Potiyovo kamaḡa
Niga isana Exodus banina ba potiyovo kamaḡa bi kauwa laukaidi Islael lavedi edi miyamiya nove bainewa wala a wai taupaula yababa bi Idip a potiyovo kamaḡe. Niga bukanemo ba giu laubanidi 4:
Ḡibulu lavedi wai taupaula yababa bi Maimaituwa i wai yawasanidi,
Ḡibulu lavedi a nawa Sainai oyanemo,
Maimaituwa waianina Sainaimo i voiye ena lava lisidimo bi waiḡake i vitedi
Islael lavedi laudune gabuna a voiye.
1
Deikap ena tubulelesa Idip noponemo i wapa dabalala
Deikap natunatuna bi edi vanuwa lavedi vaitedi a nawa Idip. Bi isedi ba Lubin, Simiyon, Livai bi Diuda Isaka, Sebulon bi Bendiman Den, Neptali, Ged bi Ase. Deikap ena tubulelesa wapana matabuna 70. Bi Diyousep tana kaikana i doli te Idipmo.
A miya gulata kwalabu visa mulidimo Diyousep, tuwatuwaḡana vaitedi mba kimtina a peki kovi. Giu 7:17Bi geḡa te Islael damna ai natuna dabalala bi Idip dobuna ai wanavu bi a ḡailisi gulata.
Idip ḡalibonana Islael lavedi i egelidi noya dididiga a voiye
Giu 7:18Kamaina bi ḡalibona valivaliuna waibada i vai bi Diyousep mote i sibe. Tana ena lava i giuwedina gado, “Ei koi kita kauwa, Islael lavedi a wapa kauwa bi a ḡailisi gulata. 10  Giu 7:19Bi waiḡasiḡasi laḡannemo mai te kadaḡaviya sa sagudi bi sai ḡaviyeda bi eda dobu sa gose. Augunai bai kauwina ta voiye te mote simai natunatuna.”
11 Taunana aubaina babada ai dubudi te Islael lavedi noyamo sa egelidi. Bi a egeli gudegudedi te malagai labu isedi Pitom bi Lemesis a ḡaledi, ḡalibona ena pulapula ani wai dubudi. 12 Tedi Islael lavedi noyamo a voiyedi te a wainuwatoi gulata. Bi kota Islael lavedi yaḡolo te a wai natuna dabalala. Idip lavedi niganana Islael lavedi a nailedi. 13-14 Idip lavedi Islael noyamo a voiyedi te ai nuwatoitoi. A egelidi te doḡa a gwadai bi biliki a patipatidi bi kota noya ḡesaudi a voivoiyedi bi edi daibimo a noyanoya gulata bi mote a lau launuwatoiyedi.
 
22  Giu 7:19Idip ḡalibonana giu bagibagina Idip lisidimo i sako bi i giuwena gado, “Ḡibulu lavedi nopodimo libilibi oloolotodi sa tubutubuḡana ba Naelo gaubinemo sai kaluwedi. Bi waiwaivinidi taudiḡa sa miya.”

1:7: Giu 7:17

1:8: Giu 7:18

1:10: Giu 7:19

1:22: Giu 7:19