A Pas anun o Pol torom
o Taitus
A wasiso talapor mugu
A buk ri o Pol i tumusi torom o Taitus. O Taitus ausur i a te Juda. I longoro a warawai anun o Pol, ra i nukpukus, ma i nurnur un o Iesu Karisito. O Taitus i wan tomo nam o Pol usapat o Jerusalem, ma a kum aposel rop det kis tomo (tama Ap 15:2). O Pol i tulu ru o Taitus utong o Korin aru dino (tama 2 Kor 7:6-7 ma a 8:17). Numur o Pol i pilok pas o Taitus sur in tene tamtamabat una lotu tong una ailan Krit (tama o Taitus 1:5).
Una buk ri o Pol i inanos o Taitus un asi na ngas na taro din pilok pas det, sur det a kum tene pinapam tagun a lotu. Ma i inanosi lena in tamtamabat a lotu gusun a kum torotoro na tene ususer, ma in ususer wakak a kum taro na lotu nama wakak na petutna.
A inawan ina buk Taitus:
A turturkibin ina buk ri (1:1-4)
A kum mugumugu tagun a lotu (1:5-16)
A etowo torom a taro na lotu (2:1-15)
A wakak na petutna sur dat in muri (3:1-11)
A tintinip na wasiso anun o Pol torom o Taitus (3:12-15)
1
Iau o Pol, a tultul anun o God ma a aposel anun o Iesu Karisito, sur an warut a nurnur anun a taro na pipilok anun o God, ma an ususer det sur det in tasman a lingmulus ino. A lingmulus ino ra in ben det sur det in mur a petutna anun o God. A nurnur ra, ma a tastasman ra, i wanpat tagun a kinkinis langlang nama nurnur sur a nilaun tukum. A nilaun tukum ra o God i uliliman taru nami, ra ke ukisi utmakai a rakrakon bual. Ma o God ke ser torotoro. Ra a du bung i sa sot, i upuaso anun a wasiso ra met warawai nami. O God a Tene Ulaun anundat i pitar tar a pinapam na warawai tang elar ut nama nun a itula.
A tumtumus torom ui Taitus, a nutunglik ra anundar a nurnur i elar. A marmaris ma a malmal anun o God a Tamandat, ma o Karisito Iesu anundat a Tene Ulaun, in kis tomo nam ui.
A kum mugumugu tagun a lotu
A wan gusun ui tiro una ailan Krit, sur ui mo un urop a kum pinapam ra ke rop utmakai, ma un pilok pas lako kum mugumugu tagun a lotu, una kum tamon rop, elar nami ra a sa watung tari tam. Ra un pipilok, un pilok pas taio ra katu etakun kura uni, i nolin kut nam ara ino, ma a kum nutnutunu det a kum tene nurnur, ma katu wasiso i los det un tu petutna, ma ka det ser pitarngat. I wakak ra a mugumugu tagun a lotu, i a ngas na musano ra katu etakun kura uni, uni i ut a tene tamtamabat una kum pinapam anun o God. Gong i ulabo pasi, gong i ser kankan lakit, gong i tene ininum, gong i tene inaim, ma gong i nemnem sur a susut na mani. In ser gas pas a taro una nun a rumu, ma in nemnem sur a wakak na petutna, in warkurai bat anun a nilaun, in tene tokodos, in tokodos umatan o God, ma in tamtamabat wakak anun a nilaun. In pam ukai a lingmulus na wasiso ra di sa ususer tari nami, sur in udekdek a taro una tokodos na etowo, ma in watung puaso a niraro anundet ra det turbat a Wakak na Wasiso.
A wasiso na warut torom o Taitus una nun a pinapam
10 Un pilok pas lako kum mugumugu tagun a lotu, uni a susut na taro a kum tene pitarngat. Det waswasiso una kum utna oros kut, ma det ben raro a nuknukin a taro. Ara taro tandet ra an utumarong ui un det, det ra det watungi lena, din tok talilis a pinin a taro ra ausur a taro Juda. 11 Un turbat anundet a kum wasiso, uni det ser upurpuruon a nurnur anun a susut na kamkabo tamano nam a kum etowo, ra ke wakak sur din ususer det nami. Det ser ususer det kut lenri sur det in toro pas a mani gusun det. 12 Ara poropet tagun a taro Krit ut, i watungi lenri, “A taro Krit, a kum tene torotoro mulus, a kum laulau na kuabor, a kum tubunu wok ra tagun a inangon kut.” 13 A wasiso ri un det i lingmulus ut. Un wasiso dekdek torom det una nundet a kum niraro, sur det in pam ukai a tokodos na nurnur, 14 ma gong mo det mur a kum etowo oros kut anun a taro Juda, ma a kum warkurai anun a taro ra ka det nem a lingmulus ino. 15 A kum utna rop i tokodos torom det ra det tokodos, ikut torom det ra ka det tokodos ma ka det nurnur, a kum utna rop kai ken tokodos. A balandet in laulau doko, ma katu tokodos ino tiro una nuknukindet. 16 Det watungi lena, det tasman o God, ikut anundet a kum pinapam ut i upuaso i lena, ka det tasmani. Det a kum sakino taro doko, a kum tene pitarngat, ma ka det in pam lar pas tu wakak na pinapam.