Miyakauwa Giudi
Lainuwanega
Niga bukanemo ba nuwauyauya giudi wapawapa bi giugiudi ba Maimaituwa ena lava sa wailovelovedi te didimanemo sa miya. Bi ḡalibona Solomon tana wapewapedi i gilumidi bi lava ḡesaudi kota ḡesaudi a gilumidi. Lava isana Agul ḡesaudi i gilumidi (laidalolo 30:1 ko kita) bi ḡalibona isana Lemuel kota ḡesaudi i gilumidi (laidalolo 31:1 ko kita).
Wailovelove dididiga niga ḡome ba, nuwauyauya bi nuwauyauya ba Maimaituwa ena puyo, nuwauyauya lavana kaka Maimaituwa ya gei vivile. Niga nuwauyauyana laḡan matabuna ya saguda eda vanuwemo, malagaimo, gabemanimo bi noyamo. Kota nuwauyauya giudi sa wailoveda te didimanemo ta miya, tada mote maso ta nuwasaḡasaḡa. Bi maso te noya gulata te eda lava ḡesaudi malumaluwabidi te sagudi.
1
Lava bainewa ya nuwauyauya
 
Maimaituwa kwa naile bi kwa vivile kauwena
kaka nuwauyauya lisimmo ya tubuḡa.
Bi lava noḡota sa malumaluwabiyena
ba nuwauyauya bi wailovelove sa dabodaboke.
Natugu, tamam ena giuvavasaḡa bi tinam ena wailovelove
kwa voteyeteyedi bi kwa kaiwatedi.
Edi wailovelovemo sa sagusagum te lava visuvisum kwa tubuḡa,
maibena waisia dabammo bi posalu gadommo,
ya voiyem te kitam ya visu.