139
Deivida niga salena i gilumi.
Maimaituwa lava nopoda i sibe kauwe
Oo Bada, tam nopougu kwa kitakita,
bi kuna sibe kauwegu.
Tam egu miya bi egu miyamoito kwa sibesibedi,
bi kota tam manekemo,
bi geḡa te laḡan matabuna
egu noḡota kwa sibesibedi.
Tam laḡan matabuna egu ani nawamo,
bi egu ani waiyawasimo kwa kitakitagu.
Tam mwali matabudi yà voivoiyedina ba kwa sibesibedi.
Bada, muliḡa kaka yà gagalina,
tam kaikana kuna gei sibe te bai yà gagaliye.
Tam maibena ganakuku matagumo bi muligumo,
bi em ḡailisimo kwa labelabegu.
Tam sibem lisigumo ba i visu gulata,
bi mote luvagu te yà sibe kovim.
Bi em Aluwa mote yàma naile kamaḡe bamo yàma nawa.
Bamo mote gabu mainana te yà kandavona.
Bamo yà nawana ba laḡan matabuna tam diyagumo!
Bamoda yà saḡa yà nawa malamo ba tam ḡome,
bi kota yà nawa lava pekipekidi edi gabumo ba tam kota ḡome.
Bamoda yà lovo yà nawa suwala ena ani lovotavamo,
ee ena ani bulumo yà miyana,
10 bi yaḡolo te mba gabunemo nimam yai doligu.
Bi em ḡailisimo kwa labewatagu.
11 Bi bamoda dudubala yà giuwe te yai kwesi tawagu.
Bi kota yana i yanayana waikwaiviviliguna
yai dudubala.
12 Bi geḡa te dudubalina mote luvana
te yai kwesi tawagu.
Dudubala tam lisimmo ya yanana maibena laḡan.
Bi boimatuwa tam lisimmo,
maibena yanayana.
 
13 Tam tinagu bwaganemo kuna voiyegu,
bi siliḡegu kuna pati kaukauwedi.
14 Tagu yà kasaḡesaḡem bi yà vivilem,
banina e sibe kauwe te tam bwaga
noponemo kuna voiye kaukauwegu.
15 Tam bwaga noponemo
siliḡegu kuna sivu kaukauwedi.
Bi bwaga noponemo bainewa lofana e miyana
tam kuna sibegu.
16 Muliḡa kaka dobumo e tubuḡa
bi tam kaikana kuna kitagu.
Tagu niga dobunemo egu miya lofana kaikana kuna sibe,
bi em bukamo kuna gilumi,
muliḡa kaka laḡan ḡemota i waitubu.
 
17 Oo Maimaituwa em noḡota tagu aubaigu ba a visu,
bi tagu mote luvana te matabudi yà sibedi.
18 Tagu mote luvana te yà iyevidi,
banina i wapa gulata mote mai gimoli nisa diyanemo.
Bi laḡan matabuna dobumo mote yàma tavuḡem,
banina tam tagu vaitegu.
 
19 Oo Maimaituwa tedi mabai gebogebo sa voivoiyena maso kunai pekidi,
bi kuna kwavivaidi te maso a gose kamaḡegu.
20 Tedi taudidi sa waidiboḡim,
bi mote isam sima vivivile.
21 Oo Bada mabai sa miyamiya tautauliyemna,
ba tagu kota yà miya tautauliyedi.
22 Tedi mabai mote sima vivivilem,
tedi ba tagu kaguḡaviya.
 
23 Oo Maimaituwa tam nopogu kwa kita kaukauwe,
bi egu noḡota matabudi kwa kita kaukauwedi.
24 Bamoda gebogebo bai kuna kita banavina ba kwai lovegu,
bi eta kenakena nonoḡinemo kwai dolinawegu.