2
Ra King nina ba God i ga pilak ia
Upi ra ava ra umana Tematana dia urung,
Ma ra lavur tarai dia nuknuk ra magit vakuku?
A umana king mati ra pia dia tut na vinarubu,
Ma ra lavur luluai dia kiki vung varbat
Ure ra Luluai ma nina i ga pilak pa ia; dia biti:
Dat a al kutu kadir umana vivi,
Ma dat a vue kadir lavur vinau kan dat.
Nina i ki ra bala na bakut na nongon ika,
A Luluai na kulume diat.
Namur na tata pire diat ta kana kulot,
Ma na vapurpuruan diat ta kana karvuvu.
Ma iau tar vaki kaugu king arama Sion kaugu luana gomgom.
 
Ina vaarike ra varkurai;
A Luluai i ga biti tagu dari: U natugu;
Gori iau tar vangala u,
Una lul iau,
Ma ina tibe tar ra lavur Tematana tam,
Ma kaum ra lavur ngungu na rakarakan a gunagunan aro iat.
 
Una puar diat ma ra buka na palariam,
Una pamar gigi diat da ra la na pia.
10 Kari avat a matoto, a umana king,
Avat a kapupi ra varpit, a umana tena varkurai mamati ra pia.
11 Avat a toratorom tai ra Luluai ma ra bunurut,
Avat a gugu ma ra nidadar.
12 Avat a galum natuna, kan na kulot,
Ma avat a virua na nga,
Tago kana kankan na arikai lulut.
Diat dia nurnur tana dia ti doan.