A BUK KAI RA PROPET MALAKI
1
A varmari kai ra Luluai pire Iakob
A mamat na tinata kai ra Luluai, Malaki i ga tatike tadav ra Israel. Iau tar mari avat, ra Luluai i biti. Ma ava biti dari: U tar mari avet ma ra ava? Dave, Esau ma Iakob pa dir barturana laka? a Luluai i biti; ma Iakob iau tar mari ia, ma iau tar milikuane Esau, ma iau tar vabilak kana lavur lualuana upi diat a bil ika, ma iau tar tul tar kana gunan ta ra lavur pap ra pupui. A dovotina Edom i biti dari: Di ga ubu value pa avet, ma avet a lilikun mulai ma avet a vatur mule ra umana pia na pal dia ga tarip; ma ra Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Diat a pait pal, ma ina rip vue, ma ra tarai diat a vatang diat ba, A langun na varpiam, ma, Ra tarai ba ra Luluai i kankanuane diat pa na mutu. Ma ra mata i vavat na gire, ma avat a biti: A Luluai i ngala tai ta ra umana langun bula, vakir ta ra langun Israel ika.
A Luluai i tata bat ra umana tena tinabar
A bul tutana i ru tamana, ma ra tultul i ru kana luluai; io, ona iau tama i vavat, akave ra variru piragu? Ma ona iau ra luluai, akave ra bunurut ure iau? a Luluai kai ra lavur kor i biti ta vavat, avat a umana tena tinabar ba ava pidimuane ra iangigu. Ma ava biti dari: Ave tar pidimuane ra iangim dave? Ava vartabar ma ra magit vakuku ta kaugu uguugu na vartabar. Ma ava biti dari: Ave pait vakuku tam dave? Tago ava biti: Ra vuvuvung na nian kai ra Luluai i da ra magit vakuku. Ma ba ava vartabar ma ra pula ure ra tinabar, pa i kaina! Ma ba ava vartabar ma ra kakak ma ra minait, pa i kaina! A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Go una tabar kaum luluai na gunan me; dave na gugu tam bar? Ba na manane u vang? Io, ga iau ting pa avat, avat a lul upi ra varmari kai God, upi na mari dat; ava tar pait nam; dave, na manane bar ta tikai ta vavat? a Luluai kai ra lavur kor i biti. 10 Ea, gala ta tikai ta vavat na banu bat ra pal upi koko avat a vautunge vakuku ra iap ta kaugu uguugu na vartabar! Pa iau gugu ta vavat, ra Luluai kai ra lavur kor i biti, ma pa iau mainge kavava vartabar. 11 Tago maro ra lao ra matana keake i vana pangai tana, tuk tar ta ra lao i ong mulai tana, ra iangigu i ngala pire ra umana Tematana; ma ta ra lavur gunagunan di tun tar ra magit i ang na katkat ma ra gomgom na vartabar tadav ra iangigu, tago ra iangigu i ngala pire diat, ra Luluai kai ra lavur kor i biti. 12 Ma ga avat, ava vabilak ia, tago ava biti: A vuvuvung na nian kai ra Luluai i dur, ma ra magit na nian tana a magit vakuku nam. 13 Ava biti bula dari: Ea, a magit na talatalanguan tuna! Ma ava tar abie, ra Luluai kai ra lavur kor i biti; ma ava tabar iau ma ra magit di ga ra pa ia, ma ra kakak, ma ra minait; damana ra vartabar ba ava kap ia; dave, ina vatur vake ra dari ta vavat vang? a Luluai kai ra lavur kor i biti. 14 Pata, ra tena nilong na kaina ka, nina ba ra tomotoina ta kana kikil na vavaguai, ma i vavalima, ma i tabar ra Luluai ma ra magit i bilak; tago a ngala na king iau, ra Luluai kai ra lavur kor i biti, ma di manga burut ure ra iangigu pire ra umana Tematana.