A VAURUANA BUK KAl IOANES
1
A patuana tadav ra tadar vavina, di ga pilak pa ia, ma ra umana natuna bula, diat iau mari tuna diat; ma vakir iau kaka, diat par bula dia nunure ra dovotina; ure ra dovotina, aina i ki ta dat, ma na ki pire dat pa na mutu: A varmari, a tulungea i ra varmari, a malmal kai God, Tama, ma kai Iesu Kristo Natu i Tama, na ki pire dat ma ra dovotina ma ra varmari.
A dovotina ma ra varmari
Iau ga gugu na kaia, tago iau tar gire tadav ra umana natum, dia vanavana ta ra dovotina, varogop ma ra vartuluai Tama i ga tul tar ia ta dat. Ma go iau aring pa u, ra tadar vavina, vakir da iau tumu ta kalamana vartuluai tadav u, nam uka da ga vatur vake papa ra vunapaina, upi dat a varmari vargil. Ma go ia ra varmari, ba da mur kana lavur vartuluai. Go ia ra vartuluai, nina ava ga valongore papa ra vunapaina, ba avat a vanavana tana. Tago mangoro na tena malatataur dia ga vana rikai ta ra rakarakan a gunagunan, diat dia varpuai ta ra pinot kai Iesu Kristo ma ra pakana. Go ra tena malatataur ma ra ebar kai Kristo. Avat a balaure avat, upi koko avat a varara nam ra umana magit ave tar pait ia, upi avat a vatur vapar vake ra vapuak. Diat par dia bolo lake ta ra vartovo kai Kristo ma pa dia ki tana, God pa i ki pire diat; nam i tur patuan ta ra vartovo, Tama ma Natuna dir ki tana. 10 Ba tikai i vana pire vavat ma pa i kap go ra vartovo, koko avat a agure varuk ia ta ra kuba i vavat, ma koko avat a vatatabe pa ia; 11 tago nina i vatatabe pa ia, dir varogop me ta kana umana papalum na varpiam.
A mutuaina tinata
12 Mangoro na magit boko ba ina tumu ia pire vavat, ma pa iau mainge ba ina pait ia ma ra mapina buk ma ra polo na tutumu; iau nuk ia, ba ina vana pire vavat, ma ina tata ma ra ngiegu, upi na ngala muka kada gugu. 13 A umana natu i tana vavim, di ga pilak pa ia, dia vatatabe u.