40
Mousis lausewasewa aubaina lava i giuwedi bainewa Maimaituwa i wailoveyena mainana.
Palai waiyawa nopona a voiye kaukauwe
Bada, Mousis i giuwena gado, “Nawalai dolidolina noponemo laḡan waitubunemo, tagu egu palai waiyawa kwa soluwaivana. Mulinemo waianina bogesina mba palaina noponemo kwa sako, bogesina noponemo ba waiḡake 10 gilugilumidi. Kamaina bi ani waigovena guduboyo kwai dawe. Niga nevanemo bena kwa avali saḡe te kwai moito. Bi ena ḡonaḡona a voivoiyedina dabanemo kwa sivudi. Bi kota kwadam kaina kwa avali saḡe te kwai moito. Bi dabediḡa kwadam kwa sivunawedi.
“Bi olta piupiu anigabuna goldimo voivoiyena kwa avali saḡe te waianina bogesina matanemo kwai moito. Kaka palai waiyawa mataetinemo guduboyo kwai dawe gudu. Bi egu palai waiyawa didiyauna mataetinemo olta sewasewa ani gabuḡosedi kwai moito. Bi gavogavodimo aboma nima anikoḡana kwai moito bi gauba kwai wanavu. Niga mwalidi bi palai waiyawa kwa tonu kwaivivilidi. Kaka bi gala kwai dawedawedi. Bi tonu mataetinemo guduboyo kwai dawe gudu.
“Tam masi waiwaiyawina kwa vai bi palai waiyawa kwa kailolo bi nopona ena ḡonaḡona matabuna kwa kailolodi. Niga kauwinemo mwali matabudi Bada kwa vite te saila waiyawa. 10 Bi kota sewasewa ani gabuḡosana olta ena ḡonaḡona vaitedi kwa kailolodi. 11 Bi ani launimakoḡa abomina bi kaina vaitena kwa kailolodi te saila waiyawa.
12 “Bi Elon natunatuna vaitedi kwa natomedi palai waiyawa mataetinemo te gaubemo kwa koḡedi. 13 Ḡome gala waiyawa kwa legau bi Elon kwai kote bi masi waiwaiyawina kwa vai te dabanemo kwa ḡini te pilisi noyana ya voiye aubaigu. 14 Bi natunatuna oloolotodi vaitedi kwa natomedi bi pilisi galedi kwai kotedi. 15 Bainewa tamedi masi waiwaiyawinemo kuna ḡiniḡinina mainana kota natunatuna dabedimo kwa ḡinidi, te tedi bi edi tubulelesa sai pilisi bi aubaigu sai taupaula.” 16  Bada ena giu vavasaḡa luvanemo, mainana Mousis mwali matabudi i voiye kovidi.
17 Kwalabu wailabuna nawalai dolidolinemo tedi palai waiyawa a solu waivana. 18 Mousis duḡu ani wai moitodi i vononoḡedi bi i waimoitodi. Kamaina bi panibala bi foi i sivu saḡedi. 19 Kaka bi palai a solu waivana bi ḡesauna ḡamoḡamo kwapinemo voivoiyena dabanemo ai lau tawi.
20 Kamaina bi Mousis ḡakima tabetabedi labu i legaudi bi waianina bogesinemo i sivu yovoḡedi. Mulinemo kewa i legau bi waianina bogesina lindi nopodiḡa i laitatedi. Kaka bi gebo ani noḡotikamaḡena kuvuna i vai bi bogesina i kuvu. 21 Ḡome tana waianina bogesina i avali saḡe palai waiyawa noponemo bi gabu waiwaiyawinemo i waimiyeni. Kaka bi guduboyo i waidawe te i gudu ḡavuki, Bada kalinana luvanemo.
22 Kota mainana bena i avali saḡe palai waiyawa noponemo bi guduboyo mulitaulinemo, aibadabada yawaninemo i waimoito. 23 Kamaina bi buledi Maimaituwa vitevitena i legau bi benana dabanemo i sivudi, Bada kalinana luvanemo.
24 Kamaina bi kwadam kaina i avali saḡe palai waiyawa noponemo bi nove yalousa yawaninemo i wai moito. 25 Tana Bada matanemo niga kwadamdi i waitunidi. Tana kalinana luvanemo.
26 Bi kota tana olta goldimo voivoiyena piupiu ani gabuna guduboyo matanemo i wai moito. 27 Bi dabanemo piupiu i gabu te panena i saḡa i nawa, Bada kalinana luvanemo. 28 Kamaina bi palai waiyawa mataetinemo guduboyo i wai dawe.
29 Bi niga palaina waiyawa mataetinemo Mousis olta i wai moito sewasewa ani gabu ḡosedi. Bi dabanemo tana sewasewa musala bi witi i gabuḡosedi. Bainewa Bada i giugiuwena mainana.
30 Bi kota tana ani launima koḡa abomina i avali saḡe te palai waiyawa mataetina bi olta poudimo i waimoito. Bi gauba i ḡini yovoḡe anilau nimakoḡa aubaina. 31-32 Laḡannemo Mousis, Elon bi natunatuna vaitedi palai waiyawa noponemo sa sola nawana ba nimedi bi kaḡedi sa geikoḡa. Bi laḡannemo olta dabanemo sewasewa gabuna aubaina ba nimedi bi kaḡedi sa gei koḡedi. Bada ena giuvavasaḡa luvanemo.
33 Palai waiyawa bi olta Mousis i tonu kwaivivili. Kaka bi tonunemo gala i waidawe kwaivivili te i waitaubanava. Mulinemo tana tonu mataetina guduboyo i waidawe. Niga mainana Mousis noya matabuna i waikovi.
Bada namalina palai waiyawa i suma tawi
34  1 Ḡali 8:10,11; Ais 6:4Kamaina bi giyou palai waiyawa i suma tawi. Bi Bada namalina palai waiyawa nopona i waiwanavu. 35 Taunana aubaina Mousis mote i sola nawa. Banina giyou kaikana i yovo palai waiyawa dabanemo. Bi Bada namalina palai nopona i waiwanavu.
36 Bi laḡannemo giyou i nuwa lageta bi i nawanawa ba Islael lavedi a vavawata. 37 Bi laḡannemo bi giyou palai waiyawa dabanemo mainana i kenakena ba tedi a miyamiya. 38 Islael lavedi edi babala noponemo ba suwalemo Bada ena giyou a kitakita palai waiyawa dabanemo. Bi dudubalemo ba giyou noponemo kai yanana a kitakita.

40:34: 1 Ḡali 8:10,11; Ais 6:4