2
A etowo una kisapi na lotu
A mugano utna, a nemi lena a taro na nurnur det in wararing, nama niaring sur a utna det sibo suri, a niaring una taro, ma a niaring na watung wakak torom o God. Mot in wararing lenra una taro rop, ma una kum king ma a kum mugumugu rop, sur dat in kis wowowon nama malmal, ma dat in mur a petutna ra o God i nemi ma dat in urur torom o God. Ra mot in pami lenri, in wakak sakit ra o God, anundat a Tene Ulaun, in gas nami. I nemi sur in ulaun a taro rop, ma det in tasman a lingmulus ino. Uni ara God sot kut, ma ara sot kut kai ra i dat tomo o God ma a taro, a musano ri a Karisito Iesu, i ra i pitar tar anun a nilaun sur in kul ulangolango pas a taro rop. Una du bung ra o God i sa kubus tari, o Iesu i ulingmulus a nemnem anun o God lena i nem na ulaun a taro rop. Iri a kibino ra o God i pilok pas iau sur an aposel ma an warawai nama Wakak na Wasiso, ma an ususer a taro ra ausur a taro Juda nama nurnur mulus. A watung a lingmulus, ausur a torotoro.
A nemi sur a kum musano una kum tamon det in wararing ma det in tulsu a kum lamandet usapat netes, det in pitar tar det torom o God, ma gong det kankan ma gong det engaras.
A nemi kai sur a wardain det in emar nama malu ra i sot nama ememar anun a wardain. Det in emar nama ememar i upuaso a urur ma a wakak na ninunuk. Gong det iris a lorindet, gong det emar nama kum ngatngat na kamkabaran ra di pami nama gol o a kum ngatngat na wat, ma gong kai det emar nama kum malu na ememar ra a matandet i ka. 10 A wardain ra det watungi lena det lotu torom o God, det in emar nama kum wakak na pinapam.
11 Ra a wardain det in los a etowo tagun a Buk Tabu, i wakak sur det in kis wowowon ma det in unatino pas det. 12 Ka madek tar tu ino sur in ususer tu musano, ma ka madek tari kai sur tu ino in mugu tu musano. I wakak sur in kis wowowon kut. 13 Uni o God i ukis mugu o Adam ra numur o Iwa. 14 Ausur o Adam ra o Satan i lari. Awu! O Iwa kut ra o Satan i lari ra i puku, ra i pam a sakino. 15 Din ulaun a wardain kibino una usus. Din ulaun det ra det ser tur dekdek una nurnur, ma una marmaris. Det ra det ser mur a petutna ra o God i nemi, ma a petutna ra i sot sur a wardain det in muri.