A BUK KAI RA PROPET MIKA
1
A kakailai na niligur ure Samaria dir ma Ierusalem
A tinata kai ra Luluai nina i ga tadav Mika ra te Moraset, ure ra magit i ga gire ure Samaria ma Ierusalem, ta ra e ba Iotam, Akas, ma Esekia dital ga ki na king ta ra gunan Iuda.
Avat a tarai, avat a valongore, avat par; u ra gunagunan ma ra lavur magit tana, avat a valongore; ma ra Luluai God na takun avat, ra Luluai marama ta kana pal i gomgom. Tago ra Luluai na vana rikai kan ra kubana, ma na vana ur, ma na rua taun ra umana lualuana ta ra gunagunan. Ma ra umana luana diat a polo ta ra vavaina, ma ra umana male diat a tapelegi, da ra bulit i maravai ra iap, ma da ra tava i alir ba ta ra kokopo.
Go ra magit di ga pait ia ure ra varpiam kai Iakob, ma ure ra kaina papait kai ra tarai Israel. Ava ra mangana varpiam kai Iakob? Samaria, laka? Ma ava ra mangana varpiam kai ra tarai Iuda? Ierusalem uka, laka? Kari ina vakaina Samaria upi na da ra anguvai vat ta ra uma, ma da pait ra uma na vain tana; ina vue vaba kana lavur vat ta ra male, ma ina kal are ra vunapaina. Ma da pamar gigi kana lavur tabataba, ma kana lavur vartabar da tun vue ma ra iap, ma kana lavur tabalar ina re vue diat; tago ure.ra vapuak na igoro na vavina i ga varurue diat, ma diat a lilikun mulai upi ra vapuak na igoro na vavina.
Ure go ina tangi rungarunga ma ina kukula, ina ule vue ra mal, ma ina ki ka damana; ina kukukula da ra kuabar na pap, ma ina tangi da ra murup. Tago a manuana pa na map; i tar ngala ma i tuk tar Iuda; i tar tuk tar ta ra mataniolo kai kaugu tarai, maia tuk tar Ierusalem iat.
10 Koko avat a rada ia aro Gat, koko avat a tangi muka; aro Bet-Leapra avat a tabulbulu ta ra tobon. 11 Avat a tarai Sapir, avat a bolabolo, avat a tavaturia ka ma avat a vavirvir; a tarai Sanan pa dia vana rikai; a tinangi Bet-Esel na vabilua avat abara. 12 Tago ra tarai Marot dia ngarangarao upi ra boina; tago ra kaina i tar vana ba marama kan ra Luluai tadav ra mataniolo Ierusalem. 13 Avat a tarai Lakis, avat a kun ra os, a tena nivut, ta ra kiki na vinavana; Lakis i ga vuna ta ra varpiam kai natu i Sion, a vavina; tago di tar tikan tadav ra lavur kaina papait kai Israel piram. 14 Kari una tul tar ra vartabar na varbaiai tai Moraset-Gat; ra umana pal Aksib diat a da ra magit na varvara kakapi pire ra umana king Israel. 15 Avat a tarai Maresa, tuka boko ina tulue nina pire vavat ba na vatur vake avat; ma ra minamar i Israel na pot ara Adulam. 16 Una ka ra ulum ure ra umana natum, a umana vakak, una manga peaka da ra valtiur;* A valtiur a mangana beo da ra minigulai, i peaka tuna. tago dia tar vana kan u ma dia ki na vilavilau.

*1:16: A valtiur a mangana beo da ra minigulai, i peaka tuna.