo rena ma amiye rofu buni resi ini maruka di vava gabireri amebiyagane, ye makai dudu amiye yaku Sei di ago de nifafana regedi.
Mina kana sina dudu, godua niegira re kumo iniye ini yuka vana nari reyaganedi. Beika tau rebigiyari, ya kaya ka vegu buni re kumo mina ya vesi ya tari reyaganedi. Ye oteimabigiyari, bi uka di mokena buni ma gira dudu oteima, ye mina sina rama bi amiye yaku no yokoi de veitao regedi. Mina resi kaere yaku uni ago obe regedi, bi maena regedi, adina una una; bura bedakai ya nufa. rofu beika sina no nigedi bi koina.
Moimai rei tavoi rededi vene oteima, ina bi ini ourefeidena vene di gabireri, ini moimai tauri raga resi ini uka moi ada resi ini ago obe ga resi 10 ina rofu duma duma ga reyagane, idu ourefeidena amiye di uka moina di moimai di vegu rama rebiyagane. Ye ini beika tau rebigediri, bi Sei una Moi vegu rina amiye di rama iniye ago bi mina vava nigo.
11 Adina Sei di moi baeyo buni tora gade bi una moi vegu rido, mina bi amiye tau rofu ogau niyo. 12 Sei rofu fufuta mana vegu ma mina kono di vegu no rofu de nisi nido, idu gua duakau amenari, yuka vana nari rena, vegu rorobo dudu, ma Sei di mokedo kana dudu amegi, mina una oteimado. 13 Uni isivaga iniye Sei ma Moi vegu rina amiye Iesu Keriso Uni isivaga iniye Sei ma Moi vegu rina amiye Iesu Keriso; o Isivaga iniye Sei ma uni Moi dairina amiye Iesu Keriso. di vabara ogau nigo, bi mina ada rena meda uka mokena aena nari resifa, 14 bi kaere yaku vegu no tau rofu, una erufusi iniye rofu amiye moisi moi ruaka riyo, ye vegu buni rena mokena rebigedi. Ex 19.5; Deut 4.20; 7.6; 14.2; Ps 130.8; 1 Pet 2.9
15 Ye Titus, mina ya oteimaida sina bi amiye nioteima. Mina vava tau dudu, ya yaku niegira re kumo mina vegu no ga reyaganedi. Resi amiye yaku yi sina rofu gedu mana ga reyagane.

*2:3: koru gira: Greek agori mina bi waini.

2:8: una; bura bedakai ya nufa.

2:13: Uni isivaga iniye Sei ma Moi vegu rina amiye Iesu Keriso; o Isivaga iniye Sei ma uni Moi dairina amiye Iesu Keriso.

2:14: Ex 19.5; Deut 4.20; 7.6; 14.2; Ps 130.8; 1 Pet 2.9