3
A kum mugumugu na lotu
A wasiso ri i lingmulus sakit, lenri: Ra taio i nemi sur in mugumugu na lotu, i nem a wakak na pinapam sakit. A magiran a mugumugu na lotu in lenri: gong tu etakun i kis uni, in nolin kut nam ara ino, in tumarong a magirano, in warkurai bat anun a nilaun, i a ngas na musano ra a taro det urur uni, in ser gas pas a taro una nun a rumu, ma i a wakak na tene ususer. Ma gong i tene ininum, gong i tene inaim, in tene malmal, ma gong i tene wasiso na kankan, ma gong i nem doko a mani. I wakak sur in mugu wakak det tamtamano, ma in ususer a kum nutnutunu sur det in tarom toromi nama urur. A musano ra ke lason sur in mugu wakak det tamtamano, ken pet lar pasi kai sur in tamtamabat a taro na lotu anun o God. Gong taio i mugumugu na lotu ra i nukpukus matok taru kut, sako in umuman labino, ra in puku, ma din warkurai i elar nam o Satan. I wakak sur a mugumugu i a ngas na musano ra a taro kai ra ka det ser lotlotu, det ser ru i. Ra awu, det in watung suri, ma in iru un in nukun anun o Satan.
A kum tene warut una lotu
Lenkutkai ra torom a kum tene warut una lotu, i wakak sur det a kum ngas na musano ra a taro det ser urur un det, det in lingmulus una nundet a wasiso, gong det tene ininum ma gong det nemnem sur a labino mani. Det in utur ukai a nurnur mulus ma a tokodos na ninunuk. 10 Din lar mugu tar det, ra numur, ra kataio in takun det un tu utna, din utur det maragom una pinapam na tene warut una lotu.
11 Torom anundet a wardain kai in lenra, det a kum ngas na wardain ra a taro det ser ru det. Gong det wasiso eno, det in tumarong a magirandet, ma det in lingmulus una kum pinapam rop.
12 A tene warut una lotu in nolin kut nam ara ino, ma in mugu wakak a kum nutnutunu, ma det rop una nun a rumu.
13 Det ra det papam wakak una pinapam na tene warut una lotu, a risandet in wakak, ma ka det in ngara sur det in wasiso puaso una nundet a nurnur una Karisito Iesu.
A kibin anundat a nurnur
14 A nem na wanpat lakit torom ui, ikut a nuki lena in wakak ra an tumtumus mugu torom ui. 15 Ra kan nanpat lakit, u sa tasman a kum ngas na petutna ra a taro anun o God det in pami epotor tandet. A taro na lotu anun o God, a laun ino, det elar nama kum pos ma a kibin a rumu ra det udekdek a lingmulus. 16 A lingmulus, o God i upuaso mulusi lena, a etowo ra dat nurnur uni i labo sakit. I lenri:
A Karisito i wanpat a musano,
a Tokodos na Nion i upuaso i lena a Karisito i tokodos umatan o God,
a kum ensel det tama i,
a wasiso puaso uni i wan sarara torom a kum kamkabo taro rop,
ma a susut una rakrakon bual det nurnur uni,
i wan usapat ma i kis una minamar.