Livai damna edi noya
Lainuwanega
Ingilisimmo bukana isana Leviticus banina ba Niga damna ba pilisi edi noyamo a sagusagudi. Tedi Bada ena palai waiyawa a labelabe.
1
Gebo ani waimai'ina sewasewana
Palai waiyawemo Bada, Mousis i giuwena gado, “Niga ba lausewasewa ena wailovelove Islael lavedi kwa giuwedi: Laḡannemo aiyai lau sewasewamo i saḡa Bada lisinemo ba ena kau, e ena sipu, e ena gouti dubunemo ḡemota ya natome.
“Bamoda aiyai ena sewasewa kau olotona bi sidasida geḡana taunana ya natome, gabuḡosa puyona, palai waiyawa mataetinemo ḡome kaka Bada ya kita te yai anine. Tana nimana ḡamoḡamo gabuḡosa puyona kununemo ya sako te Bada yai anine. Mba mainana kwa voiyena kaka Bada em gebogebo ya kaikamaḡe bi epaiyanim ḡamoḡamo ya peki. Ḡome taulausewasewa Bada matanemo muselina yai peki. Kaka bi pilisi Elon natunatuna niga muselina kwasinina sa vai nawe bi palai waiyawa mataetinemo olta moimoitona liuna 4 sa lai sepusepudi. Mulinemo niga lavana ḡamoḡamo gabuḡosa puyona kwapina ya kopa bi ya nigo. Kamaina bi pilipilisi Elon natunatuna olta dabanemo kai sa muka. 8-9 Bi mba muselina tinaḡena kwa tili bi musala kaḡedi kwa koḡedi. Bi soisoi matabudi ba pilisi kwa vitedi te tedi kai matanemo sa sivudi te sa kalaḡosa. Bi panena visuvisuna Bada yai nuwavisuwe.”
Bi vaitena Bada, Mousis i giuwe te sewasewa sipu, gouti, mwanuwa gabubu bi bunebune kauwina ḡemotinemo mainana sa lau sewasewa.