Waiḡake wailabuna
Lainuwanega
Niga bukanemo Islael lavedi ḡotona te Keinanmo sa sola saḡa bi dobuna sa vai te sai taniwage. Mousis mote ḡemoḡemotina te vaitena sa nawa. Taunana aubaina i giuwailovelovedi kaka muliḡa sa nawa. I giuwainoḡotidi te bainewa Maimaituwa Idipmo i ka potiyovodi bi kalakalalelemo i labe watedi. I giu munaḡedi te bainewa tedi maso Maimaituwa a voteyateyae Keinan dobunemo. Gulik kalininemo niga bukana isana banina ba, Waiḡake Wailabuna. Bai aubaina Mousis laḡan wailabuna Maimaituwa ena waiḡake lava ya giugiuwedi. Bi niga mote waiḡake valivaliuna ee tabuna.
4
Mousis Islael i giuwedi te Maimaituwa ena waiḡake sa kaiwata kauwe
Ḡome Mousis Islael lavedi i giuwedina gado, “Tagu waiḡake yà wailovelovemina ko kaiwata kauwedi, ko miya kauwa kaka dobu valivaliunemo ko saḡa. Niga taunana dobuna emi magumagula edi Bada, edi Maimaituwa ya vitevitemi, te ko vai bi koi taniwage. Niga wailovelovedi yà vitevitemina ba Bada emi Maimaituwa ena waiḡake, taunana aubaina waiḡake ḡesauna tabu otina komai tubu bi bai gilugilumina koma kaikamaḡe bi kamain te ko kaiwata otiye.
“Temi ko kaiwata kauwedina ba dobu ḡesaudi lavedi sa kitemi bi sa sibe otiye te temi nuwauyauya lavemi. Bi tedi sa vaivaiyemi bi laḡannemo a kitemina ba sa giuna gado, ‘Giukauwa te Islael ba lava laukaidi bi noḡota kauwa lavedi.’ Bi i visu te Bada eda Maimaituwa diyademo bi laḡanemo lisinemo tai baḡana ba ya saguda. Mote mai dobu ḡesaudi nananakidi bi keikeilikidi tedi edi maimaituwa ba manekidi i lofa. Niganana waiḡake yà wailovelovemina ba didimanidi bi visuvisudi. Bi dobu ḡesaudi nananakidi bi keikeilikidi nopodimo mote kaka waiḡake didimanidi kuma banavidi.
32-34 “Laḡannemo Bada emi Maimaituwa temi Idipmo ena ḡailisimo i kapotiyovomi, te temi aubaimi mataila bi anisove kauwidi i voiyedi, Idip lisidimo. Tana mulimimo i moito bi wainuwatoi dididiga i vitedi. Kota oya Sainai dabanemo kai vavavaninemo i giu yovo lisimimo. Bi temi i voiyemi te ena lava otimi kona tubuḡa bi mote ko peki. Niganana emi noḡota ya munaḡa nove wala Maimaituwa dobumo lava i voivoiyena laḡanina ko noḡoti. Bamo mai dobu isuna te isuna kauwidi a tubuḡa, ee geḡa? Geḡa mote bamo! Bamo mai maimaituwa ḡesaudi mainana anisove kauwedi a voiyedi, ee geḡa? Geḡa mote bamo.
39 “Taunana aubaina niganana temi kamaina te koi sumaga bi ko sibe kauwe te Bada taunana Maimaituwa malamo bi dobumo. Bi bamo mote Maimaituwa ḡesau ima miyamiya. 40 Taunana aubaina ena waiḡake matabudi niganana yàwai lovemina kamaina te ko kaiwatedi. Mba mainana kaka temi bi emi tubulelesa yawasana visuvisuna ko miyaye bi emi yawasana ya lofa niga dobunemo. Niga dobuna taunana Bada emi Maimaituwa ya vitevitemina koi taniwaga nonoḡe.”